Karayolu Düzenleme Genel Müdürlügünün 2014/10 sayili Genelgesi (2015 Yilinda Uygulanacak Idari Para Cezalari, Yetki Belgesi ve Tasit Karti Ücretleri... hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ulastirma_bakanlik-1024x873.jpg


015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları, Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı Ücretleri.-  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2014/10 sayılı Genelgesi (2015  Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları, Yetki Belgesi ve Taşıt  Kartı Ücretleri... hk.)

 

 

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
 
SAYI : 21902444-010.06.01/  69668 23/12/2014
KONU : Yeniden  Değerleme Oranının Uygulanması
GENELGE
(2014/KDGM- 10/GENEL)

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

15/11/2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (yüzde on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası (EK-3),

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

  Lütfi ELVAN
  Bakan

Ek: 5 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Jandarma Genel Komutanlığı
-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Bölge Müdürlükleri
TOBB
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

Ek:1

01/01/2015 –  31/12/2015 Tarihleri Arasında Uygulanacak
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; Miktarı [TL]
(a) bendinin;
İlk cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı  halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara)  (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
1.144
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki  belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat  geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
(b) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)  (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
(c) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan  kaçınan taşımacılara)
571
(ç) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının  diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)
1.715
(d) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
571
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan  taşımacılara)
342
(e) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu  taşımacılarına)
1.144
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)
571
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
342
(f) bendindeki ceza miktarı:
(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri  komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza  verilmez.)
1.715
(g) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi  düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya  değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48  saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
571
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal  ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat  geçmeden ikinci ceza verilmez.)
227
(ğ) bendindeki ceza miktarı:
(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye  sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt  sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza  verilmez.)
3.432
(h) bendindeki ceza miktarı:
(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)
571
(ı) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan  taşımacılara)
1.144
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan  kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı)
10 Katı
(i) bendindeki ceza miktarı:
(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine  getirmeyen taşımacılara)
571
(j) bendindeki ceza miktarı:
(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu  indirip bindiren taşımacılara)
342
(k) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan  faaliyet gösteren işletmecilere)
571
(l) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan  taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci  ceza verilmez.)
227
ikincisi cümlesindeki ceza miktarı
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan  taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden  ikinci ceza verilmez.)
571

Ek:2

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI SİMGESİ 2014 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı A1 19.372
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 29.063
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası  Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 96.879
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz  Yolcu Taşımacılığı B2 48.437
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi  Personelinin Taşınması B3 9.685
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve  Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 9.685
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya  Taşımacılığı C2 77.504
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası  Taşımacılığı C3 19.372
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu  Taşımacılığı D1 58.129
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu  Taşımacılığı D2 29.063
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin  Taşınması D3 9.685
Otobüsle 100 km.'ye Kadar Şehirlerarası ve  İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 7.484
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma  Acenteliği F2 11.619
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma  Acenteliği G2 11.619
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 11.619
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 7.746
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 11.619
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 19.372
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya  Taşımacılığı K2 9.685
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 9.685
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 193.772
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik  İşletmeciliği L2 387.548
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 19.372
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 290.660
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 387.548
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 3.870
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 38.751
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 19.372
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 290.660
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 290.660
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri  Organizatörlüğü R2 387.548
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu  Terminali İşletmeciliği T1 1.932
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu  Terminali İşletmeciliği T2 1.932
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 1.932
Her Bir Taşıt Kartı 
Uyarma 
Taşıma Özel İzin Belgesi
  90
90
189

Ek:3

Tablo-1

Karayolu  Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliğine Göre
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 19.372
Mesleki Yeterlilik Belgesi 16
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça  yapılması halinde) 35
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 35
İhtar 189

Tablo-2

Araçların  Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm  Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan  araçlardan kış lastiği takmayanlara 571

 


Ek:4

Tablo-1

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
(TL)
Araç Grubu NET ÜCRET  MİKTARI KDV’Lİ ÜCRET  MİKTARI
Otobüs, Kamyon, Çekici ve  Tanker 208 245,44
Otomobil, Minibüs, Kamyonet,  Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork 154 181,72
Traktör (Römorklu-Römorksuz),  Motosiklet, Motorlu bisiklet 79 93,22

Tablo-2

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN
7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI
(TL)
İLK DEFA 6.377
İKİNCİ DEFA 10.635
ÜÇÜNCÜ DEFA 21.272

Tablo-3

YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
(TL)
ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ  BELGESİ 110
ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME  YETKİ BELGESİ 110
YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ  YETKİ BELGESİ 22.454