6552 Sayili Kanun Kapsaminda Yeniden Yapilandirilacak Gümrük Alacaklarina Iliskin Teblig (12.11.2014 t. 29173 s. R.G.)

6552 Sayili Kanun Kapsaminda Yeniden Yapilandirilacak Gümrük Alacaklarina Iliskin Teblig (12.11.2014 t. 29173 s. R.G.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ (12.11.2014 t. 29173 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinin on ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alacak: 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,

b) Gümrük vergileri: EK-1 sayılı listede yer alan, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

c) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,

ç) Kanun: 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu,

d) Kesinleşmiş alacaklar: Alacaklara karşı 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürelerde idari itirazda bulunulmaması, idari itiraz yolunun tüketilmesi ve süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması ya da idari yargı mercilerince verilen kararların kesinleşmiş olması ile 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda,

e) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,

ifade eder.

(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.

(3) Bu Tebliğde yer alan tarihler, belirtilen tarihi de kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebliğ Kapsamı Alacaklar

Tebliğin kapsamı

MADDE 4 – (1) 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlara ilişkin olarak 5 ila 9 uncu maddelere göre işlem yapılır.

Gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı idari para cezaları

MADDE 5 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 11/9/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları

MADDE 6 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’sinin bu Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları

MADDE 7 – (1) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 11/9/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumu

MADDE 8 – (1) Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları

MADDE 9 – (1) Kesinleşen alacakların yanı sıra eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiş ise 7 nci maddeye uygun olarak işlem yapılmış olması ve eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru şekli ve süreler

MADDE 10 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 1 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-2’de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şarttır.

(2) Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren gümrük vergilerine ilişkin alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvurular münhasıran ilgili gümrük idaresine yapılır. Gümrük idareleri adına niyabeten diğer tahsil dairelerine yapılacak başvurular işleme alınmaz.

(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrıbaşvurulur.

(4) Alacak aslı ve buna bağlı para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

(6) Bir vergi aslına bağlı olmayan para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde ve müteselsil sıra numarası ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kayda alınır.

(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şekilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.

(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedilmez, borçluya 22 nci maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin gönderilmesi için 1/12/2014 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda dilekçenin veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre 18 inci maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.

(6) Kabul edilen başvurular kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgiler ile bunlara ait ödeme planları Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kayda alınır.

(7) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(8) Kanunun uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle, taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.

Ödeme süresi

MADDE 12 – (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2014 yılı Aralık ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

(2) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Süresinde ödenmeyen taksitler

MADDE 13 – (1) Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanılır.

(2) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin birinci fıkrada belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için bir) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(3) Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla beş Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(4) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanunun80 inci maddesi hükümlerinden yararlanırlar.

(5) Dördüncü fıkranın uygulanmasında, borçluların yaptıkları ödemeler, vadesi önce gelen borçlardan başlanarak her bir taksit dönemi itibarıyla mahsup edilir. Yapılan ödemelerle belirtilen şekilde yapılan mahsup sonucu tamamen tahsil edilemeyen dönemlerde Kanunun 80 inci maddesi hükmü ihlal edilmiş sayılır ve kısmi ödeme olan döneme ilişkin vergiler için yapılmış ödemeler kadar Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alacak Tutarının Tespiti

Kesinleşmiş alacaklarda tahsil edilecek tutarın tespiti

MADDE 14 – (1) Kanunun80 inci maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

a) Vade tarihinden, 11/9/2014 tarihine kadar gecikme zammı yerine,

b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.

Asılları tamamen ödenmiş kesinleşmiş alacaklara ilişkin, kısmen tahsil edilmiş gecikme faizi ve gecikme zammı

MADDE 15 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarının, 11/9/2014 tarihinden önce kısmen tahsil edilmiş olması durumunda;

a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine,

b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır.

(2) Ödenmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından, ödenmiş olan gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarı çıkartılmak suretiyle bulunacak tutar, Kanunun 80 inci maddesi kapsamında tahsil edilecek tutarının hesaplanmasında esas alınır.

(3) Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi koşuluyla, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir.

(4) Ödenmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmayarak, kalan gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme oranında faizden red ve iade yapılmaz.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması

MADDE 16 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananTahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.

(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı EK-3’te yer alan örneğe uygun şekilde hesaplanır.

(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanır.

(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarıEK-4 sayılı tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.

(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar

MADDE 17 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.

(2) 6183 sayılı Kanunun52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmaz, bu hallerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.

Taksitlendirmede faiz uygulaması

MADDE 18 – (1) Kanunun80 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara 11/9/2014 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Taksit tutarıEK-5’te yer alan örneklere uygun şekilde hesaplanır.

Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar

MADDE 19 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olduğu halde 11/9/2014 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutarı elli Türk Lirasını aşmayan asli alacakların,

b) İdari para cezalarında seksen Türk Lirasını aşmayanların,

c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,

ç) Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı yüz Türk Lirasını aşmayanların,

tahsilinden vazgeçilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler ve Hususlar

Tecil edilen alacakların yapılandırılması

MADDE 20 – (1) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 11/9/2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, Kanunun80 inci maddesi kapsamına giren alacakların, 11/9/2014 tarihinden önce6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Kanunun 80 inci maddesinden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, söz konusu maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 11/9/2014 tarihinden sonraki süreler için faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

(3) Kanunun 80 inci maddesine göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu fıkranın uygulanabilmesi için haciz tatbik edilen malların bölünebilir nitelikte olması haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması gerekir. Teminat değişikliği talepleri de bu çerçevede değerlendirilir.

İade edilmeyecek alacaklar

MADDE 21 – (1) Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren alacaklara karşılık 11/9/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

Dava konusu edilen alacaklar

MADDE 22 – (1) Kanunun80 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların söz konusu maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için, belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini de belirtmeleri gerekir.

(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-6’da yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine verilir.

(3) Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak 11/9/2014 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.

(4) 6183 sayılı Kanunun55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunularak davadan vazgeçilmesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince haksız çıkma zammı talep edilemez.

Yetki

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 


EK-1

ALACAĞIN TÜRÜ
Gümrük Vergisi
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi
Tek ve Maktu Vergi
Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi
Çevre Katkı Payı
Akaryakıt Tüketim Vergisi
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
Ek Mali Yükümlülük
Katma Değer Vergisi
Ek Vergi
Alkollü İçeceklerden Alınan Ek Vergi
Oyun Kağıdı ve Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
Ek Fon
Telafi Edici Vergi (ihracat)
Yurtdışı Harcı
Toplu Konut Fonu
Savunma Sanayi Destekleme Fonu
Tütün Fonu
Eğitime Katkı Payı
İthal Harcı
TRT Bandrol Ücreti
Para Cezaları
Faiz
Ağaçlandırma Fonu
Diğer Harçlar
İlave Gümrük Vergisi
Gecikme Zammı
Özel Tüketim Vergisi
Özel İşlem Vergisi
Fikir, Sanat ve Kültür Stopajı
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi
Maden Fonu
Belediye Hissesi
Rıhtım Resmi
Avrupa Ekonomik Topluluğu Fonu

 


EK-2

…./…./2014
................................ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE


6552 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Aşağıda tutarları belirtilen alacak nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın, alacağın anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Alacağa Esas Belgenin Türü/Tarih/Sayısı
(    ) Gümrük Beyannamesi* :
(    ) Ek Tahakkuk Kararı** :
(    ) Para Cezası Kararı**:
(    ) Diğer:
Alacak Türü / Tutarı
(    ) Gümrük Vergileri:
(    ) Para Cezası:
Varsa Tebliğ Tarihi:
Talep Edilen Taksitlendirme Süresi:
Adı Soyadı/ Unvanı:
İmza:
Adres:
Ek: İmza Sirküleri,

*: Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler de buraya yazılır. Gümrük Beyannamesinin birden fazla olması halinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

**: Ek Tahakkuk veya Para Cezası kararının birden fazla olması halinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

 


EK-3

Örnek: 31/1/2014 tarihinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 10.000 lira tutarındaki gelir eksikliği ve 30.000 lira tutarındaki idari para cezası ilgilisine 14/3/2014 tarihinde tebliğ edilmiş, söz konusu borç vadesinde ödenmediğinden ve itiraz edilmediğinden 31/3/2014 tarihinde kesinleşmiştir.

Bu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam YÜ-ÜFE oranı ve YÜ-ÜFE tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

SÜRE
 
ESAS ALINACAK ORAN (%)
 
1/2/2014 - 28/2/2014 için Şubat 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı 1,38
1/3/2014 - 31/3/2014 için Mart 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,74
1/4/2014 - 30/4/2014 için Nisan 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,09
1/5/2014 - 31/5/2014 için Mayıs 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı -0,52
1/6/2014 - 30/6/2014 için Haziran 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,06
1/7/2014 - 31/7/2014 için Temmuz 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,73
1/8/2014 - 31/8/2014 için Ağustos 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,42
1/9/2014 - 10/9/2014 içinAğustos 2014 ayına ait Yİ-ÜFE oranı [(0,42/30)x10]* 0,14
TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI3,04

*Gecikme zammının ay kesrine isabet eden günleri için Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30'a bölünmek suretiyle bulunacak günlük oran kullanılacaktır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7 nci ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması halinde 6 ncı hane bir üst sayıya tamamlanarak günlük Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır.

Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Örneğe göre; 10.000*3,04=304 TL'dir.

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Örneğe göre; 10.000+30.000+304=40.304 TL'dir.

 


EK:4
 

YILLAR İTİBARIYLA TEFE/ÜFE ENDEKSİ 
YILLAROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM 
19809,229,34,43,52,92,80,21,53,57,13,83,171,3 TEFE
19814,62,20,80,82,26,40,21,12,91,621,726,5 TEFE
19823,63,73,31,91,31,421,91,10,810,622,6 TEFE
19839,52,41,61,41,71,31,22,12,12,84,14,434,6 TEFE
19843,93,43,38,36,94,7-0,73,22,33,33,71,744 TEFE
19854,84,75,32,32,2-1,30,51,82,753,11,933 TEFE
19864,521,321,611,20,22,23,91,50,922,3 TEFE
19873,62,23,52,64,80,51,72,82,13,52,810,840,9 TEFE
19886,96,274,82,12,62,23,13,76,15,34,354,3 TEFE
19897,75,12,34,53,86,353,14,24,33,53,353,1 TEFE
19904,45,53,63,12,31,41,32,55,34,93,82,640,7 TEFE
19914,65,34,95,42,91,42,24,74,43,53,84,447,5 TEFE
1992115,24,32,20,70,21,84,86,35,53,53,649,1 TEFE
199355,24,82,62,92,34,73,843,66,42,948,2 TEFE
19945,310,18,532,891,90,92,75,46,96,48,398,2 TEFE
19958,476,13,91,71,32,42,94,84,44,34,151,3 TEFE
19969,85,878,14,12,72,43,85,15,55,13,963,3 TEFE
19975,66,265,55,23,45,35,36,36,75,65,466,5 TEFE
19986,54,6443,31,62,52,45,34,13,42,544,2 TEFE
19993,63,445,33,21,843,35,94,74,16,850,1 TEFE
20005,84,13,12,41,70,310,92,32,82,41,928,7 TEFE
20012,32,610,114,46,32,93,33,55,46,74,24,165,8 TEFE
20024,22,61,91,80,41,22,72,13,13,11,62,627,3 TEFE
20035,63,13,21,8-0,6-1,9-0,5-0,20,10,61,70,613,5 TEFE
20042,61,62,12,60-1,1-1,50,81,83,20,80,113 TEFE
2005-0,410,111,261,210,20-0,48-0,741,040,780,68-0,95-0,042,66ÜFE
20061,960,260,251,942,774,020,86-0,75-0,230,45-0,29-0,1211,12ÜFE
2007-0,050,950,970,80,39-0,110,060,851,02-0,130,890,155,79ÜFE
20080,422,563,174,52,120,321,25-2,34-0,90,57-0,03-3,548,1ÜFE
20090,231,170,290,65-0,050,94-0,710,420,620,281,290,665,79ÜFE
20100,581,661,942,35-1,15-0,5-0,161,150,511,21-0,311,318,59ÜFE
20112,361,721,220,610,150,01-0,031,761,551,600,651,0012,60ÜFE
20120,38-0,090,360,080,53-1,49-0,310,261,030,171,66-0,122,46ÜFE
2013-0,18-0,130,81-0,511,001,460,990,040,880,690,621,116,78ÜFE
20143,321,380,740,09-0,520,060,730,42-----Yİ-ÜFE 


EK-5

Örnek 1-Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere gümrük idaresine başvuruda bulunan mükellef, borcunu 18 eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir.

Gümrük idaresi Kanunun 80 inci maddesi kapsamında yapılandırılan alacak tutarını 3.600,00 TL olarak hesaplamıştır.

Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep ettiğinden, 3.600,00 TL alacak tutarı (1,15) katsayısı ile çarpılacaktır.

Bu şekilde bulunan tutar, 18'e bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır.

18 eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar: 3.600,00 x 1,15= 4.140,00 TL'dir.

Taksit tutarı: 4.140/18= 230,00 TL'dir.

Taksitlendirmeye esas olan 4.140,00 TL'nin (4.140,00 - 3.600,00=)540,00 TL'si toplam katsayı tutarıdır.

Mükellef, Aralık/2014, Şubat/2015, Nisan/2015, Haziran/2015 aylarında ödemesi gereken taksit tutarları toplamı olan (230,00 x 4 =) 920,00 TL'yi süresinde ödemiştir.

Temmuz/2015 ayında mükellef gümrük idaresine başvurarak kalan taksit tutarlarını defaten ödemek istediğini bildirmiştir.

Başvuru sırasında 18 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilmiş olmakla birlikte, daha sonra 6 eşit taksit ödeme seçeneğinin ödeme süresi içerisinde, borcun tamamı ödenmek istendiğinden, öncelikle yapılandırılan alacak tutarına (1,15) katsayısı yerine 6 eşit taksit için öngörülmüş olan (1,05) katsayısı uygulanarak taksitle ödenecek alacak tutarının yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Yapılan hesaplamaya göre, (1,05) katsayısı esas alınarak ödenmesi gereken tutardan daha önce ödenen taksit tutarları çıkartılacak ve tahsil edilmesi gereken tutar bulunacaktır.

Buna göre;

6 eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar: 3.600,00 x 1,05 = 3.780,00 TL

Ödenen toplam taksit tutarı: 230,00 x 4 = 920,00 TL

Tahsil edilecek toplam tutar: (3.780,00 - 920,00=)2.860,00 TL olacaktır.

Bu durumda, mükellefin Kanunun 80 inci maddesi kapsamında yapılandırılan 3.600,00 TL borcu için (3.780,00 - 3.600,00=)180,00 TL katsayı tutarı tahsil edilecektir.

Yapılacak erken ödeme mükellefe (540,00 - 180,00=)360,00 TL daha az ödeme imkanı sağlayacaktır.

Örnek 2- Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere gümrük idaresine başvuruda bulunan mükellef, borcunu 12 eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir.

Gümrük idaresi madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarını 12.000,00 TL olarak hesaplamıştır.

Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 12 eşit taksitte ödemeyi talep ettiğinden, 12.000,00 TL alacak tutarı (1,10) katsayısı ile çarpılacaktır.

Bu şekilde bulunan tutar, 12'ye bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır.

12 eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar: 12.000,00 x 1,10= 13.200,00 TL'dir.
Taksit tutarı: 13.200,00 / 12= 1.100,00 TL'dir.

Taksitlendirmeye esas olan 13.200,00 TL'nin (13.200,00 - 12.000,00=)1.200,00 TL'si toplam katsayı tutarıdır.

Mükellef, ilk 9 taksiti süresinde ödemiştir. Bu sürede yapılan toplam tahsilat (1.100,00 x 9=)9.900,00 TL'dir.

Mayıs/2016 ayında mükellef gümrük idaresine başvurarak kalan taksit tutarlarını defaten ödemek istediğini bildirmiştir.

Mükellef tarafından borcun tamamı 12 eşit taksit için öngörülmüş ödeme süresi (Aralık/2014 ila Ekim/2016) içinde erken ödenmiş olmakla birlikte, ödemenin yapıldığı Mayıs/2016 ayı fıkrada belirlenen ve farklı katsayı uygulanmasını gerektiren 9 eşit taksit için öngörülmüş süreden (Aralık/2014 ila Nisan/2016) sonraya rastlamaktadır.

Tebliğin 18 inci maddesinin (c) fıkrasında 9 eşit taksit ila 12 eşit taksit arasındaki süreler için farklı bir katsayı belirlenmemiştir. Bu nedenle, mükellefçe yapılan ödemeye 12 eşit taksit için belirlenmiş katsayı dışında bir katsayı uygulanması imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Mayıs/2016 ayında mükellef kalan üç taksit tutarını defaten ödemesi halinde herhangi bir katsayı düzeltmesi yapılmayacaktır.

Örnek 3- 2 inci örnekte belirtilen mükellefin taksitlendirilen borcunun ilk 4 taksitini süresinde ödedikten sonra kalan kısmın tamamını Temmuz/2015 ayında ödediği kabul edildiğinde Kanunun 80 inci maddesi kapsamında ödenecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Kanunun 80 inci maddesi kapsamında yapılandırılan alacak tutarı 12.000,00 TL'dir. Katsayı uygulanmak suretiyle taksitlendirilen tutar olan 13.200,00 TL'ye karşılık dört taksit toplam tutarı olan 4.400,00 TL tahsil edilmiştir.

Başvuru sırasında 12 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilmiş olmakla birlikte, daha sonra 6 eşit taksit ödeme seçeneğinin ödeme süresi içerisinde borcun tamamı ödenmek istendiğinden, öncelikle yapılandırılan alacak tutarına (1,10) katsayısı yerine 6 eşit taksit için öngörülmüş olan (1,05) katsayısı uygulanarak taksitle ödenecek alacak tutarının yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Yapılan hesaplamaya göre, (1,05) katsayısı esas alınarak ödenmesi gereken tutardan daha önce ödenen taksit tutarları çıkartılacak ve tahsil edilmesi gereken tutar bulunacaktır.

Buna göre;

6 eşit taksit için taksitlendirmeye esas tutar: 12.000,00 x 1,05= 12.600,00 TL

Ödenen toplam taksit tutarı: 1.100,00 x 4= 4.400,00 TL

Tahsil edilecek toplam tutar: 12.600,00 - 4.400,00= 8.200,00 TL olacaktır.

Bu durumda, mükellefin Kanunun 80 inci maddesi kapsamında yapılandırılan 12.000,00 TL borcu için (12.600,00 - 12.000,00=)600,00 TL katsayı tutarı tahsil edilecektir.

Yapılacak erken ödeme mükellefe (13.200,00 - 12.600,00=)600,00 TL daha az ödeme imkanı sağlayacaktır.

 


EK-6

… ./ … ./2014
................................ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNEMüdürlüğünüzce tescil edilen aşağıda belirtilen Gümrük Beyannamesi/Para Cezası kararı ile ilgili olarak tutarı aşağıda belirtilen alacak nedeniyle açmış olduğum tüm davalardan 6522 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanmak amacıyla vazgeçiyorum. Söz konusu alacağın ilgili Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Bilgi edinilmesini ve bu dilekçemin ilgili itiraz merciine yargı organına iletilmesini arz ederim.
 

İhtilaf Konusu Alacağa Esas Belgenin Türü/Tarih/Sayısı
(    ) Gümrük Beyannamesi* :
(    ) Ek Tahakkuk Kararı**:
(    ) Para Cezası Kararı**:
(    ) Diğer:
İhtilaf Konusu Alacak Türü / Tutarı
(    ) Gümrük Vergileri:
(    ) Para Cezası:
Varsa Tebliğ Tarihi:
Dilekçenin İletileceği Adli Makam:
Dava Tarih/Sayısı:
Adı Soyadı/ Unvanı:
İmza:
Adres:
Ek: İmza Sirküleri,
 

*: Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler de buraya yazılır. Gümrük Beyannamesinin birden fazla olması halinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.
 

**: Ek Tahakkuk veya Para Cezası kararının birden fazla olması halinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc