Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2014/17 Sayili Genelgesi (Eti Maden A.S. tarafindan Bor tuzlari, uranyum ve toryum madenleri için verilen izin belgelerinin Tek Pencere e-belge sistemine aktarilmasi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Tek pencere sistemi  -  Uğurlu gümrük müşavirliği
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014/17 Sayılı Genelgesi  (Eti Maden A.Ş. tarafından Bor tuzları, uranyum ve toryum madenleri  için verilen izin belgelerinin Tek Pencere e-belge sistemine  aktarılması)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05
Konu : Tek  Pencere Sistemi - Eti Maden A.Ş.
 
GENELGE
(2014/17)
 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile ETİMADEN A.Ş. arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun'un 2. Maddesi'nde yer alan, "Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır." hükmüne istinaden, 2528.00, 2810.00 2840.11 ve 2840.19 Tarife Alt Pozisyonunda yer alan eşyaların Eti Maden A.Ş. dışında yapılacak ihracatında Eti Maden A.Ş. tarafından verilen iznin Tek Pencere e-belge sistemine aktarılması uygun bulunmuş olup, 22.12.2014 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- ETİMADEN A.Ş. tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0856 belge kodlu TPS-İhraç İzin Belgeleri (Eti Maden) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza iletilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır sıra no (örn: Referans No: 14775934250856003133/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu izne ilişkin bilgiler ETİMADEN A.Ş. tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletilecektir.

Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar
 

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri