Gelir Idaresi Baskanligindan; ÖTV hesaplanarak teslim edilen mallarin iadesi halinde yapilacak islem ile ithalde gümrük idaresine TL olarak verilen teminatin çözümü (Sayi : B.07.1.GIB.4.34.17.01-ÖTV15-401)

small_maliye-logo1(2)(1).jpg


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)Sayı
:
B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV15-401
31/01/2012
Konu
:
ÖTV hesaplanarak teslim edilen malların iadesi halinde yapılacak işlem ile ithalde gümrük idaresine TL olarak verilen teminatın çözümü.


 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca nakit teminat vermek suretiyle ithal edilerek, teslimi yapılan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların müşterilerinizce iade edilmesi halinde kesilecek faturada ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı, ÖTV hesaplanması halinde firmanızca verilecek beyannamede indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ithalde Türk Lirası olarak verilen teminatın, faturada verginin gösterilmesi, beyan ve teminat çözümü işlemlerinde farklılık meydana getirip getirmediği sorulmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu, 3 üncü maddesinin (a) bendinde, mal teslimi hallerinde vergiyi doğuran olayın malın tesliminde meydana geleceği, 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendinde ise, ÖTV'nin mükellefinin bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan Kanunun 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, (I) sayılı listede yer alan mallarla ilgili olarak bu malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükelleflerin; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (15.1.2.) bölümünde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar dışında, malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mallar alıcıya teslim edilmişse iade edilen malların ÖTV mükellefinin işletmesine girmesi, ÖTV tahsil edilmişse alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları ve belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işleminin; fazla veya yersiz tahsil edilen ÖTV'nin, bu durumun ortaya çıktığı döneme ait  beyannamede "İndirimler" bölümüne yazılması suretiyle yapılacağı, bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamede hesaplanan ÖTV olmaması veya hesaplanan ÖTV'nin indirilecek ÖTV'den az olması halinde, indirilemeyen ÖTV tutarının, vergi dairesine verilecek bir dilekçeyle bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dahil) borçlarına mahsubu ya da nakden iadesinin talep edilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasında, (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır. Teminatın alımına ve çözümüne ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalar ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (16.3) bölümü ile bu Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen (16.4.) bölümünde yer almaktadır.

Buna göre;

1- Firmanızca satışı yapılan ve ÖTV beyan edilerek ödenen malların alıcılar tarafından iade edilmesi halinde, malların iadesi ÖTV Kanununun 15/1 inci maddesi ve 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (15.1.2.) bölümünde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemelerde iade edilen mallara ilişkin faturanın nasıl düzenleneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer yandan iade işleminin sevk irsaliyesiyle yapılabileceği tabiidir.

2- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan madeni yağlarla ilgili olarak ithalat aşamasında gümrük idaresine Türk Lirası olarak verilen teminatın çözümü işlemi, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formunun (EK:12) Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri" başlıklı (16.4.) bölümünde belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda gümrük idaresine nakit olarak verilmiş olan teminatlar ile banka teminat mektuplarının çözülmesi açısından ÖTV mevzuatı ile ilgili olarak herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.