Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2014/18 Sayili Genelgesi (TSE tarafindan Karayolu Tasit Araçlarinin Ithaline iliskin verilen belgelerin Tek Pencere sistemine aktarilmasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


TSE tarafından Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline ilişkin verilen belgelerin Tek Pencere sistemine aktarılması hk - Uğurlu gümrük müşavirliği
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014/18 Sayılı Genelgesi  (TSE tarafından Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline ilişkin verilen  belgelerin Tek Pencere sistemine aktarılması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05
Konu : Tek  Pencere Sistemi - Türk Standartları Enstitüsü
GENELGE
(2014/18)
 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “ e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2/b fıkrası “ Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamında düzenlenen uygunluk belgelerinin, 25.12.2014 tarihi itibariyle Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0848 (eski kod 0837) belge kodlu uygunluk belgeleri Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır sıra no (örn: Referans No: 14258681430848000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler TSE tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar
 

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri