Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/42) (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.) -* Granit'lere sorusturma açildi

Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/42) (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.) -* Granit'lere sorusturma açildi


6802.23 ve 6802.93 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “granitler”in - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/42) (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 1 – (1) 14/9/2006 tarih ve 26289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/25 sayılı Tebliğ ile 6802.23 ve 6802.93 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “granitler”in Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında damping önleminin 174 ABD Doları/ton düzeyine çıkarılarak devamına karar verilmiştir.

(2) Derya Granit ve Mermer Sanayi ile Zevk Mermer Granit firmaları anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli granitlerin Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan ve 6802.23 ve 6802.93 GTP’leri altında yer alan “granit”lerdir.

(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu eşyanın Vietnam menşeli ithalatının özellikle 2010 yılından sonra dikkat çekici şekilde artış gösterdiği, ÇHC menşeli ithalatının ise aynı dönemde azaldığı tespit edilmiştir.

(2) İthalatçılar tarafından kendilerine gönderilen soru formlarına verilen cevaplarda tedarikçileri olan ve Vietnam’da yerleşik bazı ihracatçı firmaların kendi üretimleri dışında farklı firmalardan alım yaptığı belirtilmiştir.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemin, Vietnam üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi şüphe hasıl olmuştur.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Vietnam menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliği’ne de soru formu gönderilecektir.

Süreler

MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 (312) 204 75 34; 204 77 76

Faks: +90 (312) 204 86 33

e-posta: oek186@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc