Yurt Disi Tebligat ve Istinabe Taleplerinde Uyulmasi Gereken Usul ve Esaslara Dair Teblig (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)-  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması  Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)

 

Adalet Bakanlığından:

,

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslar ve açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için:

A. Tebligat talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 23.– TL posta gideri alınması;

a) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi  gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye  Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna  dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğimize gönderilmesi veya tarih ve  sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC  Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması  veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 44.- TL posta gideri alınması,

a) İlgilisince Maliye Bakanlığı’nın  “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz  örneğinin, Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde  bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğimize gönderilen  evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında  belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin  ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması  veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınarak;

a) Kanada adlî makamları aracılığıyla  yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, düzenlenecek 100 Kanada  Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance”  yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili  dış temsilciliğimize gönderilmesi,

b) Amerika Birleşik Devletleri adlî  makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden  “Process Forwarding International adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No:  WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA” (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek  suretiyle) 95.- ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı  kişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin  yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte “PROCESS FORWARDING  INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA” adresine  gönderilmesi,

c) Fransa adlî makamları aracılığı ile  yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Fransa için “Chambre  Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte  dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence  PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000  4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 50.- Euro yatırılarak  makbuzun evrak ile birlikte “Ministère de la Justice Service Civil de  l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris/France”  adresine gönderilmesi,

ç) Avustralya adlî makamları aracılığı ile  yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden tebliğ yapılacak adresteki  posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 62.50 Avustralya Doları, 08 veya 09 (Northern  Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 25 km uzağına kadar olan yerler  ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 143.00 Avustralya Doları, posta kodu 4  (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik  tebligat hizmetinin karşılığının 92.10 Avustralya Doları (tebligat yapılacak  adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için  3.30 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati  aşıyorsa, her ilave saat başına 28.90 Avustralya Doları, eğer tebligat  hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 16.55  Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer  posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğu adına,  Melburn ve yakın çevresi için 120.00 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti'nde  Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170.00 Avustralya Doları,  görev bölgesindeki Viktorya Eyaleti dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya,  Batı Avustralya, Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan  yerler için 200.00 Avustralya Doları tutarında çekin evrak ile birlikte  gönderilmesi,

d) Belçika adlî makamları aracılığı ile  yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 120.- Euro'nun veya  karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağlanması  ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTİCE Boulevard de Waterloo, 115,1000  Bruxelles BELGİQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika  makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Yunanistan adli makamları aracılığıyla  yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Yunanistan için "Hellenic  Ministry of Justice, Transparency&Human Rights" adına ve muhatabın ismi ile  birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "Bank of Greece, Bank Account  Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code:  BNGRGRAA" hesabına, 50.- Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte  “Hellenic Republic Ministry of Justice Directorate of Pardon Award and  International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion Ave. Athens  11527 GREECE” adresine gönderilmesi,

f) Singapur yetkili makamlarınca yerine  getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim yöntemine göre, 20 ilâ 25  SGD (16 ilâ 20 ABD Doları) değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet  sertifikası damga harcı karşılığı 20 SGD (16 ABD Doları) masraf talep  edildiğinden, ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması,

B. İstinabe talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 23.– TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bağlı olduğu K.K.T.C. Çalışma Bakanlığı’na gönderilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 44.- TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için ayrıca 600.- TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000.- TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500.- TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500.- TL’nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 500.- TL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

6) Almanya ve Kanada’nın Quebec Eyaleti dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve ilave ücretlerin de taraflarca karşılanacağı hususunda "Taahhütname" alınması,

8) Danimarka makamlarınca istinabe talebi kapsamında iletilen DNA testi taleplerinde asgari 8,953-DKK (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti dahil), adres tespiti taleplerinde 115-DKK (40-DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği "Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK" hesabına yatırılması,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlanılması,

gerektiği Tebliğ olunur.