4646 Sayili Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasi ve Dogal Gaz Piyasasi Hakkinda Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarinca 2015 Yilinda Uygulanacak Para Cezalari Hakkinda Teblig (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/enerji-piyasasi-duzenleme-kurumu.jpg


2015 YILI CEZALAR- eLEKTRİK - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ARA İDARİ CEZALARI2014 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İLGİLİ KANUN MADDESİ(TL)(TL)(TL)
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi350.000533.002586.888
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi300.000456.858503.046
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi350.000533.002586.888
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi500.000761.432838.412
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi500.000761.432838.412
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi600.000913.7191.006.095
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (g) Bendi600.000,-913.7191.006.095