Gümrük ve Ticaret Bakanligi (Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi)-6552 sayili yasa kapsaminda teblig veya tahsil edilmemesi gereken idari para cezalari hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanligi (Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi)-6552 sayili yasa kapsaminda teblig veya tahsil edilmemesi gereken idari para cezalari hk.


6552 sayılı yasa kapsamında tebliğ veya tahsil edilmemesi gereken idari para cezaları hk.- Uğurlu Gümrük Müşavirliği

TASARRUFLU YAZI (08.10.2014/3111957)

  6552 sayılı yasa kapsamında tebliğ veya tahsil edilmemesi gereken idari para cezaları hk.

 


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 
Sayı:34710080/010.01
 
Konu:6552 Sayılı Kanun


08.10.2014 / 3111957
 
DAĞITIM

 
 

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 22.09.2014 tarihli ve 92614 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştira.

Lütfi KOP

Daire Başkanı

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK: Yazı (2 sayfa).

DAĞITIM:
Tüm Merkez Birimlerine,
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine,
Ticaret İl Müdürlüklerine.

T.C.
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
 

Sayı:65472180-110[6402-105]-92614
 22/09/2014
 
Konu:6552 Sayılı Kanun

08.10.2014 / 3111957
 
DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasının (a) bendinde, "a) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım karan verildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu bent kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu bent hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden önce (bu tarih dâhil) idari yaptırım karan verildiği halde 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydedilen ve her bir kabahat için 120,- TL'nin (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, Bakanlığınız ana hizmet birimleri, bağlı ve ilişkili kuruluşları arasında idari para cezası vermeye görevli ve yetkili olanların bulunması halinde; bu kurumlar tarafından 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden önce (bu tarih dâhil) verilen ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120,-TL'nin (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla;

 

- Tebliğ edilmemiş olanların ilgilisine tebliğ edilmemesi,

 

- Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi,

gerekmektedir.

 

Buna göre, fıkra kapsamına giren alacaklar için Bakanlığınız ana hizmet birimleri, bağlı ve ilişkili kuruluşları arasında idari para cezası vermeye görevli ve yetkili olanların bulunması halinde; bu kurumlarca verilen ve 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar tebliğ edilmemiş olan idari yaptırım kararlarının bu tarihten sonra tebliğ edilmemesi, bu tarihten önce tebliğ edilmesine rağmen tahsil edilmemiş olanların ise tahsil edilmemesi ve tahsil için ilgili vergi dairesine gönderilmemesi gerekecektir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

Rıza ÇELEN

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

 

DAĞITIM :
Adalet Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
Kalkınma Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Ekonomi Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Orman ve Su İşleri Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Avrupa Birliği Bakanlığına
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Hazine Müsteşarlığına

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc