Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.12.2014 tarih ve 4651661 sayili tasarruflu yazisi (Mühür fekki ile sürücü arasinda baglanti kurulmasi ile esyada eksiklik fazlalik olmasi durumundaki suç duyurusu hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


v - Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.12.2014 tarih ve 4651661 sayılı  tasarruflu yazısı (Mühür fekki ile sürücü arasında bağlantı  kurulması ile eşyada eksiklik fazlalık olması durumundaki suç  duyurusu hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :96603261/663.05
Konu :Mühür Fekki
18.12.2014 / 4651661
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi: 25.11.2014 tarihli ve 4119254 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, suçların işlenişinde maddi unsur olarak kasıt aranması ve idarelerin görevleri ile bağlantılı olarak işlenen suçu öğrenmesi durumunda yetkili makamlara bildirmesi zorunludur.

Bunun yanında, idarece tatbik edilen mühürlerin bozulmasının trafik kazası, sürücü harici kişi veya kişilerce hırsızlığa teşebbüs gibi nedenlerle gerçekleşmesi durumunda bu tür mühür bozulmalarının taşıyıcı ya da sürücü bakımından Türk Ceza Kanunu’nun 203 üncü maddesine temas eden bir yönü bulunmamaktadır.

İlgide kayıtlı yazımız ile Türk Ceza Kanunu’nun 203 üncü maddesi uyarınca gümrük idarelerince tespit edilen mühür bozma fiillerinde yapılacak işlemlere yönelik olarak Bölge Müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır.
Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan söz konusu talimatımızın bazı gümrük idarelerince yanlış anlaşıldığı ve farklı uygulamaların yapıldığı görülmektedir.

Konu ile ilgili olarak, eşyanın ayniyetinin muhafazası amacıyla tatbik edilmiş olan mührün kişi veya kişiler tarafından fekki durumunda konunun her hâlükârda Savcılıklara intikal ettirilmesi gerekmekle birlikte mühür altında taşınmakta olan eşyada bir eksiklik veya fazlalık bulunmaması ve sürücü ile mühür fekki arasında bir illiyet bağının tespit edilememesi durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına yapılacak suç duyurularında faile yönelik bir atıfta bulunulmaması; eşyada bir eksiklik ve fazlalık bulunması ve/veya mühür fekki ile sürücü arasında bir illiyet bağının tespiti durumunda ise sürücü hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması yönünde işlem tesisi gerekmektedir.

Bu itibarla; gümrük idarelerince tespit edilen mühür bozma fiillerinde Savcılıklara suç duyurusunda bulunulurken yukarıda bahsedilen hususların gözönünde bulundurulması hususunda gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine