5307 Sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 16 nci Maddesi Uyarinca 2015 Yilinda Uygulanacak Para Cezalari Hakkinda Teblig (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

5307 Sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 16 nci Maddesi Uyarinca 2015 Yilinda Uygulanacak Para Cezalari Hakkinda Teblig (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)


2015 YILI CEZALAR-ELEKTRİK-LPG - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN İDARİ
PARA CEZALARI
2014 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
2015 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
İLGİLİ KANUN MADDESİ(YTL)(TL)(TL)
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi500.000761.432838.412
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi250.000380.715419.205
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi50.00076.14283.839
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi100149164
16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası1.0001.5201.673

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc