Gümrükler Genel Müdürlügü; - Gümrük Uzlasma Müessesi (20.04.2012 / 9802)

small_gum-logo(24).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.21.0.GGM.0.04.02.00-155.07.99

Konu :Gümrük Uzlaşma Müessesi20.04.2012 / 9802

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNEBilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 244 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği, 5 inci fıkrasında ise uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezaların uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun vermiş olduğu bu yetkiye dayanılarak çıkarılan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği de 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin;

-"Uzlaşma görüşmelerinin yapılması" başlıklı 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrası "Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma komisyonunun durumu EK-5’e uygun olarak üç nüsha düzenlenen tutanakla tespit edilir, bu tutanağın üç nüshası da komisyonun başkan ve üyeleri ile yükümlü tarafından imzalanır, Ayrıca tutanak üzerine imza alınarak yükümlüye derhal tebliğ edilir ve bir nüshası ilgilisine verilir.", aynı maddenin 7 inci fıkrası "Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenen tutanakların yükümlü tarafından imzalanarak bir nüshasının yükümlüye verilmesi tebliğ hükmündedir. Bu durumlarda, yükümlüye ayrıca tebligat yapılmaz."

-"Ödeme" başlıklı 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası "Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.", aynı maddenin 2 nci fıkrası; "Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir.",

hükmünü amirdir.

Öte yandan, son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden muhtelif olaylardan, Bölge Müdürlüğünüz Uzlaşma Komisyonları bünyesinde gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşmaya varılan bazı firmalar tarafından ödeme süresi olan 1 aylık süre geçirildikten sonra Bölge Müdürlüğünüze ödeme talebinde bulunulduğu müşahade edilmiş, ayrıca, bu durumdaki firmalar tarafından gümrük idaresi tarafından uzlaşılan tutarlara göre düzenlenmiş vergi ve/veya para cezalarının kendilerine tebliğ edilmesini bekledikleri ve bu nedenle 1 aylık sürenin kaçırıldığına ilişkin şikayet dilekçeleri alınmıştır.

Ancak, anılan Kanunun ve mezkur Yönetmeliğin yukarıda bahsi geçen ilgili maddeleri uyarınca bu minavaldeki taleplerin reddedilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, bu tür durumlarda yaşanabilecek muhtelif sıkıntıların bertaraf edilebilmesini teminen uzlaşma görüşmesi sonunda komisyon üyeleri ile birlikte uzlaşma tutanağını imzalayan yükümlüye,

-Mutlak surette söz konusu tutanağın bir nüshasını aldığına dair imza attırılması,

-Bunun tebligat hükmünde olduğunun, gümrük idaresi tarafından kenidisine ayrıca tebligatta bulunulmayacağının ve 1 aylık süre içerisinde ilgili gümrük idaresine kendisi tarafından ödeme talebinde bulunulması gerektiğinin hatırlatılması,

hususlarına azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri