2015 Yilinda Uygulanacak Idari Para Cezalarina Iliskin Açiklama (Gümrük ve Ticaret Bakanligi)

images/carton_resimler/duyuru.jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA KABAHAT OLARAK TANIMLANAN  FİİLLER KARŞILIĞINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teftiş, inceleme ve soruşturma  görevlerinin yanında rehberlik görevi de verilmiştir. Bu görev kapsamında  aşağıdaki açıklamaların yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Bilindiği üzere, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13/1/2011 tarihli ve  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun; 38’inci maddesinin birinci fıkrasında,  51’inci maddesinin ikinci fıkrasında, 562’nci maddesinin birinci ve ikinci  fıkralarında düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler  Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca her yıl yeniden  değerleme oranı esas alınarak artırılarak uygulanmaktadır.
 
15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra no.lu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; 2014 yılı için yeniden değerleme  oranı % 10,11 (on  virgül onbir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran esas alınarak  1/1/2015-31/12/2015 döneminde uygulanacak idari para cezaları hesaplanmış ve  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu’nun; 2012 2013 2014 2015
38’inci  maddesinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı 2.000 TL 2.156 TL 2.240 TL 2.466 TL
51’inci  maddesinin ikinci fıkrasındaki ceza miktarı 2.000 TL 2.156 TL 2.240 TL 2.466 TL
562’nci  maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ceza miktarı 4.000 TL 4.312 TL 4.481 TL 4.934 TL
 
Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu’nda düzenlenen kabahatlerin neler olduğu ile bu kabahatlerin  işlenmesi halinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında hangi tutarda idari para  cezasının uygulanacağını içeren detay bilgiler tablo halinde sunulmuştur.
 Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.    


6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA KABAHAT OLARAK İDARİ PARA CEZASI TUTARI TANIMLANAN FİİL/FİİLLER TABLOSU