Gümrükler Genel Müdürlügünün 17.12.2014 tarih ve 4573890 sayili tasarruflu yazisi (Gümrük Yönetmeligi 330/2. madde kapsami esya hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya. - Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 4573890 sayılı  tasarruflu yazısı (Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/131.03-4573890 17.12.2014
Konu : Gümrük  Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı  eşya
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza, Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca antrepoya konulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinde belirtilen sürelerin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında tereddütler yaşandığı yönünde bilgiler intikal ettirilmiştir.

Bilindiği gibi Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası; “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.” hükmünü amirdir.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra, gümrük yükümlülüklerinin takip edilebilmesini; gümrük gözetim ve denetiminin sağlıklı yapılabilmesini teminen bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yapılana kadar, söz konusu eşya ile ilgili olarak;

1-Alıcısı tarafından beş iş günü içerisinde  ya 7171 rejim kodlu yeni bir antrepo beyannamesi ya da gümrükçe onaylanmış  diğer bir işlem veya kullanım tayin edilmesine yönelik beyanname verilmesi,

2- Söz konusu beyannamelerin açıklama  ekranına veya 44 no.lu hanesine "Gümrük Yönetmeliği 330/2. md. kapsamı eşya"  ibaresinin beyan edilmesi

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür


 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri