2015 Yilina Iliskin Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar Çalismalarina Iliskin Teblig (Ithalat: 2014/20) (26.09.2014 t. 29131 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/20) (26.09.2014 t. 29131 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”un Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular

MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 30 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2014 tarihine kadar,

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmeyecek olup, 2015 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

BAŞVURU FORMU

1-BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İLGİLİ YETKİLİNİN ADI VE SOYADI  

 

TÜZEL KİŞİLİK  

 

VERGİ NUMARASI  

 

2013 YILI İÇİN BEYAN OLUNAN VERGİ MATRAHI  

 

2013 YILI İÇİN TAHAKKUK EDEN VERGİ  

 

ADRESİ  

 

TELEFON NUMARASI  

 

FAKS NUMARASI  

 

E-POSTA ADRESİ  

 

İNTERNET SİTESİ (VARSA)  

 

ÜRETİM KONUSU  

 

ÜRETİM MİKTARI  

 

KAPASİTE  

 

İSTİHDAM  

 

YURT İÇİ SATIŞ MİKTARI  

 

2-TALEP KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN TİCARİ TANIMI G.T.İ.P. NUMARASI TALEP EDİLEN GÜMRÜK VERGİ ORANI (%) TALEP EDİLEN TOPLU KONUT FONU ORANI (%) VEYA MİKTARI
       

 

3-TALEBE İLİŞKİN AYRINTILI GEREKÇE