Genelge No: 2014/28 (Idari Yaptirimlar hakkindaki, 2013/38 sayili Genelgenin 6. Zamanasimi Hükümleri maddesinin birinci paragrafinda degisiklik hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Genelge No: 2014/28 (İdari Yaptırımlar hakkındaki, 2013/38 sayılı Genelgenin 6. Zamanaşımı Hükümleri maddesinin birinci paragrafında değişiklik hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler GenelGümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407/010.06.01
Konu: Genelge değişikliği
GENELGE
(2014/28)

İlgi :16/8/2013 tarihli ve 2013/38 sayılı Genelge.

İdari Yaptırımlar hakkındaki, 2013/38 sayılı Genelgenin “6. Zamanaşımı Hükümleri” maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında, para cezalarının gümrük vergileri alacaklarına bağlı olup olmaması belirleyici olacaktır. İdari para cezasının tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezalarıdır. Örneğin, Yükümlü (A)’ya rejim hükümlerinin ihlali nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/1-c maddesi uyarınca gümrüklenmiş değerin iki katı para cezası uygulanması gerekmektedir; eşyanın gümrük kıymeti 10.000 TL gümrük vergisi tutarı 1.000 TL, katma değer vergisi tutarı 1.980 TL’dir. Bu durumda eşyanın gümrüklenmiş değeri 12.980 TL, uygulanacak idari para cezası tutarı 25.960 TL, zamanaşımı süresi ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca 8 yıl olacaktır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar