Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki(k) bendi eklenmiştir.

“k) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının onbirinci bendi kapsamı cenazeler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğinin yerine getirilmesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut beş ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hareket idaresince belge kontrolüne veya eşya muayenesine karar verildiği durumlar hariç, izinli gönderici yetkisine sahip kişilerin bu taşıma işlemleri için düzenledikleri transit beyannamelerine ilişkin belgeler beyannamenin 44 no.lu kutusuna kaydedilmek kaydıyla beyannameye eklenmez ve söz konusu beyannameler gümrük idaresince kağıt ortamında aranmaz.”

“(6) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki gümrük beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(7) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra kapsamında muhafaza edilir.

(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil ithalat, ihracat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkân sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ‘‘eşyanın tahlil masrafları’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “, idarece temin edilen numune kaplarının bedeli’’ ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra yer alan ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"hallerinde, bu eşyanın tabi olduğu gümrük vergisinin uygulanabilecek vergi ile aynı veya yüksek olması durumunda söz konusu eşyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ hariç nihai kullanım hükümleri uygulanmaz."

“İzin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde, eşyaya ilişkin olarak alınan teminata 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin236 ncımaddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(9) İzinli gönderici yetkisine sahip kişilerin taşıma işlemlerinde düzenledikleri transit beyanları için hareket idaresince teminat kontrolü yapılmaz. Bu durumda teminatın doğruluğuna ilişkin sorumluluk izinli gönderici yetkisine sahip asıl sorumlulara aittir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin249 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Dökme eşyada ortaya çıkan eksikliğin eşyanın tabiatı icabı, ek-11’de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik takibatı yapılmayarak işlemler varış idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklikten dolayı takibatın gerektiği durumlarda takibat ve varsa gümrük vergilerinin tahsili, eksikliğin tamamı için değil, ek-11’de belirtilen oranları aşan kısım için uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin435 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve 63 üncü madde hükümlerine göre özet beyanı verilen eşyanın, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, boşaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmaz."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin438 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli misyon şefleri, diplomatik memurlar, meslekten konsolosluk memurları ile idari ve teknik personel ve milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin440 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 440 – (1) Diplomatik muafiyetten yararlanan;

a) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanların,

b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetlerin,

c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli misyon şefleri ile diplomasi memurları ve meslekten konsolosluk memurlarının,

ç) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personelinin,

d) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin,

beraberlerinde gelen kişisel eşya ve ev eşyası ile, görevlerinin yapılmasıyla ilgili her türlü eşya için, ilgililerinden hiç bir beyan aranılmaz ve bu eşya muayene edilmez.

(2) Sözü edilenlerin kimlikleri pasaportlarının incelenmesinden anlaşılır ve kendilerine azami kolaylık ve nezaket gösterilir.

(3) Şüphe ve yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar olmadıkça, bu eşya muayene edilmez.

(4) Birinci fıkrada yazılı kişilerin beraberlerinde gelmeyen eşyası ile resmi görevlerin yapılması ile ilgili ve elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlarda kullanılacak eşya ve elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluş binalarının inşaatında kullanılmak üzere getirilecek malzeme için ilgili elçiliklerce, konsolosluklarca veya milletlerarası kuruluşlarca tanzim ve Dışişleri Bakanlığınca vize edilmiş ‘Mektup’lar beyanname olarak kabul olunur. Aksi takdirde, bu eşyanın gümrük işlemleri gümrük beyannamesi ile yapılır.

(5) Birinci fıkrada sayılanlara ait taşıtlar ile elçilikler, konsolosluklar veya milletlerarası kuruluşlarda kullanılmak üzere getirilen taşıtların gümrük işlemleri, ilgili elçilik, konsolosluk, milletlerarası kuruluş veya muafiyet hakkı tanınmış misyon şeflikleri veya heyet başkanları tarafından tanzim ve Dışişleri Bakanlığınca vize edilmiş mektuplarla sonuçlandırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin518 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşyadan (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil), ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşya dışındakilerin depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin hangi kapsamdaki eşyanın depolanmasına yönelik olduğu belirtilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin519 uncu maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları toplamı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000 m²’den, diğer yerlerde ise 3.000 m²’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı bulunan, havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşyanın konulduğu, havalimanı ve deniz limanı sahasında bulunan veya özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar bu şarta tabi değildir.”

MADDE 14 –  Aynı Yönetmeliğin525 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Yapılacak denetleme neticesinde;

a) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi sonucu yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin belgesinin geri alınmasına karar verilmesi halinde bir ay süreyle,

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iş ilişkisinin tespiti halinde üç ay süreyle,

ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir. Her iki durumda da birinci fıkrada sayılanlar tarafından teminat verilebilir. Toplu teminat verilmesi halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve eşyanın KDV ve fon dahil vergilerinin toplu teminat miktarını aşması halinde, aşan kısım için ayrıca teminat verilmesi gerekir.

(3) 493 üncü maddenin beşinci fıkrasında sayılan yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde ikinci fıkrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 494 üncü madde uyarınca hesaplanmış teminat da kullanılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin534 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı, aynı fıkranın(g) bendi ile (k) bendinin(15) ve(17) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki(l) bendi ile aynı maddeye aşağıdakidördüncü vebeşinci fıkralar eklenmiştir.

“Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir.”

“g) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlara yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması,”

“15) Akaryakıt antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de akaryakıt antrepo tanklarına tahliyesi için iskele veya platforma bağlı boru hattının olması,”

“17) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına ek-81/A’da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması,”

“l) Ek-81/B’de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması,”

“(4) Yurtdışına transit edilecek eşyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısının bulunmaması gerekir.

(5) Ek-81/A ve ek-81/B’de yer alan ve asgari özellikleri belirtilen sayaç ve kameralara ilişkin teknolojik gelişmeler ile öngörülmeyen durumları inceleyerek sonuçlandırmaya Bakanlık (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşya hariç olmak üzere, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşya (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antrepolarına konularak antrepo rejimine tabi tutulamaz ve doğrudan eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Akaryakıt antreposu tanklarına konulan yurtdışına transit edilecek eşyanın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere başka akaryakıt antreposu tanklarına aktarılmasına izin verilmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin542 nci maddesinin birinci fıkrası ilealtıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdakisekizinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun cihazlarla yapılması esastır. Ancak, dökme olarak gelen, ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşyanın akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce ve tanklardan çıkışında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır.”

“d) Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhal çekimine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem ham petrol için on beş gün, diğer ürünler için ise altmış gün içinde tamamlanır. Bu süreler içerisinde serbest dolaşıma girmiş eşyanın antrepodan çekilememesi halinde bu süreleri otuz güne kadar uzatmaya gümrük müdürlükleri yetkilidir. Bunun dışındaki farklı durumları inceleyerek sonuçlandırmaya gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.”

“(8) Dökme olarak gelen, ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşyanın miktarının tespitinde eşyanın akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce sayaç ile yapılan ölçümler dikkate alınır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin559 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonunda yer alan “.” işareti “,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

“d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ceza almamış olmak.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdakigeçici yedinci madde eklenmiştir.

“Sayaç sistemine geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarını tespit edecek olan, 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sisteminin 15/2/2015 tarihine kadar kurulması gerekir. Sayaç sistemi kurulum işlemlerine başlanmış ve süresi içerisinde başvurulmuş olması halinde, bu süre, Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreye kadar Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) uzatılabilir. Bu süreler içerisinde sayaç sisteminin kurulmaması halinde antrepo açma ve işletme izinleri iptal edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca, sayaç sistemi kurulan ham petrol ve yurtdışına transit edilecek eşya depolanan akaryakıt antrepoları dışında kalan antrepo tanklarında bulunan eşyanın, tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, antrepo açma ve işletme izin belgeleri iptal edilir.

(3) 541 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde belirtilen uygulamaya, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca sayaç sistemi kurulması ile birlikte geçilir.

(4) 542 nci maddenin altıncı fıkrasının (d) bendi kapsamı uygulamaya, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca sayaç sistemi kurulması ile birlikte geçilir. Sayaç sistemi kurulmasına kadar mülga hükme göre uygulamaya devam edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe ektekiek-81/A ve ek-81/B eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin24 no.lu eki ekteki şekilde ve82 no.lu ekinin 2 no.lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,82 no.lu eke aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Yönetmeliğin 72 ila 72/T maddeleri hükümlerine uyulmaması”

“48Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak belirlenen liman hizmetleri azami bedellerine ilişkin yapılan düzenlemelere uyulmaması”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin; 

a) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi,

b) 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi,

c) 371 inci maddesi,

ç) 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri” ibaresi,

d) 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

e) 513 üncü maddesininüçüncü fıkrasında,518 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve520 nci maddesininyedinci fıkrasında yer alan “faaliyet belgesi,” ibareleri,

f) 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi” ibaresi,

g) 520 nci maddesinin birinci fıkrasının(g) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları,

ğ) 527 ila 532 nci maddeleri,

h) 572 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elli soru üzerinden” ibaresi,

ı) 65 no.lu eki,

yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin493 üncü maddesinin beşinci fıkrası,494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve527 ila 532 nci maddelerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliğe ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce antrepoya alınmış eşya için uygulanan teminat sistemi devam eder.

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin;

a) 15 inci maddesi ile 24 üncü maddesinin (ç), (d) ve (ğ) bentleri yayımını takip eden onbeşinci günden itibaren,

b) 24 üncü maddesinin (b) bendi 15/2/2015 tarihinde,

c) 24 üncü maddesinin diğer bentleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
7/10/200927369 Mükerrer
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
TarihiSayısı
1-31/3/201027538
2-2/7/201027629
3-2/12/201027773
4-31/12/201027802
5-26/3/201127886
6-30/4/201127920
7-23/5/201127942
8-16/7/201127996
9-2/11/201128103
10-28/12/201128156
11-31/3/2012 28250
12-12/6/201228321
13-20/11/201228473
14-10/1/201328524
15-7/2/201328552
16-5/4/201328609
17-15/5/201328648
18-12/6/201328675
19-3/8/201328727
20-21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21-21/5/201429006

EK-24

TARİFE POZİSYONUTAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAREŞYANIN TANIMITAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASILGIDASÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER185
8. FASILGIDAYENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI185
9. FASILGIDAKAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT185
10. FASILGIDA HUBUBAT185
11.FASILGIDADEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ185
12. FASILGIDAYAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM185
13. FASILGIDALAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR185
14. FASILTEMEL KİMYAÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER170
15.FASILGIDAHAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR185
16. FASILGIDAET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI185
17. FASILGIDAŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ185
18. FASILGIDAKAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI185
19. FASILGIDAHUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ185
20. FASILGIDASEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR185
21. FASILGIDAYENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI185
22. FASILGIDAMEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE185
23. FASILGIDAGIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER185
25. FASILMETALTUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO170
26. FASILMETALMETAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL170
27. FASILPETROLMİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR185
28. FASILTEMEL KİMYAANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ170
29. FASILTEMEL KİMYAORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER170
30. FASILTEMEL KİMYAECZACILIK ÜRÜNLERİ65
3006.40TEMEL KİMYAPOZİSYON METNİ170
31. FASILTEMEL KİMYAGÜBRELER170
32. FASILTEMEL KİMYADEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER170
33. FASILTEMEL KİMYAUÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI170
3302GIDAPOZİSYON METNİ185
34. FASILTEMEL KİMYASABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, " DİŞÇİ MUMLARI " VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI170
3403PETROLPOZİSYON METNİ185
35. FASILTEMEL KİMYAALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER170
3501, 3502, 3505GIDAPOZİSYON METİNLERİ185
36. FASILTEMEL KİMYABARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER170
3707TEMEL KİMYAFOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA65
38. FASILTEMEL KİMYAMUHTELİF KİMYASAL MADDELER170
3811, 3814, 3819, 3824.90.97.90.54 3824.90.97.90.55PETROLPOZİSYON METİNLERİ185
3821TEMEL KİMYAPOZİSYON METİNLERİ65
39. FASILPOLİMERPLASTİKLER VE MAMULLERİ155
40. FASILPOLİMERKAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA155
41. FASILTEKSTİLHAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER95
43. FASILTEKSTİLPOSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ95
44.FASILTEMEL KİMYAAĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ170
47.FASILKAĞITODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR)80
48. FASILKAĞITKAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA80
50. FASILTEKSTİLDOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA95
51. FASILTEKSTİLYAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT95
52. FASILTEKSTİLPAMUK95
53. FASILTEKSTİLDOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT95
54. FASILTEKSTİLSENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER95
55. FASILTEKSTİLSENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER95
56. FASILTEKSTİLVATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA95
58. FASILTEKSTİLÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER95
60. FASILTEKSTİLÖRME EŞYA95
61. FASILTEKSTİLÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI95
62. FASILTEKSTİLÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI95
63. FASILTEKSTİLDOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR95
68. FASILMETALTAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA170
69. FASILMETALSERAMİK MAMULLERİ170
70. FASILMETALCAM VE CAM EŞYA170
71.FASILMETALTABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR170
72.FASILMETALADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA170
73.FASILMETALDEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA170
74.FASILMETALBAKIR VE BAKIRDAN EŞYA170
75. FASILMETALNİKEL VE NİKELDEN EŞYA170
76. FASILMETALALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA170
78. FASILMETALKURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA170
79. FASILMETALÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA170
80. FASILMETALKALAY VE KALAYDAN EŞYA170
81. FASILMETALDİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA170
83. FASILMETALADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA170
9018TEMEL KİMYAPOZİSYON METNİ170
9602TEMEL KİMYAPOZİSYON METNİ170
9503, 9505TEMEL KİMYAPOZİSYON METİNLERİ170
DİĞER FASILLAR  95

EK-81/A

AKARYAKIT ANTREPOSUNA/TANKLARA BAĞLI ANA BORU HATTINDAN GEÇEN ÜRÜN MİKTARINI ÖLÇMEYE YARAYAN SAYAÇ SİSTEMİ

A- SAYAÇ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Tip onaylarının alınmış olması,
- Muayene ve/veya damgalama işlemleri yapılmış olması
- Muayene kuruluşu işlemleri tamamlanmış olması,
- Akaryakıt ticari alım-satım uygulamalarına uyumlu olması (Ölçü Ayarlar Yönetmeliği/Ölçü Ayarları Direktifi- Measurement Instrument Directive-MID)
- MID uyumluluk belgelerinin onaylı kuruluşlarca verilmiş olması,
- Ölçüm sistemini (sayaç) tamamlayan/etkileyen öğelerin de sertifikasının bulunması,
- Boru hatları ile ürünlerinin hacimlerinin ölçülmesine yönelik TSE standartlarına uygun olması (Amerikan Gaz Birliği (AGA ), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Uluslararası Standart Örgütü (ISO), Avrupa Standardı (EN), Hollanda Ölçüm Enstitüsü (NMI) Standartlarına uygun olması,
- Ölçüm sisteminin maksimum hassasiyetinin % 0,3 (Accuracy Class 0,3: Measurement Systems on Pipeline) olması"
- Sayaç bileşenlerinin maksimum hassasiyetinin % 0.2 olması,
- Sayaçların akredite koşullarda kalibrasyonlu olarak üretilmiş olması,
- Ölçüm sistemlerinin ilk devreye alınması esnasında, bu MID belgelerinin kontrolünü, doğrulama ve mühürleme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünce) veya yetkili firmaca yapılması,
- İlk devreye alınma tarihini takip eden periyodik doğrulama kontrollerini ve mühür yenileme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve taşra idarelerince) yapılması,
- Sayaçların doğruluğunun kontrolü onaylı kalibrasyon sertifikası bulunan bir referans ölçüm sistemi ile (prover, kap, kantar, mastermetre vb) yapılması,

