Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta haksiz rekabetin önlenmesine Iliskin teblig 9613.10.00.00.00; 9613.20.00.00.11; 9613.90.00.00.11 çakmaklar (TEBLIG NO: 2012/12) (16 Mayis 2012 T. 28294 S.RG)

small_ekonomi-logo(12)(3).jpg


16 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28294

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/12)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2013 yılının birinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsar.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler 

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erer.

 

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı

Ülke

Önlemin

Yayımlandığı

Resmi Gazete

Tarih ve Sayısı

Tebliğ

No

Önlemin

Bitiş

Tarihi

9613.10.00.00.00

 9613.20.00.00.11

 9613.90.00.00.11

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları / Ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları / Yalnız plastik gövde (gaz ihtiva etsin etmesin tamamen teçhiz edilmiş plastikten gaz haznesi)

Çin

Halk

Cumhuriyeti

1/5/2008 - 26863

2008/16

1/5/2013

* 03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/5 sayılı Tebliğ vasıtasıyla mezkur maddelerin gümrük tarife istatistik pozisyonlarına ve madde adlarına ilişkin olarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen değişiklikler ilan olunmuştur.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler 

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen talebin ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.  

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce; 

T.C. Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü 

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA, 

Tel: 0.312.204 77 22 veya 212 87 52 

Faks: 0.312. 212 87 65 

adresine ulaştırılması gerekmektedir. 

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.