Gümrükler Genel Müdürlügünün 04.12.2014 tarih ve 4351348 sayili tasarruflu yazisi (KKDF Beyani ve Tahsilati)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


KKDF - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.12.2014 tarih ve 4351348 sayılı tasarruflu yazısı (KKDF Beyanı ve Tahsilatı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 85593407/156.06
Konu: KKDF
04.12.2014/ 4351348
DAĞITIM

Bilindiği üzere, 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda 23 Ekim 2014 tarihinden itibaren vadeli ithalatta KKDF tahsilatlarının Bakanlığımızca yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda aşağıda belirtildiği çerçevede işlem yapılması gerekmektedir.

1- KKDF'nin münhasıran Bakanlığımızca tahsil edilmeye başlandığı 23 Ekim 2014 tarihinden itibaren ithalat beyannameleri ekinde KKDF dekontlarının kabul edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin yapılan incelemelerde, bazı ithalat beyannamelerinde, KKDF tutarının 23 Ekim 2014 tarihinden sonra da "yurtiçi diğer gider" sekmesinin altında beyan edilmediği, söz konusu tarihten önce bankalara yatırılan KKDF tutarlarına ilişkin dekontların beyanname ekinde kabul edildiği anlaşılmıştır.

23 Ekim 2014 tarihi itibariyle ithalat beyannameleri ekinde kabul edilen KKDF dekontlarının, gümrük müdürlüklerince ilgili bankalardan sorgulanarak doğruluğunun teyit edilmesi ayrıca bundan böyle ithalat beyannameleri ekinde KKDF dekontu kabul edilmemesi gerekmektedir.

2- KKDF mevzuatı uyarınca, yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatlar KKDF'den muaf olmakla birlikte, KKDF tahsiline ilişkin yapılan incelemelerde, iptal edilen bazı yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme izin belgesi/izinlerinde, KKDF tahsili gereken durumlarda, KKDF'nin tahsil edilmediği anlaşılmıştır.

İptal edilen yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme izin belgesi/izinleri kapsamında bağlantılarınız gümrük müdürlüklerinde tescil edilen ithalat beyannamelerinde, KKDF doğup doğmadığının Bölge Müdürlükleriniz Kontrol Şubelerince incelenmesi, KKDF tahsilinin gerekmesi halinde KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.

3- İthalat beyannamesi kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurtdışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

2014/22 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesinde, bankalar tarafından ithalat işlemine ilişkin gerçekleştirilen transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, transferin gerçekleştirilemediği, transferin ithalatçının hesabına iade edildiği vb. KKDF tahsili gereken durumların bildirilmesi halinde, KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili gerektiği belirtilmiştir. Konuyla alakalı bankalarca yapılacak bildirim, ilgili transfer bildirim formunun kullanıldığı gümrük müdürlüğünün tespit edilebilmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğüne, aksi takdirde en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. Bölge Müdürlüğünce, ilgili transfer bildirim formunda kayıtlı bilgiler doğrultusunda ithalatçı firma tarafından yapılan ithalat işlemleri GÜVAS'tan sorgulanacak ve bankadan alınan yazı, transfer bildirim formunun hangi beyannamelerde kullanıldığının tespiti ve gerekli işlemlerin yapılmasını teminen ithalat yapılan gümrük müdürlüğüne/müdürlüklerine gönderilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
  Bakan a. 
 Genel Müdür