2015 SENESINDE UYGULANACAK GÜMRÜK USULSÜZLÜK CEZALARI

images/carton_resimler/duyuru.jpg


2015- 241 usulszülük cezası - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
2015 SENESİNDE UYGULANACAK GÜMRÜK USULSÜZLÜK CEZALARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 241- 1. Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış TL usulsüzlük cezası uygulanır.  2015 YILI - 85 TL.

Madde 122- (1) Talep sahibi tarafından yatırılacak fazla çalışma ücreti;

2015 YILI- Saat başına; ihracat işlemleri için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL,

2015 YILI- Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına; ihracat işlemlerinde 17,95 TL, diğer işlemlerde 28,43 TL,

MADDE 584 - (1) Ek-82'de yer alanlarla Müsteşarlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde açıkça belirlenen fiilleri işleyenlere, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 85 TL usulsüzlük cezası uygulanır.