Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi) (Seri No: 2) karsilastirma tablosu- (yeni-eski)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.) - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.)

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)
ESKİ (Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No:5) ile değiştirilmeden önceki şekli)YENİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev, sorumluluk ve bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak cezalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev, sorumluluk ve bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak cezalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı, (18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile değişik) Gümrük Kanununun10 ve226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin574 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı, (18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile değişik) Gümrük Kanununun10 ve226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin574 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nü,

b) Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,

c)Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Olumlu Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Rehberde öngörülen tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

d) Olumsuz Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

e)Program: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programı"nı,

f) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini,

g) Şartlı Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden raporu,

h) Tespit İşlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerini,

ı) Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben şekil ve içeriği Rehberde yer alan Rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,

i) Tespit Sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

j) Vekâlet Bildirgesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi çerçevesinde yaptığı işlemlerin vekil tarafından yapılmasına yetki verdiği, vekilin ise bu işlemleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği ve bir örneğiEk-3’te yer alan belgeyi,

k) Vekil: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden istenilen vekâlet bildirgesinde vekil olarak gösterilmiş yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,

l) Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

m)Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,

n) Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi,

ifade etmektedir.

o) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini yaparken kullandığı, bağımsız çalışması durumunda B ile tüzel kişi ortağı olması durumunda ise T ile başlayan numarayı,

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nü,

b) Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,

c)Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Olumlu Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Rehberde öngörülen tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

d) Olumsuz Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

e)Program: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programı"nı,

f) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini,

g) Şartlı Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden raporu,

h) Tespit İşlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerini,

ı) Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben şekil ve içeriği Rehberde yer alan Rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,

i) Tespit Sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

j) Vekâlet Bildirgesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi çerçevesinde yaptığı işlemlerin vekil tarafından yapılmasına yetki verdiği, vekilin ise bu işlemleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği ve bir örneğiEk-3’te yer alan belgeyi,

k) Vekil: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden istenilen vekâlet bildirgesinde vekil olarak gösterilmiş yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,

l) Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

m)Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,

n) Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi,

ifade etmektedir.

o) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini yaparken kullandığı, bağımsız çalışması durumunda B ile tüzel kişi ortağı olması durumunda ise T ile başlayan numarayı,

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) 11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması ya da 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması,

b) Son beş yıl içinde 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olması,

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemesi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmaması,

ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmaması.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) 11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması ya da 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması,

b) Son beş yıl içinde 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olması,

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemesi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmaması,

ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmaması.

Yetki belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı olarak yetki belgesi almak istenilmesi durumunda, yetki belgesi başvurusunun, başvuru sahibinin ad-soyad, adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini içeren bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapılması gerekir. Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan başvuru formu ve taahhütname,

b) Başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi aslı,

c) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Başvuru sahibine ait, son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Ek-3’te yer alan taraflarca imzalanmış vekalet bildirgesi,

e) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı veya noter onaylı örneği.

(2) Yetki belgesi başvuruları, genel evrak kaydına alınmasını müteakip en geç onbeş iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yetki belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı olarak yetki belgesi almak istenilmesi durumunda, yetki belgesi başvurusunun, başvuru sahibinin ad-soyad, adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini içeren bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapılması gerekir. Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan başvuru formu ve taahhütname,

b) Başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi aslı,

c) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Başvuru sahibine ait, son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Ek-3’te yer alan taraflarca imzalanmış vekalet bildirgesi,

e) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı veya noter onaylı örneği.

(2) Yetki belgesi başvuruları, genel evrak kaydına alınmasını müteakip en geç onbeş iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yetki belgesi, yetki numarası

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından örneği Ek-4’te yer alan yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisi kazanan gerçek kişilere B ile başlayan, tüzel kişi ortağı olanlara ise T ile başlayan harf ve sıra numarasından oluşan bir yetki numarası verilir.

(3) Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur. Yetki sahibinin merkezi BİLGE programı üzerinde işlem yapabilmesi için profil oluşturulur. Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, internet üzerinden kendi erişim kodunu oluşturur.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur.

(5)Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunur.

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda Gümrük Müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.

Yetki belgesi, yetki numarası

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından örneği Ek-4’te yer alan yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisi kazanan gerçek kişilere B ile başlayan, tüzel kişi ortağı olanlara ise T ile başlayan harf ve sıra numarasından oluşan bir yetki numarası verilir.

(3) Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur. Yetki sahibinin merkezi BİLGE programı üzerinde işlem yapabilmesi için profil oluşturulur. Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, internet üzerinden kendi erişim kodunu oluşturur.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur.

(5)Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunur.

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda Gümrük Müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Aşağıdaki durumlarda yetki belgesi yenilenir.

a) Yetki belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması ve okunamaz hale gelmesi.

b) Gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması.

c) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik olması.

(2) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; yetki belgesi aslı ve/veya yetki belgesinin yenilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belge ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Yenilenen yetki belgesi gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

(4) Yetki belgesi yenilenen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri eski yetki belgesi kapsamında almış olduğu yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam eder.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Aşağıdaki durumlarda yetki belgesi yenilenir.

a) Yetki belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması ve okunamaz hale gelmesi.

b) Gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması.

c) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik olması.

(2) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; yetki belgesi aslı ve/veya yetki belgesinin yenilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belge ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Yenilenen yetki belgesi gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

(4) Yetki belgesi yenilenen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri eski yetki belgesi kapsamında almış olduğu yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam eder.

Yetki belgesinin değiştirilmesi

MADDE 9 – (1) B yetki belgesinin T yetki belgesiyle, T yetki belgesinin B yetki belgesiyle veya T yetki belgesinin yeni bir T yetki belgesiyle değiştirilmesini gerektiren durumlarda eski yetki belgesi geri alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde yeni yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı/noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı/noter onaylı örneği ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Değiştirilen yetki belgesi ile yeni yetki numarası gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

Yetki belgesinin değiştirilmesi

MADDE 9 – (1) B yetki belgesinin T yetki belgesiyle, T yetki belgesinin B yetki belgesiyle veya T yetki belgesinin yeni bir T yetki belgesiyle değiştirilmesini gerektiren durumlarda eski yetki belgesi geri alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde yeni yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı/noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı/noter onaylı örneği ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Değiştirilen yetki belgesi ile yeni yetki numarası gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

Yetki belgesinin geri alınması

MADDE 10 – (1) 5 inci maddede belirtilen koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının tespiti halinde veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin talebi üzerine yetki belgesi geri alınır. Bu durumlarda, daha önce alınmış yetki belgesi Genel Müdürlüğe veya en yakın gümrük idaresine tutanak karşılığında iade edilir. Gümrük idaresine iade edilen yetki belgesi, en geç üç iş günü içerisinde teslim tutanağı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki numarası iptal edilerek erişim koduna bloke konulur.

(3) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması halinde, belge düzenlenmemiş sayılır.

Yetki belgesinin geri alınması

MADDE 10 – (1) 5 inci maddede belirtilen koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının tespiti halinde veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin talebi üzerine yetki belgesi geri alınır. Bu durumlarda, daha önce alınmış yetki belgesi Genel Müdürlüğe veya en yakın gümrük idaresine tutanak karşılığında iade edilir. Gümrük idaresine iade edilen yetki belgesi, en geç üç iş günü içerisinde teslim tutanağı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki numarası iptal edilerek erişim koduna bloke konulur.

(3) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması halinde, belge düzenlenmemiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 11 – (1) Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere aşağıda kodları belirtilen gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin yapılması gerekir.

a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;

1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,

6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitini,

8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini

9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,

kapsar.

b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri,

1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini,

kapsar.

c) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

ç) NK1, eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

d) DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini kapsar.

e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri,

1) SK1, İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,

3) AT1, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini,

kapsar.

f) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri,

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri,

1) BD1, Gümrük Kanununun73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

(h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri,

1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 11 – (1) Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere aşağıda kodları belirtilen gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin yapılması gerekir.

a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;

1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,

6) .........yürürlükten kaldırılmıştır.

7) .........yürürlükten kaldırılmıştır.

8) .........yürürlükten kaldırılmıştır.

9) .........yürürlükten kaldırılmıştır.

kapsar.

b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri,

1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini,

kapsar.

c) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

ç) NK1, eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

d) DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini kapsar.

e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri,

1) SK1, İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,

3) AT1, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini,

kapsar.

f) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri,

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri,

1) BD1, Gümrük Kanununun73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

(h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri,

1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.

 

Tespit ücreti

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapacakları tespit işlemlerine ilişkin hizmet karşılığı Gümrük Kanunu’nungeçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına istinaden belirlenen “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi”ni uygular.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle yükümlü arasında belirlenecek ücretin takvim yılı bazında belirlenen ve hizmete konu iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği yılı kapsayan asgari ücret tarifesinden az olmaması gerekir.

Tespit ücreti

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapacakları tespit işlemlerine ilişkin hizmet karşılığı Gümrük Kanunu’nungeçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına istinaden belirlenen “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi”ni uygular.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle yükümlü arasında belirlenecek ücretin takvim yılı bazında belirlenen ve hizmete konu iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği yılı kapsayan asgari ücret tarifesinden az olmaması gerekir.

Genel hükümler

MADDE 13 –  

(1) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerinde;

a) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbiri alır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zaafiyete uğratacak hususların tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo işleticisine gecikmeksizin bildirir.

b) AN6, AN8 ve AN7 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam altı antrepo için rapor düzenleyebilir.

c) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin, en az bir yıl süreli olarak yapılması ve bir örneğinin ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir.

ç) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce feshedilmesi halinde durum derhal ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Sözleşmesi feshedilen ile sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tarama suretiyle müştereken düzenlenen sayıma ilişkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir.

d) AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen gümrük antreposunun, bu antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere eşya girişine izin verilmez.

f) İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepolardaki eşya ve kaydı; antrepolarda görev yapan gümrük memuru, sözleşme imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo işleticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanır ve antrepo anahtarı da yetkilendirilmiş gümrük müşavirine teslim edilir.

g) AN6-AN8 tespit işlemlerinde rehberin ekinde yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir.

h) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığı tespit edilir.

ı) Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmasa dahi AN7 tespit raporu düzenlenir.

i) Genel antrepolarda AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludur. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlü aynı veya bir başka müşavir ile sözleşme yapabilir. Bu sözleşmenin tespit işlemi bitmeden yükümlü tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde durum derhal gerekçesi ile birlikte ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir. Başka bir gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işleminin doğruluğu için ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli tedbir alınır.

j) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlananGümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar, diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde; (6), (7), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri ise gümrük müdürlüğünce yapılır.

(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ için uygulanmaz.

(3) Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin 10.000 Avro’yu aşmaması durumunda, DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 ve/veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması ve bu antrepoda görevli memur bulunmaması halinde, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı beşinci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlananGümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) (Seri No:1)33,34 ve 35 inci maddelerinde yer alan; antrepoda görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile YGM Rehberinde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun çalıştırılan ve 22 nci maddesinde belirtilen şartları haiz kişilerce yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.

(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.

(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları, Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini gerçekleştiremezler.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işleticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.

Genel hükümler

MADDE 13 – (1) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ için uygulanmaz.

(3) Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin 10.000 Avro’yu aşmaması durumunda, DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4)....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.

(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları, Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini gerçekleştiremezler.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işleticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri,

Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Stajyer Çalıştırma

Tespit sözleşmesi

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.

(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak program üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere vekil görevlendirilir. Ayrıca izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle geçici olarak mesleki faaliyete ara verilmesi gerektiğinde yine aynı süre ile sınırlı olmak şartıyla vekil tarafından tespit işlemlerinin devamlılığı sağlanır ve bu durumda yapılan tespit işlemlerinden tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile vekil müteselsilen sorumludur.

(4) Tespit sözleşmesi, geçerlilik süresi içinde taraflarca yenilenebilir. Bu durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yeni tespit sözleşmesi için program vasıtasıyla sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sıra numarasından oluşan yeni bir müteselsil sıra numarası alınır.

(5) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzam yetkisi bulunan kişi ya da kişiler tarafından da imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri,

Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Stajyer Çalıştırma

Tespit sözleşmesi

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.

(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak program üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere vekil görevlendirilir. Ayrıca izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle geçici olarak mesleki faaliyete ara verilmesi gerektiğinde yine aynı süre ile sınırlı olmak şartıyla vekil tarafından tespit işlemlerinin devamlılığı sağlanır ve bu durumda yapılan tespit işlemlerinden tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile vekil müteselsilen sorumludur.

(4) Tespit sözleşmesi, geçerlilik süresi içinde taraflarca yenilenebilir. Bu durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yeni tespit sözleşmesi için program vasıtasıyla sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sıra numarasından oluşan yeni bir müteselsil sıra numarası alınır.

(5) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzam yetkisi bulunan kişi ya da kişiler tarafından da imzalanır.

Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi

MADDE 15 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, erişim kodu kullanılarak program vasıtasıyla, elektronik ortamda gönderilir.

Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi

MADDE 15 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, erişim kodu kullanılarak program vasıtasıyla, elektronik ortamda gönderilir.

İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Tespit sözleşmesi;

a) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait yetki numarasının değişmesi durumunda,

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda vekile ilişkin hükümler yerine getirildikten sonra,

c) Tespit işlemine konu faaliyetin sona ermesi veya faaliyet alanının ortadan kalkması nedeniyle tespit işleminin yapılamayacağı durumda

iptal edilir.

(2) Tespit sözleşmesi, sözleşmede yer alan “Özel Şartlar” başlıklı bölümde açıkça belirtilmek suretiyle tek taraflı veya karşılıklı anlaşma suretiyle iki taraflı feshedilebilir. Fesih işlemine istinaden sözleşmenin program üzerinden Genel Müdürlükçe iptal edilebilmesi için özel hukuk hükümleri saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin feshedildiğini tevsik edici belge/belgelerin Genel Müdürlüğe ibrazı gerekir.

(3) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni sözleşme yapılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yürütülür. Bu süre otuz günü aşamaz. Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar. Yeni sözleşme yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile birlikte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunur.

İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Tespit sözleşmesi;

a) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait yetki numarasının değişmesi durumunda,

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda vekile ilişkin hükümler yerine getirildikten sonra,

c) Tespit işlemine konu faaliyetin sona ermesi veya faaliyet alanının ortadan kalkması nedeniyle tespit işleminin yapılamayacağı durumda

iptal edilir.

(2) Tespit sözleşmesi, sözleşmede yer alan “Özel Şartlar” başlıklı bölümde açıkça belirtilmek suretiyle tek taraflı veya karşılıklı anlaşma suretiyle iki taraflı feshedilebilir. Fesih işlemine istinaden sözleşmenin program üzerinden Genel Müdürlükçe iptal edilebilmesi için özel hukuk hükümleri saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin feshedildiğini tevsik edici belge/belgelerin Genel Müdürlüğe ibrazı gerekir.

(3) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni sözleşme yapılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yürütülür. Bu süre otuz günü aşamaz. Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar. Yeni sözleşme yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile birlikte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunur.

Tespit raporları, ibrazı, ibraz süreleri

MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporlarına ilişkin genel bilgileri içeren rapor özeti, tespit raporunun ibrazından önce program üzerinden Bakanlığa gönderilir. Gümrüğüne sunulması gereken tespit raporunun en geç ilgili rapor özetinin verildiği tarihi takip eden yedi iş günü içerisinde gönderilmesi esastır. Bilgileri gönderilen her bir tespit raporu özeti (Ek-6) için program tarafından bir referans numarası verilir. Bu referans numarası tespit raporunun kapağında belirtilir.

(2) Düzenlenen tespit raporunun ibraz edileceği merci/merciler ile ibraz süreleri aşağıda yer almaktadır;

a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.

b) AN6-AN8 tespit işlemlerine ilişkin rapor özetleri, program vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün veya takip eden gün gönderilir. AN6-AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi işgünü içerisinde bir örneği gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bir örneği yükümlüye sunulur.

c)SK 1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır.

ç)(c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla bir aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.”

d) AN6, AN8 dışında kalan tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulur.

e) Eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneği, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk yedi işgünü içinde beyanname veya beyannamelerin işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.

f) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanılması zorunludur. Bu süreleri aşan bir tarihte düzenlenen raporlar geçersizdir. Yapılan tespit neticesinde süresi içerisinde düzenlenen rapor olumluysa iki nüsha halinde, olumsuzsa bir nüsha halinde yükümlüye sunulur. ((f)bendi yürürlük: 05.08.2011, Bakınız:  Madde 26 (Mevzuat Net))

(g) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç 1 ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.

Tespit raporları, ibrazı, ibraz süreleri

MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporlarına ilişkin genel bilgileri içeren rapor özeti, tespit raporunun ibrazından önce program üzerinden Bakanlığa gönderilir. Gümrüğüne sunulması gereken tespit raporunun en geç ilgili rapor özetinin verildiği tarihi takip eden yedi iş günü içerisinde gönderilmesi esastır. Bilgileri gönderilen her bir tespit raporu özeti (Ek-6) için program tarafından bir referans numarası verilir. Bu referans numarası tespit raporunun kapağında belirtilir.

(2) Düzenlenen tespit raporunun ibraz edileceği merci/merciler ile ibraz süreleri aşağıda yer almaktadır;

a)  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

b)....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

c)SK 1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır.

ç)(c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla bir aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.”

d) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

e)....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

f) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanılması zorunludur. Bu süreleri aşan bir tarihte düzenlenen raporlar geçersizdir. Yapılan tespit neticesinde süresi içerisinde düzenlenen rapor olumluysa iki nüsha halinde, olumsuzsa bir nüsha halinde yükümlüye sunulur. ((f)bendi yürürlük: 05.08.2011, Bakınız:  Madde 26 (Mevzuat Net))

(g) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç 1 ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.

Tespit raporlarına ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Tespit raporunda yer alan bilgiler raporu teslim alan birim tarafından, raporda yer alan "rapor özeti referans numarası" kullanılarak, program aracılığıyla kontrol edilir. Elektronik ortamda gönderilmiş olan ilgili rapor özetinde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu saptanan tespit raporları program üzerinden kabul edilir ve gereği yapılır.

(2) İbraz edilen tespit raporu ile ilgili rapor özetinde yer alan bilgiler arasında hata veya uyumsuzluk olması durumunda gerekçesi belirtilmek suretiyle söz konusu rapor ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirine hata ve uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla en fazla iki defa iade edilir. Durumun devamı halinde21 inci maddenin yedinci fıkrası hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak cari işlemlerin devamlılığı sağlanır.

(3) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporları, ancak yükümlü tarafından onaylanmış kişi statü belgesi için raporun düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde müracaat edilmesi halinde değerlendirilmeye alınır. ((3)nolu fıkra yürürlük: 05.08.2011, Bakınız:  Madde 26 (Mevzuat Net))

Tespit raporlarına ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Tespit raporunda yer alan bilgiler raporu teslim alan birim tarafından, raporda yer alan "rapor özeti referans numarası" kullanılarak, program aracılığıyla kontrol edilir. Elektronik ortamda gönderilmiş olan ilgili rapor özetinde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu saptanan tespit raporları program üzerinden kabul edilir ve gereği yapılır.

(2) İbraz edilen tespit raporu ile ilgili rapor özetinde yer alan bilgiler arasında hata veya uyumsuzluk olması durumunda gerekçesi belirtilmek suretiyle söz konusu rapor ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirine hata ve uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla en fazla iki defa iade edilir. Durumun devamı halinde21 inci maddenin yedinci fıkrası hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak cari işlemlerin devamlılığı sağlanır.

(3) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporları, ancak yükümlü tarafından onaylanmış kişi statü belgesi için raporun düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde müracaat edilmesi halinde değerlendirilmeye alınır. ((3)nolu fıkra yürürlük: 05.08.2011, Bakınız:  Madde 26 (Mevzuat Net))

Çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştireceği tespit işlemlerini, tespit işlemi kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit işleminin detayını ihtiva edecek şekilde düzenli bir kayıt-dosyalama sistemi içinde yapar.

(2) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.

(3) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra no/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir.

(4) AN6-AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için tek bir tespit dosyası açılır.

(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yapılan yazışmalar, kendisiyle tespit sözleşmesi yapılan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

(6) Tespit dosyalarında yer alacak bilgi ve belgeler, rehberin tespit işlemlerine ilişkin bölümlerinde belirtilen hususları da içermek, yapılacak tespit ve denetim işlemlerinde yetkili personele azami kolaylığı sağlayacak tertip ve düzeni ihtiva etmek şartıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından belirlenir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.

(8) Yükümlüler, 11 inci maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

(9) 11 inci maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlüler ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından derhal Bakanlığa bildirilir.

Çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştireceği tespit işlemlerini, tespit işlemi kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit işleminin detayını ihtiva edecek şekilde düzenli bir kayıt-dosyalama sistemi içinde yapar.

(2) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.

(3) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra no/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir.

(4) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yapılan yazışmalar, kendisiyle tespit sözleşmesi yapılan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

(6) Tespit dosyalarında yer alacak bilgi ve belgeler, rehberin tespit işlemlerine ilişkin bölümlerinde belirtilen hususları da içermek, yapılacak tespit ve denetim işlemlerinde yetkili personele azami kolaylığı sağlayacak tertip ve düzeni ihtiva etmek şartıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından belirlenir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.

(8) Yükümlüler, 11 inci maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

(9) 11 inci maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlüler ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından derhal Bakanlığa bildirilir.

Gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer çalıştırma

MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ilgili Derneğe bildirimi yapılmış olan gümrük müşavir yardımcısı ve/veya stajyer çalıştırabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişiler;

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde sayım tutanağını imzalayabilir,

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. Bu kişiler yaptıkları işlemlerden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.

(3) Düzenlenecek sayım tutanaklarında, eşyanın antrepoya alınmasına ilişkin antrepo beyannamesinin sayı ve tarihine, eşya cinsine ve kap sayısına yer verilir.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışacak stajyerlerin ikinci fıkrada belirtilen işlemleri yerine getirebilmesi için en az üç ay staj yapmış veya Bakanlıkça uygun görülen ve Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilen altı haftalık eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Söz konusu kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler, Gümrük Kanununun227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile aynı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin aranan şartları taşıdığını tevsik edici belgeler ile imza örneklerinin ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından görevlendirileceği antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine ibrazı gerekir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında stajyer ve gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin tespit ve takibinde Gümrük Müşavirleri yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerlere ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer çalıştırma

MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ilgili Derneğe bildirimi yapılmış olan gümrük müşavir yardımcısı ve/veya stajyer çalıştırabilir.

(2) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(3)  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(6)....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında stajyer ve gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin tespit ve takibinde Gümrük Müşavirleri yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerlere ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Belgesi İptali, Cezai Hükümler

Sorumluluk

MADDE 21 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemlerine ilişkin düzenlenen raporları ve rapor özetlerini süresi içerisinde gümrük mevzuatına veya sair mevzuata uygun olarak hazırlamak ve ibraz etmek.

(2) Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına veya sair mevzuata herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak.

(3) Hazırlanan her türlü tespit raporunu ve eklerini, bunlara dayanak olan tespit sözleşmelerini, tespit işleminde kullanılan ve mevzuata uygun ve doğruluğundan sorumlu olduğu diğer tüm bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle muhafaza etmek.

(4) Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde durumu antrepoda görevlendirilen 20 nci maddede belirtilen kişi ve antrepo işleticisi ile müştereken bir tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vererek gerekli takibatın başlatılmasını sağlamak.

(5) Tespit işlemleri ile ilgili olarak belirlenen asgari fiyatın altında hizmet vermemek.

(6) a) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. Aşağıda bu nevi iş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yer verilmektedir:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet göstermesi.

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi.

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yükümlünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi.

4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması.

5) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi, tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

6) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısınma, iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından ödeme yapılması.

7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve kapatma gibi işlemler yapılması.

8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere verilen danışmanlık hizmeti (a) bendi kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketlerdeki ortaklıklarda (a) bendinin (2), (3), (4) alt bentlerinin uygulanabilmesi için söz konusu kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az % 10 hisseye sahip olması gerekir.

(7) 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri gerçekleştirilirken bir tespitle ilgili birden fazla hususta gümrük idaresinde gereksiz iş yüküne neden olacak şekilde düzeltme talebinde bulunmamak.

(8) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri Tebliğde öngörülen amaçlar dışında kullanmamak.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde kaşe kullanılması ve bu kaşenin yetki no.su, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içermesini mümkün kılmak.

(10) Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak.

(11) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir antrepo için en az bir kişiyi görevlendirmek.

(12) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının asılları ve eklerinin 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlananGümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasına göre kaydederek en geç on beş gün içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Belgesi İptali, Cezai Hükümler

Sorumluluk

MADDE 21 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemlerine ilişkin düzenlenen raporları ve rapor özetlerini süresi içerisinde gümrük mevzuatına veya sair mevzuata uygun olarak hazırlamak ve ibraz etmek.

(2) Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına veya sair mevzuata herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak.

(3) Hazırlanan her türlü tespit raporunu ve eklerini, bunlara dayanak olan tespit sözleşmelerini, tespit işleminde kullanılan ve mevzuata uygun ve doğruluğundan sorumlu olduğu diğer tüm bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle muhafaza etmek.

(4)  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Tespit işlemleri ile ilgili olarak belirlenen asgari fiyatın altında hizmet vermemek.

(6) a) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. Aşağıda bu nevi iş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yer verilmektedir:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet göstermesi.

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi.

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yükümlünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi.

4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması.

5) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi, tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

6) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısınma, iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından ödeme yapılması.

7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve kapatma gibi işlemler yapılması.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri haricinde bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere verilen danışmanlık hizmeti (a) bendi kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketlerdeki ortaklıklarda (a) bendinin (2), (3), (4) alt bentlerinin uygulanabilmesi için söz konusu kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az % 10 hisseye sahip olması gerekir.

(7) 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri gerçekleştirilirken bir tespitle ilgili birden fazla hususta gümrük idaresinde gereksiz iş yüküne neden olacak şekilde düzeltme talebinde bulunmamak.

(8) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri Tebliğde öngörülen amaçlar dışında kullanmamak.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde kaşe kullanılması ve bu kaşenin yetki no.su, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içermesini mümkün kılmak.

(10) Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak.

(11)  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(12)  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yetki belgesi iptali

MADDE 22 – (1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi iptal edilir, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölümü, meslekten çıkarılması durumunda yetki belgesi iptal edilir.

(3) Sahte veya yanıltıcı belgelere dayanılarak alındığı anlaşılan yetki belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Yetki belgesi iptali

MADDE 22 – MADDE 22 – (1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölümü, meslekten çıkarılması durumunda yetki belgesi iptal edilir.

(3) Sahte veya yanıltıcı belgelere dayanılarak alındığı anlaşılan yetki belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Cezai hükümler

MADDE 23 –  (1) 21 inci maddenin bir, iki, üç, dört, dokuz, on ve onbirinci fıkralarına aykırı davranan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununungeçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

(2) 21 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır. Bu tür gereksiz iş yüküne neden olacak sistemsel ve şekilsel hataların, bir aylık dönem içerisinde üçten fazla olması halinde Gümrük Kanununungeçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Altı aylık dönem içerisinde aynı tespit koduna ilişkin olarak 21 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranılması halinde bu durumun YGM sisteminin ve gümrük idarelerinin işlemlerinin sağlıklı işleyişine zarar verecek sıklıkta olduğunun ilgili idare amiri tarafından tutanağa bağlanması ile aynı maddenin onbirinci fıkrasına aykırı davranılması hallerinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirine altı ay süre ile aynı tespit kodundan sözleşme yapmama cezası verilir.

(4)13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde, bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem yapması engellenir. Bu fıkra hükmünün yerine getirilmesi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında ayrıca Gümrük Kanununungeçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) 21 inci maddenin onikinci fıkrasına uyulmaması halinde, her bir bordro için Gümrük Kanununun241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişiler tarafından yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

Cezai hükümler

MADDE 23 –  (1) 21 inci maddenin bir, üç, dokuz ve onuncu fıkralarına aykırı davranan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununungeçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

(2) 21 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır. Bu tür gereksiz iş yüküne neden olacak sistemsel ve şekilsel hataların, bir aylık dönem içerisinde üçten fazla olması halinde Gümrük Kanununungeçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Altı aylık dönem içerisinde aynı tespit koduna ilişkin olarak 21 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranılması halinde bu durumun YGM sisteminin ve gümrük idarelerinin işlemlerinin sağlıklı işleyişine zarar verecek sıklıkta olduğunun ilgili idare amiri tarafından tutanağa bağlanması ile aynı maddenin onbirinci fıkrasına aykırı davranılması hallerinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirine altı ay süre ile aynı tespit kodundan sözleşme yapmama cezası verilir.

(4)13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde, bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem yapması engellenir. Bu fıkra hükmünün yerine getirilmesi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında ayrıca Gümrük Kanununungeçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılmasına engel teşkil etmez.

(5)  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yetki

MADDE 24 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Gümrük amirleri veya yetkili kılınacak gümrük memurları, gerekli görüldüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yetki

MADDE 24 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Gümrük amirleri veya yetkili kılınacak gümrük memurları, gerekli görüldüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren, 19/1/2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/5/2008 tarih ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ile anılan Tebliğlerin ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)’nin36 ncı maddesi ve41 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren, 19/1/2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/5/2008 tarih ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ile anılan Tebliğlerin ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)’nin36 ncı maddesi ve41 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 60 seri no.lu Tebliğ (Gümrük İşlemleri) ile1 seri no.lu Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar sonlandırılır.

İlgili olarak bakınız:

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin olmadığı yerlerdeki antrepolarda memur görevlendirilmesine son verilmiş olup, bu kapsamdaki antrepolar bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine devredilir, aksi takdirde eşya giriş çıkışına izin verilmez.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde verilen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgelerine istinaden yapılan işlemler geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde verilen yetki belgeleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün süresince geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri halinde kendilerine yeni yetki belgesi verilir. Otuz günlük süre içerisinde müracaat etmeyenlerin yetki belgeleri iptal edilerek, kullanıcı kodu ve şifrelerine bloke konur.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık teşkil eden sözleşmeleri bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, mezkûr fıkraların yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde söz konusu sözleşmeleri iptal etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Ek-4’e uygun olarak düzenlenmiş bulunan yetki belgeleri, geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak talep edilmesi halinde yetki belgeleri yenilenebilir.

(3) Vekâlet bildirgelerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilenEk-3’e uygun olarak yenileyenlerin, taahhütnamelerini de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen Ek-2’ye uygun hale getirmeleri gerekir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 60 seri no.lu Tebliğ (Gümrük İşlemleri) ile1 seri no.lu Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar sonlandırılır.

İlgili olarak bakınız:

GEÇİCİ MADDE 2 –  ....... Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde verilen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgelerine istinaden yapılan işlemler geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde verilen yetki belgeleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün süresince geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri halinde kendilerine yeni yetki belgesi verilir. Otuz günlük süre içerisinde müracaat etmeyenlerin yetki belgeleri iptal edilerek, kullanıcı kodu ve şifrelerine bloke konur.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık teşkil eden sözleşmeleri bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, mezkûr fıkraların yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde söz konusu sözleşmeleri iptal etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Ek-4’e uygun olarak düzenlenmiş bulunan yetki belgeleri, geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak talep edilmesi halinde yetki belgeleri yenilenebilir.

(3) Vekâlet bildirgelerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilenEk-3’e uygun olarak yenileyenlerin, taahhütnamelerini de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen Ek-2’ye uygun hale getirmeleri gerekir.

 

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğin;

a) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ile18 inci maddenin üçüncü fıkrası yayımından üç ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğin;

a) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ile18 inci maddenin üçüncü fıkrası yayımından üç ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.