Dahilde Isleme Rejimi Tebligi (Ihracat: 2006/12)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2014/9) (16.12.2014 t. 29207 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Dahilde İşleme Rejimi Tebliği değişiklik - Uğurlu gümrük müşavirliği
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9) (16.12.2014 t. 29207 s.  R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat  taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay  içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve  belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili  bölge müdürlüğüne,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;

a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince”  ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği”  ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,

c) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,

ç) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

d) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden” şeklinde,

e) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,

f) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,

g) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine” şeklinde,

ğ) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,

h) “ihracatçı birlikleri genel  sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  20/12/2006 26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 25/7/2007 26593
2- 30/5/2008 26891
3- 14/8/2008 26967
4- 24/12/2008 27090
5- 1/7/2009 27275
6- 6/8/2009 27311
7- 18/9/2009 27353
8- 2/4/2010 27540
9- 25/6/2010 27622
10- 15/10/2010 27730
11- 10/11/2010 27755
12- 12/3/2011 27872
13- 17/5/2011 27937
14- 10/12/2011 28138
15- 29/12/2011 28157
16- 7/1/2013 28521
17- 9/10/2013 28790
18- 1/10/2014 29136