Gümrükler Genel Müdürlügünün 02.12.2014 tarih ve 4308418 sayili tasarruflu yazisi (YGM lerce gerçeklestirilen antrepo islemlerinin gümrük idarelerine devir islemleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Antepolarda YGM iptali - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 4308418 sayılı tasarruflu yazısı (YGM lerce gerçekleştirilen antrepo işlemlerinin gümrük idarelerine devir işlemleri)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 40216608/010.05
Konu : YGM Tebliği
02.12.2014/ 4308418
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya giriş-çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış olup anılan tespit kodlarına konu işlemler, bundan sonra gümrük idaresince gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, hâlihazırda sözleşmesi devam eden değişikliğe konu tespit işlemlerinin de 31.12.2014 tarihine kadar sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu işlemlerin gümrük idaresine devri ve gümrük idaresince bu kapsamda yapılacak işlemler maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

Buna göre, Bölge Müdürlüğünüz görev alanı içerisinde bulunan antrepolarda;

1. 31.12.2014 tarihinden önce sözleşmesi biten antrepolara ilişkin tüm işlemlerin gümrük idaresince devralınması,

2. 31.12.2014 tarihinden sonra bitecek olan AN6, AN7, AN8 ve AN9 sözleşmelerine konu tespit işlemlerinin ise en geç 31.12.2014 tarihinde sona erdirilerek tüm işlemlerin gümrük idaresince devralınması,

3. Gümrük idarelerince işlemler devralınmadan önce YGM’ler tarafından; en geç sözleşmenin son gününe ya da geçerlik süresi sonraki tarih olanlar da ise 31.12.2014 tarihine kadar, AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinin sonlandırılması, gümrük müdürlüklerince de antrepolara gümrük memuru görevlendirmesi yapılarak sayım, tespit ve kontrol işlemlerinin yapılması ve buna göre antrepo işlemlerinin devralınması;

4. Sayım ve tespitlerin en az antrepoda görevlendirilen memur olmak üzere gümrük idaresi personeli, antrepo işlemlerini devreden YGM, antrepo işleticisi firma temsilcisi tarafından müştereken yapılarak tutanağa bağlanması,

5. Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesi hükümlerinin uygulanması,

6. Antrepoların çift kilit altına alınarak bir kilidin ilgili antrepo işleticisine diğerinin ilgili gümrük memuruna teslim edilmesi,

7. İşlemlerin sonlandırılmasını müteakip ilgili YGM’lerce düzenlenecek tespit raporlarının en geç 7 gün içerisinde gümrük idaresine sunulması,

8. Antrepoların devri sırasında; başta kameralar olmak üzere teknik donanımların, harçlar gibi yükümlülüklerin kontrol edilmesi ve taahhütlerine uymayan veya Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında Gümrük Yönetmeliğinin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılması,

Gerekmektedir.

Bilginizi ve hazine haklarının korunmasına ve sonraki aşamalarda işlemlerin gümrük personelince sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli görülebilecek diğer idari tedbirlerin de alınarak antrepo işlemlerinin devralınması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür