Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 77)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 123) (20.12.2014 t. 29211 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Menşe ispat belgeleri -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123)  (20.12.2014 t. 29211 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2010 tarih ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2001 tarihli  ve 24626 sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan Genelleştirilmiş  Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın  Menşeinin Tespitine İlişkin Karar, 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler  Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım  Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik, 15/3/2011 tarihli ve  27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Şili Serbest Ticaret  Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın  Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 9/6/2013 tarihli ve 28672  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus  Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 19/7/2009 tarihli ve  27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi  Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ve  Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli  Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ve 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı  Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon  Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında  Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“a) Birlikler: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları  Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,”

“l) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TOBB ve konfederasyon” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Konfederasyon ve TOBB” ibaresi “TOBB, Konfederasyon ve TİM” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Menşe ispat belgelerinin birinci fıkra  hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşlarca ilk defa  basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerektirecek ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması  halinde; menşe ispat belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai  basım aşamasından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve  onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra basım işlemi  gerçekleştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “TOBB tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında geçen “birlikler” ibaresi “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri” olarak değiştirilmiştir.

“(1) TOBB tarafından ilgili mevzuatta yer  alan hükümlere uygun olarak bastırılan menşe ispat belgeleri odalara;  Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan menşe ispat belgeleri ilgili  birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından bastırılan menşe ispat  belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep  eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük  müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı  ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay  fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç 1 Aralık tarihine kadar  verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme neticesinde  belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanır.”

“b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları  belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için  geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akıbeti  araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile  ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar  tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından Konfederasyona veya TİM’e  bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından  yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe  bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “TOBB ve Konfederasyon” ibaresi “Basım yetkisi verilmiş kurumlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.