Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün 05.11.2014 tarihli ve 120007578 sayili yazisi (Dahilde Isleme Rejimi hk.)

Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün 05.11.2014 tarihli ve 120007578 sayili yazisi (Dahilde Isleme Rejimi hk.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 05.11.2014 tarihli ve 120007578 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi hk.)

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
 İhracat Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 31429883-105-TELEFAKS
Konu : Dahilde İşleme Rejimi05 Kasım 2014
0000120007578
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
(Anıt Cad. No: 8/7 Tandoğan/ANKARA Faks: 0 312 213 1887)

İlgi: 10/10/2014 tarihli ve 151 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda, daha evvel 1000 rejim kodu ile serbest bölgelere ihracatı yapılan eşyanın serbest bölgeye yapılan bu ihracatı müteakip, herhangi bir sebeple, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14 üncü maddesi kapsamında dahilde işleme izni İle Türkiye'ye ithali ve Türkiye'de yapılan işleme faaliyeti sonucu oluşan asıl işlem görmüş ürünün tekrar serbest bölgeye ihracatının yapılmasının rejim taahhüdünün yerine getirilmesi bağlamında yeterli olması gerektiğinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 13 üncü maddesinde, ihracatın gerçekleştirilmesinin, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde (DİİB/Dİİ) ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi olduğu; ancak şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin İhracat taahhüdünün kapatılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, serbest bölgelerle ilgili olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) mevzuatında yer alan hükümlerden, serbest bölgelerin DİR. uygulamaları kapsamında bir özellik arz ettiği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, serbest bölgelere yapılan ihracatta, DİR kapsamında ihracı taahhüt edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılan eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığı, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi açısından bir kriter olarak görülmemektedir. Nitekim, DİR kapsamında eşdeğer eşya kullanımıyla elde edilen malın serbest bölgeye ihracatı sonrasında, belge/izin ihracat taahhüt hesabının kapatılması için, serbest bölgedeki mala ilişkin olarak yukarıda zikredilen Karar hükmünde belirtilen işlemlerin gerçekleştirildiğinin tevsiki aranmaktadır.

Bu itibarla, serbest bölgelere yapılan ihracatta, DİR kapsamında ihracı taahhüt edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılan eşyanın serbest dolaşımda olup olmaması, serbest bölgeden DİR kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip işlenmesi akabinde tekrar serbest bölgeye ihracatı yapılmış olan mala ilişkin mezkur Kararın 13 üncü maddesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili neticeyi değiştirmeyecektir.

Bilgilerini rica ederim.
 

 Şaban Kaan ÖZDEMİR
 Bakan a.
 Genel Müdür Yrd.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc