gümrük idarelerinde idari davalar sonucunda yargi kararlan ile davaciya ödenmesine hükmedilen kanuni faizin ödenmesinde uygulanacak yasa hükümleri konusunda tereddütlerin açiga kavusturlmasi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü - 01.12.2014/0004254112 tasarruflu yazi)

gümrük idarelerinde idari davalar sonucunda yargi kararlan ile davaciya ödenmesine hükmedilen kanuni faizin ödenmesinde uygulanacak yasa hükümleri konusunda tereddütlerin açiga kavusturlmasi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü - 01.12.2014/0004254112 tasarruflu yazi)


gümrüklerde kanuni faiz - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 33047545/663.05

Konu : Kanuni Faiz

01.12.2014/0004254112

DAĞITIM

 

İç Denetim Birimi Başkanlığından alınan 09/07/2014 tarihli ve 1522938 sayılı yazıdan, bazı gümrük idarelerinde idari davalar sonucunda yargı kararlan ile davacıya ödenmesine hükmedilen kanuni faizin ödenmesinde uygulanacak yasa hükümleri konusunda tereddütler olduğu, 3095 sayılı Kanuna göre yapılması gereken faiz hesaplamalarının sehven 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapıldığı ve bu şekilde sehven gerçekleştirilen fazla ödemeler için 4458 sayılı Kanun'un 217 nci maddesi kapsamında takibe geçildiği anlaşılmıştır.

 

Hukuk Müşavirliğinin 2012/1 sayılı Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Genelgesinin "İlama Bağlı Borçlar ve Mahkeme Giderleri" başlıklı 8 inci maddesinin, idari yargı kararlarında faiz ödemelerine ilişkin 8.3.3 no.lu alt başlığında "tazminat ve vergi davalarında verilen kararlar", "konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalar" ve "vekalet ücretleri ile yargılama giderlerine ilişkin tüm idari yargı kararlan"nda faiz ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre;

 

(a)   Tazminat ve vergi davalarında;

 

aa) Kararda asıl alacak ile birlikte faize de hükmedilmiş ve faiz tarihi ile faiz oranı belirlenmiş ise bu tarihten mahkeme kararının davacıya tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için mahkemece belirlenmiş oran üzerinden faiz hesaplanarak asıl alacak ile birlikte ödenir. Mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz ödenmez. Ancak banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki süreye 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir.

 

bb) Kararda faiz ile ilgili bir hüküm yoksa, banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarihe kadar geçecek süre için faiz ödenmez. Ancak banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki süreye 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir.

 

(b)   Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda;

 

aa) Kararda asıl alacak ile birlikte faize de hükmedilmiş ve faiz tarihi ile faiz oranı belirlenmiş ise bu tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için mahkemece belirlenmiş oran üzerinden faiz hesaplanarak asıl alacak ile birlikte ödenir.

 

bb) Kararda faiz ile ilgili bir hüküm yoksa, banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde borç ödendiği takdirde faiz ödenmez. Bu süre içinde ödeme yapılamaması ve talep edilmesi halinde karar tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için yasal faiz oranında hesaplanacak faiz ödenir.

 

c) İdari yargıda açılan tüm davalarda hükmedilen vekalet ücretleri ve yargılama giderleri;

 

banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödendiği takdirde faiz ödenmez. Bu süre içinde ödeme yapılamaması ve talep edilmesi halinde, karar tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için yasal faiz oranında hesaplanacak faiz ödenir.

 

Dolayısıyla idari yargı kararlarında, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak faiz ödemeleri, sadece tazminat ve vergi davaları için söz konusu olup banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki süre için uygulanması gerekmektedir. Bunun dışında, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde faiz uygulanması gereken durumlarda "yasal faiz" oranının uygulanması gerekmekte olup. "Yasal faiz", 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'da düzenlenmiş olduğundan, anılan Kanun'un 1 inci maddesi kapsamında. Bakanlar Kurulunca belirlenen güncel faiz oranları uygulanacaktır.

 

Diğer taraftan. Gümrük Kanununun 217 nci maddesi gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi halinde yapılması gereken işlemleri düzenlemekte olup idari davalar sonucunda yargı kararları ile gümrük idarelerince davacıya "yasal faiz" ödenmesine hükmedilen durumlarda faizin, 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanarak ödenmiş olması halinde, sehven fazla ödenen faiz miktarlarının genel hükümler çerçevesinde tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, bugüne kadar idari yargı kararlarına ilişkin olarak yapılan faiz ödemelerinin geriye dönük olarak kontrol edilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar dahilinde fazla ödendiği tespit edilen faiz miktarlarının genel hükümler çerçevesinde tahsil edilerek sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc