Gümrükler Genel Müdürlügünün 23.09.2014 tarihli 2888552 sayili yazisi (Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanmasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli 2888552 sayılı yazısı (Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407/155.99
Konu : Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması
23.09.2014 / 2888552
DAĞITIM

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında mezkur maddenin bir ve ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu fıkralarda belirtilen cezaların yüzde onbeş nispetinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ancak, son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylardan, bir firmanın bir gümrük idaresinde gerçekleştirdiği işleme ilişkin aykırılığın söz konusu gümrük idaresince tespit edilmesi sonrasında, başka bir gümrük idaresinde gerçekleştirdiği aynı tür aykırılık içeren işlemi için bu gümrük idaresine sanki anılan aykırılığı kendisi tespit etmiş gibi bahse konu Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tatbik edilmesi için başvurduğu, başvurulan gümrük idaresince de aykırılığı tespit eden gümrük idaresince yapılan tespitten haberdar olunmadığı için firmanın bu talebinin uygun karşılanarak 234/3 tatbiki gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu tür suistimallerin önüne geçilebilmesini teminen;

- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlak surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, son 6 ay içerisinde, başvuru yapan firma için bir tespit yapılıp yapılmadığının ivedilikle araştırılması,

- Böyle bir tespit yapılmış olduğunun anlaşılması halinde bu firmaya Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tatbik edilmemesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 Cenap AŞCI
 Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri