Gelir Idaresi Baskanligi-Adana vergi dairesi: Boyali pamugun KDV orani

small_maliye-logo1(2)(2).jpg


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı
:
B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-4139-KDV-19
26/01/2012
Konu
:
Boyalı pamuğun KDV oranı


             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, balyalı preseli pamuğun boya kazanlarına girdiği, boyandığı ve sonra kurutma makinesinden geçtikten sonra tekrar balyalanıp boyalı pamuk olarak  % 8 katma değer vergisi (KDV) oranı ile satıldığı belirtilerek, bu boyalı pamukların satışında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

             Aynı Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu  Kararnameye ekli II sayılı listenin B/1 inci sırasında,  "Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı" yer almakta olup bu sıradaki mallarınteslimi % 8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

            Diğer taraftan, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin tesliminde (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.

             Buna göre; kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde alıcılar tarafından (1/2) oranında tevkifat uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

            Öte yandan, 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bu teslimlerde uygulanacak tevkifat oranı % 90 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 52 nci faslında "Pamuk" tanımlanmış; "52.01, 52.02, 52.03" pozisyonlarında ise, bu pozisyonun ürünlerinin ağartılmış veya boyanmış olabileceği açıklanmıştır.

           Bu çerçevede, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/1 inci sırası kapsamında yer alan boyanmış pamuk teslimi % 8 oranında KDV ye tabi olacak, teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV alıcı firma tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.