Gümrükler Genel Müdürlügünün 19.11.2014 tarihli 3855679 sayili tasarruflu yazisi (Rusya Federasyonuna bitkisel ürün ihraci)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.11.2014 tarihli 3855679 sayılı tasarruflu yazısı (Rusya Federasyonuna bitkisel ürün ihracı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 52707093/140.07
Konu : Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracı
 
19.11.2014 / 3855679
DAĞITIMİlgi :04.05.2009 tarihli ve 9713 sayılı yazımız.

Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatında aranması gereken belgeler, Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın muhtelif tarihli ve sayılı yazıları dikkate alınarak ilgide kayıtlı yazımızla bildirilerek BİLGE sisteminde de bu doğrultuda düzenleme yapılmıştı.

Anılan Bakanlıklara muhatap 16.09.2014 tarihli ve 2795957 sayılı yazımızda, BİLGE Sisteminde gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen ilgide kayıtlı yazımız ve eklerinin incelenerek, Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek bitkisel ürünler için aranması gereken belgelerin, ürünlerin 12'li bazda GTİP'leri belirtilmek suretiyle bildirilmesi istenilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 20.10.2014 tarihli ve 68686 sayılı yazıda, söz konusu talebimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanmasının uygun olacağı mütalaasına yer verilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve ekleriyle birlikte bir örneği ilişikte gönderilen 17.10.2014 tarihli ve 38026 sayılı yazıda özetle, yazılarının 2 nolu eki listede GTİP'leri belirtilen eşyanın Rusya Federasyonu'na ihracatında, yazılarının 1 no.lu ekinde yer alan "Form-1" belgesinin aranması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılmış olup, ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

EK: 1 Yazı ve ekleri

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/141.99
Konu : Rusya Federasyonuna bitkisel ürün ihracı
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi :03.11.2014 tarihli, 3509657 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatında aranması gereken belgeler ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına muhatap 16.09.2014 tarihli ve 2795957 sayılı yazınızda, BİLGE Sisteminde gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen mezkur dağıtımlı yazınız ve eklerinin incelenerek, Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek bitkisel ürünler için aranması gereken belgelerin, ürünlerin 12'li bazda GTİP'leri belirtilmek suretiyle bildirilmesi istenildiği, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 20.10.2014 tarihli ve 68686 sayılı yazıda özetle, söz konusu talebinizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanmasının uygun olacağı mütalaasına yer verildiği, Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve ekleriyle birlikte bir örneği ilişikte gönderilen 17.10.2014 tarihli ve 38026 sayılı yazıda özetle, yazılarının 2 nolu eki listede GTİP'leri belirtilen eşyanın Rusya Federasyonu'na ihracatında, yazılarının 1no.lu ekinde yer alan "Form-1" belgesinin aranması gerektiği ifade edildiği belirtilerek, BİLGE sisteminde gerekli güncellemelerin yapılarak bilgi verilmesi istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Bilge sisteminde 0853 kodlu "Form-1 Belgesi" dökümanı oluşturularak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazısı eki listede yer alan GTİP'lerin Rusya Federasyonuna ihracatında, sistem üzerinde aranacak belgeler arasında gelmesi sağlanmıştır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 Harun USLU
 Genel Müdür V. 

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞA
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 54284602-305.04.02.02
Konu : RF/ Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatı
 
17.10.2014 / 38025
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)


İlgi :16.09.2014 tarih ve 52707093/140.07-2795957 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, Ülkemizden Rusya Federasyonu'na (RF) ihraç edilen bitkisel gıda ürünleri ihracatımız 02 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan Memorandum ve 09 Nisan 2009 tarihinde imzalanan Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir.

Ülkemizden RF'ye ihraç edilecek taze meyve ve sebze ürünlerinin her partisi 10 Temmuz 2008 tarihinden itibaren pestisit, nitrat/nitrit kalıntısı yönünden analize tabi tutulmakta olup RF mevzuatına uygun olan ürün partisinin Bitki Sağlık Sertifikası, Güvenlik Sertifikası, Analiz Raporu ve Form-1 (Pestisit İzleme Formu) belgeleri ile birlikte ihracatına izin verilmektedir.

RF'ye taze meyve ve sebze ürünlerinin ihracatında bu belgelerden eksikliği olan ihracat partilerinin çıkışına izin verilmemesi hususu ilgi yazınızda da belirttiğiniz üzere tarafımızdan talep edilmişti.

Ancak 15-16 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da Rus yetkililer ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda her parti üründe yaptırılan pestisit, nitrat kalıntı analizlerinin firma ve ürün risk değerlendirmesi yapılarak Türkiye tarafından belirlenen oranda yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.
Konu ile ilgili yapılan çalışma sonucunda firma bazında kalıntı analiz sıklıkları belirlenecektir. Bu durumda ihracata konu her parti ürün için Güvenlik Sertifikası ve Analiz Raporu düzenlenmesi işlemi yapılmayacaktır. Fakat her parti taze meyve ve sebze ürünleri için Bitki Sağlık Sertifikası ve Form-1 düzenlenmeye devam edilecek olup gümrük çıkışlarında da bu belgelerin aranmasına devam edilmesi önem arz etmektedir.

Buna göre RF'ye ihraç edilecek taze meyve ve sebze ürünlerinin her partisi için Bitki Sağlık Sertifikası ve yazımız ekinde bir örneği yer alan Form-1 (Ek-1) belgelerinin aranması, yine yazımız ekinde (Ek-2) yer alan 12'li bazda GTİP'leri belirtilen ürünler için bunun sağlanması, bu çerçevede Bakanlığınız BİLGE sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 Prof. Dr. İrfan EROL
 Bakan a.
 Genel Müdür

EKLERİ:

Ek-1: Form-1 Örneği (1 sayfa)

Ek-2: Ürün Listesi 12'li bazda GTİP'li (2 sayfa)


EK-1

FORM-1

İhraç Edilecek Bitkisel Ürün Üretiminde Kullanılan Pestisit İzleme Formu

 

Üretici Adı :
Üretici Kayıt Defteri Cilt No :
İyi Tarım Uygulamaları Sertifika No :
Çalışma İzni-Gıda Sicili Numarası/Kayıt No :
Parti No :
Net Miktar :


 

 

Ürün Adıİzlenebilirlik NumarasıEtkili (Aktif) Madde AdıUygulama Dozu (Dekar/Ağaç gr/cc/kg)Uygulama TarihiHasat TarihiSon Uygulama Tarihi ile Hasat Tarihi Arasında Geçen Süre (gün)
       
       
       
       
       
       

 
 

Firma Tam ÜnvanıKontrol Eden Teknik PersonelMühür-İl Müdürlüğü
Tarih-Kaşe-Yetkili Kişi İmzasıAdı-Soyadı-Kaşe-Tarih-İmza 


 


EK-2

RUSYA FEDERASYONUNA BİTKİSEL GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATINDA "BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI" VE "FORM-1" ARANACAK ÜRÜNLER TABLOSU 14 Ekim 2014

GTİP12'liÜRÜN ADI (TAZE MEYVELER)
0803.10.10.00.00Muz
0804.10.00.00.00Hurma
0804.20.10.00.00Taze İncir
0804.30.00.00.00Ananas
0804.40.00.00.00Avokado armudu
0804.50.00.00.11Mango
0804.50.00.00.19Diğerleri
0805.10.20.00.00Portakal
0805.20.30.00.12Mandarin Satsuma
0805.20.50.00.00Mandarin ve vilking
0805.40.00.00.00Greyfurt (pomelolar dahil)
0805.50.10.00.00Limon (Citrus limon, Citrus limonum)
0805.50.90.00.00Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805.90.00.00.11Diğer taze turunçgiller
0806.10.10.00.00Sofralık Üzümler
0806.10.90.00.00Diğerleri
0807.11.00.00.00Karpuzlar
0807.19.00.00.00Diğerleri
0807.20.00.00.00Papaya
0808.10.10.00.00Şaraplık elmalar
0808.10.80.00.11Golden Elma
0808.10.80.00.13Starking Elma
0808.10.80.00.14Starkrimson Elma
0808.10.80.00.19Diğerleri
0808.30.10.00.00Şaraplık armut
0808.30.90.00.00Diğerleri
0808.40.00.00.00Ayva
0809.10.00.00.00Kayısı (zerdali dahil)
0809.21.00.00.00Vişne (Prunus cerasus)
0809.29.00.00.00Diğerleri
0809.30.10.00.00Nektarinler
0809.30.90.00.00Diğerleri
0809.40.05.00.11Can eriği
0809.40.05.00.12Malta eriği (yeni dünya)
0809.40.05.00.13Mürdüm eriği
0809.40.05.00.19Diğer erikler
0809.40.90.00.00Çakal eriği
0810.10.00.00.00Çilek
0810.20.10.00.00Ahududu
0810.20.90.00.00Diğerleri
0810.30.10.00.00Siyah Frenk üzümü
0810.30.30.00.00Kırmızı Frenk üzümü
0810.30.90.00.00Diğerleri
0810.40.10.00.00Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve)
0810.40.30.00.00Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus)
0810.40.50.00.00İri meyvalı bataklık yaban mersini (Vaccinium macrocarpan)
0810.40.90.00.00Diğerleri
0810.50.00.00.00Kivi
0810.60.00.00.00Durian _
0810.70.00.00.00Persimmon (Trabzon hurması)
0810.90.20.00.11Demirhindi, mahun elması
0810.90.20.00.12Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya
0810.90.75.00.11Nar
0810.90.75.00.12Muşmula
0810.90.75.00.13Kuşburnu
0810.90.75.00.17Diğerleri
  
GTİP 12'liÜRÜN ADI (TAZE SEBZELER)
0701.90.50.00.00Patates
0702.00.00.00.00Domates
0703.10.11.00.00Arpacık soğanı
0703.10.19.00.11Kuru soğan
0703.10.19.00.12Taze soğan
0703.10.90.00.00Şalotlar
0703.20.00.00.11Taze sarımsak
0703.20.00.00.12Kuru sarımsak
0703.90.00.00.11Pırasa
0703.90.00.00.12Soğanımsı sebzeler
0704.10.00.00.11Karnabahar
0704.10.00.00.12Brokoli
0704.20.00.00.00Brüksel lahanası
0704.90.10.00.11Beyaz lahana
0704.90.10.00.12Kırmızı lahana
0705.11.00.00.00Baş marul
0705.19.00.00.00Diğerleri
0705.21.00.00.00Başlı hindiba (Cichorium intybus var, folioeum)
0705.29.00.00.00Diğerleri
0706.10.00.00.11Havuçlar
0706.10.00.00.12Şalgamlar
0706.90.10.00.00Kök kerevizi
0706.90.30.00.00Bayır turbu (Cochlearia armoracia)
0706.90.90.00.00Diğerleri
0707.00.05.00.00Hıyarlar
0707.00.90.00.00Kornişonlar
0708.10.00.00.11Bezelye (Kabuklu)
0708.10.00.00.12Bezelye (Kabuksuz)
0708.20.00.00.11Fasulye
0708.20.00.00.12Barbunya (kabuklu)
0708.20.00.00.13Barbunya (kabuksuz)
0708.90.00.00.11Kabuklu baklagiller
0708.90.00.00.12Kabuksuz baklagiller
0709.20.00.00.00Kuşkonmazlar
0709.30.00.00.00Patlıcanlar
0709.40.00.00.00Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)
0709.51.00.00.00Agaricus cinsi mantarlar
0709.59.10.00.00Cüce kız mantarı (Chanterelles)
0709.59.30.00.00Kuzu mantarları
0709.59.50.00.00Yer mantarı (domalan)
0709.59.90.00.00Diğerleri
0709.60.10.00.11Sivri biber
0709.60.10.00.12Dolmalık biber
0709.60.10.00.13Çarliston biber
0709.60.10.00.14Kırmızı biber (paprika)
0709.60.10.00.19Diğerleri
0709.70.00.00.11Ispanak
0709.70.00.00.12Yeni Zelanda ıspanağı
0709.70.00.00.13Bahçe ıspanağı ( kara pazı)
0709.91.00.00.00Enginarlar
0709.93.10.00.00Dolmalık kabak
0709.99.60.00.00Tatlı mısır
0709.99.90.00.11Bamya
0709.99.90.00.12Semizotu
0709.99.90.00.13Maydanoz
0709.99.90.00.14Asma yaprağı
0709.99.90.00.18Diğerleri