Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birligi Arasinda Türkiye Cumhuriyetinin Gümrükler 2020 Birlik Programina Katilimina Iliskin Anlasmanin Onaylanmasi Hakkinda Karar - 2014/6807 (30.09.2014 t. 29135 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar - 2014/6807 (30.09.2014 t. 29135 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6807

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 16 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/9/2014 tarihli ve 6895429 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Birlik Programına katılımına ilişkin
ANLAŞMA

Bir tarafta,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

diğer tarafta

Avrupa Birliği adma AVRUPA KOMİSYONU (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır)

(1) Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına katılımına ilişkin genel ilkeleri tesis eden Çerçeve Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu arasında 17 Aralık 2001 tarihinde akdedilmiştir1. Çerçeve Anlaşma'nın 5. maddesinde, mali katkı da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir Birlik Programına katılımına dair özel koşulların Komisyon ve Türkiye'nin yetkili makamları tarafından belirleneceği hususunun hüküm altına alındığını;

(2) Çerçeve Anlaşma'nın 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin katılımına ilişkin bir açılış şartı içeren ve Çerçeve Anlaşma'nın yürürlüğe girmesini takiben tesis edilen veya yenilenen Birlik Programlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin katılımına izni verildiğini;

(3) Gümrükler 2020 Programının, (AB) 1294/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile tesis edildiğini2;

(4) (AB) 1294/2013 sayılı Tüzüğün 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi çerçevesinde, Gümrükler 2020 Programı'nın, Birliğe katılım sürecinde olan ülkeler, aday ülkeler ve katılım öncesi stratejisinden yararlanan potansiyel aday ülkelerin Birlik Programlarına katılımlarına ilişkin olarak Çerçeve Anlaşmaların tesis edilmesinin ardından bu ülkelerle birlikte belirlenecek hükümler uyarınca, bahse konu ülkelerin katılımlarına açık olduğunu;

(5) Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Programına katılma isteğini ifade ettiğini ve Programa katılımıyla ilgili mali katkı da dahil olmak üzere özel koşullara ilişkin bir anlaşmayı Komisyon'la müzakere ettiğini;

(6) Gümrükler 2013 Programı kapsamında finanse edilenlere benzer faaliyetlerin - özellikle de ortak eylemlerin uygulamasının ilk yılı, 25 Ekim 2012 tarihli ve (AB, Euratom) 966/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 130. maddesinin 1. fıkrası kapsamında usulünce gerekçelendirilmiş istisnai bir durum olarak değerlendirilebileceğini;3 bunun sonucunda, yukarıda belirtilen ve uygulaması 2014 yılında başlayan faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan maliyetlerin, mevcut Anlaşma'nın faaliyetin sona ermeden önce yürürlüğe girmesi şartıyla, ilgili hibe anlaşması çerçevesinde faaliyetin başlangıcından itibaren uygun harcama olarak kabul edilebileceğini dikkate alarak;

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABIK KALMIŞLARDIR:

________________________________________

1 AB Resmi Gazetesi L 61, 02.03.2002, s. 29

2 AB Resmi Gazetesi L 347, 20.12.2013, s. 209

3 Birliğin genel bütçesine uygulanan mali kurallara ilişkin Avrupa Parlamentosu'nun 966/2012 sayılı Tüzüğü (AB, Euratom) ve Konseyin 25 Ekim 2012 tarihli Tüzüğü (Resmi Gazete L 298, 26.10.2012, s. 1)

MADDE 1 

Program

Türkiye Cumhuriyeti, Gümrükler 2020 Programına ("Program")

(a) Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 17 Aralık 2001 tarihinde akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına katılımına ilişkin genel ilkeleri tesis eden Çerçeve Anlaşma'da belirtilen koşullar uyarınca ve

(b) Bu Anlaşma'nın 2-4 maddelerinde atıfta bulunulan koşullar çerçevesinde katılacaktır.

MADDE 2 

Programa katılım koşulları

(1) Türkiye Cumhuriyeti, (AB) 1294/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nde belirtilen hedefler, ölçütler, usuller ve zaman sınırlarına uygun olarak Programa katılacaktır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti, aşağıda belirtilen koşullara ve takvime uygun olarak Program faaliyetlerine katılım sağlayacaktır:

(a) Yapılacak faaliyetin niteliği ya da içeriği, Türkiye Cumhuriyeti'nin faaliyete katılımına engel teşkil etmediği sürece, 1294/2013 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen faaliyetlere katılım.

(b) İlgili yasal gereksinimlerin mevcut olması şartıyla, (AB) 1294/2013 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin (b) bendinde belirtilen bilişim teknolojisi kapasite geliştirme faaliyetlerine katılım. Faaliyetlere katılım, program yönetimi düzeyinde her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı bir tarihte başlayacaktır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti'nin uygun kurum, kuruluş ve bireyler tarafından başvuruların sunulması, değerlendirilmesi ve seçilmesi ile faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin şartlar, Avrupa Birliği üye devletlerinin uygun kuramları, kuruluşları ve bireylerine uygulananlar ile aynı olacaktır

(4) Türkiye Cumhuriyeti, 3. madde uyarınca, her yıl Avrupa Birliği genel bütçesine mali katkı öder.

(5) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenen mali katkı her yıl, Avrupa Birliği genel bütçesinin, programın yürütülmesi, yönetilmesi ve işletilmesi için gereken farklı tedbirlere ilişkin mali yükümlülüklerin karşılanması amacıyla tahsis edilen taahhüt tahsisatları miktarına eklenir.

(6) Program kapsamına giren talepler, sözleşmeler ve raporlar ile programın diğer idari hususlarına ilişkin usullerde Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden biri kullanılır.

MADDE 3 

Mali katkı

Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısına ilişkin kurallar, Ek I'de belirtilmiştir.

Mali kontrol, geri alma ve sahtecilikle mücadeleye ilişkin kurallar Ek II'de belirtilmiştir.

MADDE 4 

Raporlama ve değerlendirme

Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin programa katılımını sürekli olarak izler. Bu hüküm, Komisyon'un ve Avrupa Sayıştayı'nın programın izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin sorumluluklarını etkilemez. Türkiye Cumhuriyeti Komisyon'a ilgili raporları sunar ve Avrupa Birliği'nin bu bağlamda oluşturduğu diğer özel faaliyetlerde yer alır.

MADDE 5 

Nihai hükümler

Bu Anlaşma, program süresi boyunca uygulanır. Avrupa Birliği'nin programda önemli bir değişiklik yapmadan program süresini uzatması durumunda, taraflardan birinin programı uzatan yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içinde fesih ihbarında bulunmaması halinde Anlaşma aynı şekilde ve otomatik olarak uzatılmış sayılır.

Aşağıda belirtilenler, Anlaşmanın feshi sonrasında devam eder:

(a) Bu Anlaşmada belirtilen şartlar uyarınca tamamlanmalarına kadar, Anlaşmanın feshedildiği tarihte hala devam eden proje ve faaliyetler,

(b) Bu proje ve faaliyetler için sözleşmeden doğan düzenlemeler,

(c) Ek II'de yer alan hükümler.

Ekler, bu Anlaşma'nın mütemmim cüzüdür.

Bu Anlaşma, ancak tarafların ortak rızası ile yazılı olarak değiştirilebilir.

Bu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç yasal gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Komisyon'a bildirimde bulunduğu tarihte yürürlüğe girer.

Bu Anlaşma, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanır.

 

Ankara'da 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır. Brüksel'de 2 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği namına,
Ahmet Yücel Komisyon adına,
Türkiye Cumhuriyeti Heinz Zourek
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü

 


ANLAŞMA EK I

Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020'ye mali katkısına ilişkin kurallar

1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği genel bütçesine ödeyeceği mali katkı aşağıdaki gibidir:

a) Bu Anlaşmanın 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen faaliyetler için aşağıdaki miktarlar:

2014 yılı için 110.000 Avro,

2015 yılı için 120.000 Avro,

2016 yılı için 130.000 Avro,

2017 yılı için 140.000 Avro,

2018 yılı için 150.000 Avro,

2019 yılı için 160.000 Avro,

2020 yılı için 170.000 Avro,

b) Bu Anlaşmanın 2. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde belirtilen faaliyetler için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili faaliyetler kapsamında CCN/CSI4'dan yararlandığı yıldan itibaren, yıllık 120.000 Avro.

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısı aşağıda belirtilenlere ilişkin maliyetleri de kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti'nin gümrük idaresi görevlilerinin, bu Anlaşmanın 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen program faaliyetlerine katılımı;

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Anlaşmanın 2. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde belirtilen faaliyetlere katılımı.

3. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin ve uzmanlarının;

- programı kuran Tüzüğün 15. maddesinde belirtilen komiteye veya

- programın uygulanmasıyla ilgili diğer toplantılara

gözlemci olarak yer aldığı durumlarda ortaya çıkan seyahat masrafları ve iaşe masrafları Komisyon tarafından karşılanır.

Geri ödeme, Avrupa Birliği üye devletlerinin temsilcileri için yürürlükte olan usullere uygun olarak ve aynı şartlarda olur.

4. Avrupa Birliği genel bütçesinde uygulanacak mali kurallar hakkında 25 Ekim 2012 tarihli ve 996/2012 (AB, Euratom) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü5 Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısının yönetiminde uygulanır.

5. Bu Anlaşma yürürlüğe girdiğinde ve takip eden her bütçe yılının başında Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti'ne mali katkısına tekabül eden bir ödeme çağrısı gönderir.

6. Söz konusu katkı, Komisyon'un Avro cinsinden açılmış bir banka hesabına Avro cinsinden yatırılır.

7. Türkiye Cumhuriyeti, ödeme çağrısına uygun şekilde, çağrı tarihini takip eden üç ay içerisinde mali katkısını öder. Katkı ödemesinin gecikmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti, vade tarihinden itibaren ödenmemiş borç üzerinden gecikme faizi öder. Faiz oranı:

- Avrupa Birliği Resmi Gazetesi C serisinde yayınlanan şekilde, Avrupa Merkez Bankası'nın başlıca refinansman işlemleri için uygulanan

- son ödeme tarihine ait ayın ilk takvim günü yürürlükte olan ve

- yüzde 3,5 puan arttırılan orandır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Komisyon tarafından resmi bir hatırlatma yazısının gönderilmesini takiben 20 iş günü içinde ödemeyi yapmaması ve ödemedeki gecikmenin programın uygulanmasını ve yönetimini önemli ölçüde tehlikeye atma riskinin bulunması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili yıl için programa katılımı askıya alınır.

___________________________________

4 CCN/CSI: 1286/2013 sayılı Tüzüğün ekinde belirtildiği şekilde "Ortak İletişim Ağı/Ortak Sistem Arayüzü".

5 AB Resmi Gazetesi L 298, 26.10.2012, s. 1

 


ANLAŞMA EK II

Mali kontrol, geri alma ve diğer sahtecilikle mücadele tedbirleri

I. Birlik tarafından yapılacak kontroller ve sahtecilikle mücadele tedbirleri

1. Avrupa Birliği genel bütçesine uygulanan Mali Tüzük hükümleri ve bu Anlaşmada belirtilen diğer kurallar uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik yükleniciler ve faydalanıcılarla akdedilen sözleşmeler ve hibeler aşağıdaki hükümleri içerir:

Mali denetim veya diğer denetimler

  • Sözleşmenin veya hibe anlaşmasının uygulama süresi boyunca ve bakiyenin ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 5 yıllık süre boyunca, herhangi bir zamanda,
  • Yüklenicilerin ve bunların alt yüklenicilerinin ofisleri ile yararlanıcıların ve bunların yüklenicileri ve alt yüklenicilerin ofislerinde,
  • Komisyon yetkilileri veya Komisyon tarafından görevlendirilen diğer kişilerce yapılabilir.

2. Denetimlerin yerine getirilmesi için Komisyon yetkilileri veya Komisyon tarafından görevlendirilen diğer kişilerin, saha, çalışma ve belgelere ve elektronik ortamda bulundurulanlar dahil, gereken bütün bilgilere erişim hakkına sahip olacaktır. Bu erişim hakkı, bu Anlaşmada belirtilen araçların uygulanması için akdedilmiş sözleşme ve hibe anlaşmalarında açıkça belirtilir. Avrupa Sayıştayı, Komisyon'la aynı haklara sahiptir.

3. Komisyon/OLAF (Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi), 11 Kasım 1996 tarihli 2185/96 (Euratom, AT) sayılı Konsey Tüzüğünde yer alan usul hükümlerine uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yerinde inceleme ve denetim yapmakla yetkilidir.

Bu inceleme ve denetimler, yetkili Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti makamları ile yakın işbirliği içinde hazırlanır ve yapılır. Bu makamlar, gerekli olması durumunda yardım edebilmeleri için, kontrol ve denetimlerin hedefi, amacı ve yasal dayanağı hakkında zamanında bilgilendirilir.

Türk makamlarının talep etmesi halinde, yerinde inceleme ve denetimler bu makamlarla birlikte yapılabilir.

Programa katılanların yerinde inceleme veya denetime karşı çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti makamları, ulusal kurallara uygun şekilde hareket ederek Komisyon/OLAF denetçilerine görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli desteği sağlar.

Komisyon/OLAF yerinde inceleme veya denetimler sırasında tespit ettiği her usulsüzlük veya aykırılık şüphesini derhal Türkiye Cumhuriyeti makamlarına rapor eder. Komisyon/OLAF, inceleme ve denetimlerin sonuçlarını her durumda Türkiye Cumhuriyeti makamlarına bildirir.

II. Bilgi ve İstişare

1. Bu Ek'in uygulanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları ile Avrupa Birliği makamları düzenli olarak bilgi paylaşır ve taraflardan birinin talep etmesi durumunda birbiriyle istişarelerde bulunur.

2. Türkiye Cumhuriyeti makamları, bu Anlaşma kapsamındaki araçların uygulanması için akdedilen sözleşme ve hibe anlaşmalarının akdedilme ve uygulanmasına ilişkin usulsüzlük veya aykırılık şüphesini derhal Komisyon'a bildirir.

III. İdari tedbirler ve cezalar

Türk Ceza Kanunu'nun uygulanmasını etkilemeksizin, Avrupa Birliği'nin genel bütçesine uygulanan mali tüzük uyarınca Komisyon idari tedbirler ve cezalar getirebilir.

IV. Geri alma

Komisyon, devletler dışında kişiler için maddi yükümlülük getiren karar alabilir. Kararlar, toprakları üzerinde uygulandığı devlette yürürlükte bulunan medeni hukuk usulü kuralları uyarınca uygulanabilir niteliktedir. Türkiye Cumhuriyeti, uygulama konusunda belirlenen yetkili ulusal makamı Komisyon'a bildirir. Komisyon, uygulama emri karara eklenmeden önce, yetkili ulusal makamdan kararın gerçekliğini doğrulamasını talep eder. Bu formalitelerin tamamlanmasını takiben Komisyon, ulusal hukuka uygun şekilde konuyu doğrudan belirlenen makamın önüne getirerek, kararını uygulamaya geçirebilir.

Komisyon kararının yasallığı Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kontrolüne tabidir. Bu Anlaşma kapsamında bir sözleşme ve hibe anlaşmasındaki tahkim maddesine istinaden Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen kararlar, aynı şekilde uygulanabilir niteliktedir.

V. Doğrudan iletişim

Komisyon Gümrükler 2020 Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik faydalanıcı ve yüklenicilerle doğrudan iletişime geçer. Program kapsamındaki faydalanıcı ve yükleniciler, bu Anlaşmada belirtilen araçlar ile bunların uygulanması için akdedilen sözleşme ve hibe anlaşmaları kapsamında sunmaları gereken ilgili her tür bilgi ve belgeyi Komisyon'a doğrudan iletebilir.