B- SAYAÇ SİSTEMİNİN KURULACAĞI YERLER

- Gemi ile gelen akaryakıtın tahliye edildiği ana giriş borusunun iskele/platform veya karaya çıktığı yerdeki en uygun yere takılması (sayaçların doğru sonuç verdiği kara, gemi, basınç, sıcaklık, debi aralığı gibi fiziki ve çevresel özelliklerin göz önüne alınması),
- Boru hattıyla taşınan akaryakıtta antrepoya bağlı boru hattından önceki en uygun yere kurulması,
- Antrepodan yapılan akaryakıt transitlerinde gemiye yükleme yapılmadan önceki en uygun yere kurulması,

C- SAYAÇ SİSTEMİ YAZILIMI

- Ana giriş veya çıkış boru hattından geçen akaryakıt miktarını göstermesi,
- Borudan geçen akaryakıt miktarının izlenmesini sağlayan sistemin kurulması ve bu sisteme gümrük idaresince erişimin sağlanması,
- Sayaç ve sayaç yazılımının aşağıdaki bilgileri sağlaması,
* Kütlesel akış
* Toplam kütle
* Hacimsel akış
* Toplam hacim
* Yoğunluk (yoğunluk bilgisinin laboratuvar sonucuna göre girilmesi gereken durumunda bilginin gümrük memurunca girilmesi)
* Sıcaklık
* Net hacim
* Net yoğunluk
* Arşivleme
* Anlık ve genel raporlama (tahliye sırasındaki, tahliye sürecindeki, haftalık, aylık, belirlenen tarihler arasında raporlama yapabilmesi),
- Yazılıma gümrük idaresinin bilgisi dışında müdahale edilememesi,
Özelliklerini taşıması gerekir.
 


EK-81/B

ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ

Antrepolara kurulacak kameraların aşağıda yer alan asgari şartları taşıması gerekmekte olup, bu şartların benzerini veya üst özelliklerini taşıyan kameraların kullanılması da mümkündür. Kameraların teknik özellikleri ve niteliklerine göre aynı özelliğe ilişkin farklı tabirlere de aşağıda yer verilmiştir.

A- GENEL ÖZELLİKLER

- Kameraların, yirmidört saat aralıksız kayıt yapan veya harekete duyarlı olması (kamera bu özelliği kendi üzerinde de barındırabilir),
- Kameraların, antrepo sahası giriş-çıkış yerlerini görecek şekilde konumlandırılması,
- Kameraların, antrepoda bulunan kapılar ile eşya giriş-çıkışına elverişli yerlere konumlandırılması,
- Kameraların, antreponun kapalı alanı ile açık alanında kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılması,
- Kamera ve kayıt sistemlerinin kesintisiz güç kaynağına bağlı olması,
- Kayıtların takvim yılı itibariyle bir yıl süre ile elektronik ortamda saklı tutulması,
- Kameraların, gece görüş (day/night) özelliğine sahip olması,
- Kameraların, hedef görüntüye ait detayları anlık izlemede ve kayıtlı görüntüler izlenirken verebilecek nitelikte olması,
- Kameraların, net ve kaliteli görüntü almasını sağlayan, ışık yansıması, kontrast bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarını engelleyen özelliklere sahip olması,
- Kameraların, hava değişikliklerinde görüntüyü daha kararlı hale getiren ve çözünürlük kaybını önleyen teknolojiye sahip olması,
- Kameraların, hava ve dış etkenler nedeniyle yönünün değişmesini engelleyecek şekilde monte edilmesi veya korunaklı hale getirilmesi,
- IP kameraların kullanılması,
- Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak tarih, saat, dakika şeklinde log tutabilme imkânının olması (bu özellikleri kamera üzerinde barındırabilir),
- Kamera sisteminde önizleme, oynatma, canlı izleme, yedekleme, kayıttan yürütme-playback ve bunların aynı anda ağdan yapılabilmesi,
- Kayıt-playback desteği normal, hızlı, yavaş ve elle tek kare oyun şeklinde seçenekleri olması,
- En az yedi gün geriye seyredebilme özelliği olması,
- Kameralar üzerinde IR LED bulunması veya çok düşük aydınlatmalı ortamda harici IR Spot aydınlatmaları ile birlikte montajlanması,
- Kameraların, akıllı hareket algılama, darbe algılama, ısı artışı algılama ses artışı algılama ve harici alarm algılama özelliklerini desteklemesi,
- Kameraların, konumunun veya açısının değişmesi halinde, üzerinde bulunan uyarı sistemi vasıtası ile ilgili birimlere (gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ile varsa YGM veya YGM çalışanına) e-posta yolu ile iletilmesi,
- Kameraların, alarm durumu algılaması halinde uyarı vermesi ve bunun gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ile varsa YGM/YGM çalışanına elektronik posta ile iletilmesi,
- Kameraların, sabotaj algılaması halinde bunun gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ile varsa YGM/YGM çalışanına elektronik posta ile iletilmesi,
gereklidir.

B- ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kameralar M-JPEG, H264 veya MX-Peg görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemeli,
- Kameralar, 1080P. 720P, D1 veya CIF çözünürlükte görüntüler elde edebilmeli,
- Kameraların video gösterim ve kayıt hızı MX-Peg veya H.264 formatında olmalı,
- Kameralar 3 (üç) Megapixel 2048x1536 çözünürlükte en az 20 (yirmi) fps, 1 (bir) Megapixel 1280x960 çözünürlükte en az 20 (yirmi) fps, VGA 640x480 çözünürlükte en az 25 (yirmi beş) fps olmalı veya 700TVLine çözünürlükte 1080P çözünürlükte, saniyede 30 resim (30 FPS), H.264 video sıkıştırma formatında veya saniyede 25 resim (25FPS) hızında, 720P çözünürlükte MJPEG video sıkıştırma formatında görüntü sağlamalı,
- Kameralar;
* En az F.1.6, 4.3mm lens veya 1/ 2,5" (bir bölü iki virgül beş inç) CMOS'a sahip olmalı,
* Arka plan ışığını dengelemeli,
* Otomatik beyaz dengelemeli,
* Görüntü bozukluğunu düzeltmeli,
* Video sensörü ile hareket algılamalı,
* Akıllı hareket algılamalı,
* Darbe ( sabotaj ) algılamalı,
* Ses artışı algılamalı,
* Kameraların ışık hassasiyeti gündüz; 0,25 (sıfır virgül yirmi beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olmalı veya kameranın ışık gereksinimi 0,6lux@F1.6 veya en düşük parlaklık 0,1lux@F1.2, siyah-beyaz 0.01lux@f1.2) olmalı,
* Işık hassasiyeti gece; 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olmalı,
* SD hafıza kartı yuvasına sahip olmalı,
- Kameralar ağ bağlantısı üzerinden ve başka bir bilgisayara veya sunucuya ihtiyaç duymaksızın Ağa Bağlı Depolama Birimine (NAS) veya Ağa Video Kaydedici (NVR) cihazına kayıt yapabilmeli,
- Kameralar operatör kontrolü ile dijital olarak ve motor kullanmaksızın; yatay ve dikey görüş alanındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü seçerek sergileyebilmeli (pan-tilt),
- Kamera operatör kontrolü ile dijital olarak ve motor kullanmaksızın canlı veya kayıt görüntülerinde; görüş açısındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü büyütebilmeli (zoom),
- Kameralar, mikrofon ile dış ortamdaki sesleri operatöre iletme ve kaydetme özelliğine sahip olmalı,
- Kameralar, Ethernet bağlantısı üzerinden TCP/IP protokol video çıkış sağlamalı,
- Kamera sistemine, 10 adet kullanıcı atanabilmeli ve kullanıcılara farklı yetkiler atanabilmeli,
- Kamera sistemine aynı anda 8 kullanıcı bağlanabilmeli,
- Kamera kullanıcı ve yönetici şifre koruma seviyelerine sahip olmalı,
- Kameralar 3 boyutlu gürültü azaltma özelliğini (MCTF) desteklemeli,
- Kameralar, geniş dinamik aralık (2D WDR) ve arka ışık bastırma (BLC) özelliklerini desteklemeli,
- Kameralar, video akışında ilgi alanı (ROI) özelliğini desteklemeli,
- Kameralar, gizlilik maskeleme (4 bölge) özelliğini desteklemeli,
- Kameralar, dijital zoom özelliğini desteklemeli,
- Kameralar, video mirror ve flip özelliklerini desteklemeli,
- Kameraların IP, TCP, UDP,http, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF protokollerine entegre desteği olmalı,
- Sistem en az beş farklı alıcıya JPEG anlık durum görüntüsü göndermek için elektronik posta hizmeti sağlamalıdır.

C- KAMERA YAZILIMI

- Canlı izleme ve video oynatma için dijital zoom özelliğini desteklemeli,
- PTZ preset geri çağırma, pan (sağa sola hareket edebilme), tilt (aşağı yukarı hareket edebilme), zoom (uzaklaştırma yakınlaştırma) ve PTZ preset kaydetme işlemleri dahil olmak üzere IP PTZ özelliklerini desteklemeli,
- Yazılım, sisteme bağlı tüm kameraların görüntüsünü gerçek zamanlı olarak ve kayıt üzerinden sergileme yeteneğine sahip olmalı,
- Yazılım, seçilen bir zaman aralığına ait olay/alarmların sorgulamasını yapabilmeli,
- Yazılım, kameralar tarafından tespit edilen hareket alarmlarını sergileme ve operatörü sesli ve görüntülü olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olmalı,
- Bir alarm/olay tetiklendiğinde tetiklenmiş kanalın görüntüsünü ana monitörde göstermeye ayarlanabilmeli,
- Bir olay algılandıktan sonra pre-alarm ve post-alarm kaydını başlatabilmeli,
- Yazılım herhangi bir zamanda kameraların kaydettiği görüntüleri eş zamanlı olarak sergileyebilmeli,
- Hızlı oynatma için alarm bildirimlerini veri tabanına belgelendirmeli,
- Sürekli kayıt, kayıt kapalı, alarm/olay kaydı için bir haftada saatlik bazda zamanlanmış kayıt özelliğini desteklemeli,
- Kaydedilmiş videoyu JPEG ve AVI formatlarına dönüştürmeyi desteklemeli,
- Canlı erişim sağlayan entegre web hizmetine sahip olmalı,
- Yazılım değişik kullanıcı ve gruplar için erişim yetkileri tanımlama ve şifre ile erişim imkanına sahip olmalı,
- Yazılım kullanıcıların eylemlerini bir kütüğe kaydetmeli,
- Kaydedilmiş videoyu JPEG veya AVI formatına dönüştürmeyi desteklemelidir.

Ç- AKARYAKIT ANTREPOLARI İLE ÖZELLİKLİ EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERALARIN ÖZELLİKLERİ

Yukarıda sayılan özelliklere sahip sisteme bağlı kameraların;
- Antreponun bulunduğu tesise giriş-çıkış yapan araçları,
- Araca yükleme yapılan yerleri,
- Eşya sevki yapılan manifoldu (tanktan tanka veya antrepodan milli tanka eşya transferi yapılan yerleri),
- Varsa antrepo sahasındaki kollektörü,
- Mümkün olması halinde gemi yanaşan platform/iskeleyi,
görecek şekilde kamera konumlandırılması gerekmektedir.

D- ÖZEL ANTREPOLARDA (C ve D tipi) BULUNAN KAMERALARIN ÖZELLİKLERİ

- Antrepoya eşya giriş çıkışı yapılan kısmı görecek şekilde ve yukarıda sayılan özelliklere sahip kamera konumlandırılmalıdır.