Ülkemiz ve Avrupa Birligine Üye Ülkeler Tarafindan Gümrük Vergilerinin Askiya Alinmasi ve Otonom Tarife Kontenjani Açilmasi Talep Edilen Ürünlere Iliskin Teblig (Ithalat: 2011/23) (01.12.2011 t. 28129 s. R.G.)

small_Silikon-metal.bmp


Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/23) (01.12.2011 t. 28129 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2012 tarihi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.
 
Başvuru esasları
 
MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
 
(2) Söz konusu başvurulardan Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
 
Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Dosya No  GTİP  Madde İsmi  Kullanım Alanı
963565/11 2804.69.00 Yarı iletkenlerin üretimi için elektronik sanayinde kullanılmak üzere ağırlıkça %99,89 (% ±0,1) macunlu silikon kristal külçe Elektronik Sanayinde
984881/11 2804.69.00 Silikon metal Alaşımsız alüminyum külçe üretiminde hammadde olarak
1003637/11 2811.19.80 Hidrojen iyodür Eczacılık ürünleri üretiminde
1019121/11 2811.22.00 -Ortalama partikül büyüklüğü 4 mikrondan az,
-%60 veya daha fazla fakat %98'den fazla olmayan dimetil siloksan ve silikonlu hidrofobik silika
Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde
1019128/11 2811.22.00 -Ortalama partikül büyüklüğü 11 veya daha fazla fakat 13 mikrondan fazla olmayan,
-%60 veya daha fazla fakat %98'den fazla olmayan dimetil siloksan ve silikonlu hidrofobik silika
Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde
903/06 2819.10.00 Krom trioksit  
1010686/11 2819.90.90 Dikrom trioksit Krom metal ve seramik pigment üretiminde
964029/11 2826.90.80 Lityum hekzaflorafosfat Elektrik motorlarının üretiminde
1060/07 2841.90.85.10 En az %59 kobalt içeren Lityum kobalt (III) oksit  
964050/11 2850.00.20 Germanyum tetrahidrat Yarı iletken ve güneş pillerinin üretiminde
978318/11 2903.39.90 Perfloro (4-metil-2-pentan) Buzdolabı ve derin dondurucularda kullanılan köpük üretiminde
960791/11 2903.59.80 Hekzabromosiklododekan Plastik katkı maddesi olarak
984905/11 2905.14.90 2-metil-propan-1-ol Boya üretiminde
984932/11 2905.39.95 2,2-dimetil-1,3 propandiol Boya üretiminde
1004918/11 2905.49.00 Ksilitol Sakız ve pastil üretiminde tatlandırıcı olarak
978462/11 2907.19.90 Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,6-di-tertiar-butilfenol Hidrokarbon bazlı ürünlerin inceltilmesinde
1003586/11 2907.22.00 Hidrokinon Endüstriyel proseslerde antioksidant veya katalizör olarak
1003596/11 2907.29.00 2,3,5-trimetilhidrokinon Kimya sanayiinde
1003563/11 2907.29.00 2-Metilhidrokinon  
1004860/11 2909.20.00 Metil cedryl eter Koku üretiminde
960804/11 2909.30.38 Tetrabromobisfenol A bis (2,3-dibromopropileter) Plastik katkı maddesi olarak
1145/07 2910.90.00.80 Alilglisidil eter  
1010652/11 2912.30.00 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)siklohekz-3-enkarbaldehit Aromatik kimyasal olarak
1004911/11 2914.19.90 2,3-butandion Süt ürünleri için aroma olarak
1008909/11 2914.29.00 Beta-damaskone Koku üretiminde
1012/07 2914.39.00 Steoril benzoil metan  
1003548/11 2914.50.00 4-(4-hidroksifenil)butan-2-one Koku üretiminde
1003573/11 2914.69.90 P-benzokinon Endüstriyel proseslerde antioksidant veya katalizör olarak
984524/11 2915.32.00 Vinil asetat Boya üretiminde
984957/11 2915.33.00 n-Butil asetat Boya üretiminde
1004866/11 2915.39.00 Cedryl asetat Koku üretiminde
984993/11 2916.12.00 Butil akrilat PVC üretiminde, dekoratif boya üretiminde
985233/11 2916.14.00 %97 oranında stabilize 2-hidroksi etil akrilat Boya üretiminde
985275/11 2916.14.00 %0,11 oranında MEHQ ile stabilize hidroksipropil metakrilat Boya üretiminde
1003616/11 2916.31.00 Benzilbenzoat Koku sabitleştirici olarak
1010669/11 2917.19.90 5-(5-metil-2-propan-2-ilsikloheksil)oksi-5-okzapentanoikasit Koku üretiminde soğutucu madde olarak
280/1/96 2917.19.90 Ağırlıkça%98,5'dan fazla saflıkta dodekandioik asit  
964063/11 2918.29.00 Asiflorfen-sodyum; 5-(kloro-4-(triflorometil)fenoksi)-2-nitrobenzoik asit sodyum tuzu Bitki koruma ürünlerinin üretiminde
123870/10 2918.30.00 Metil(3-okso-2-pentilsiklopentilasetat)  
964084/11 2919.90.00 Trietilfosfat Alevlenmeyi önleyici olarak
598330/10 2921.43.00 4-Aminobenzotriflorür  
979561/11 2924.21.00 1-metil-5-[3-metil-4[4-[(triflorometil)thio]fenoksi]fenil]biuret API sentezlemede
977276/11 2924.29.98 (2R,3Z)-5-(difenilamino)-5-oksopent-3-en-2-yl(2E)-3-
(5-nitrosiklohekz-1-en-1-yl)prop-2-enoate
Eczacılık ürünleri üretiminde
1008923/11 2924.29.98 N-Etil-2-(isopropil)-5-metilsiklohekzan karboksamid Diş parlatıcısı ,katı kristal,sakız üretiminde toz olarak
1003526/11 2928.00.90 N-Isopropilhidroksilamin Sentetik kauçuk üretiminde
1008893/11 2930.90.99 Merkaptamin hidroklorür Kozmetik, pestisit ve hayvan gıdası üretiminde
968701/11 2931.90.90 Trioctylfosfin oksit Asetik asit özütlemesinde
977288/11 2931.90.90 3-Florofenil boronik asit Eczacılık ürünlerinin üretiminde
1004900/11 2932.19.00 5-Metilfuran-2-propionaldehit Perakende ürünlerin üretiminde kullanılan aromatik kimyasallar
1008940/11 2932.99.00 Etil-2-metil-1,3 dioksalan-2-asetat Gıda sanayinde aromatik olarak
978552/11 2933.29.90 Cyazofamid(ISO) Zirai mücadele ilaçlarının üretiminde
977300/11 2933.39.99 (5-Bromopirin-2-yl)metanol Eczacılık ürünlerinin üretiminde
964100/11 2933.39.99 2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin  
1003652/11 2933.39.99 2,2,6,6-tetrametilpiperidin Kimya sanayinde
964100/11 2933.39.99 2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin Bitki koruma ürünlerinin üretiminde
1019078/11 2933.39.99 Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)- sebakat Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak
979935/11 2933.39.99 4-[(5,6-dimetoksi-1-indanon-2-yl)metil]piperidin Dopezil sentezinde
1019069/11 2933.39.99 Bis-(1-oktiloksi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)sebakat  
960810/11 2933.59.95 N-[9-[[2-(Asetiloksi)-1-[(asetiloksi)metil]etoksi]metil]-
6,9-dihidro-6-okso-1H-purin-2-yl]asetamid
Valganciclovir sentezlenmesinde
961219/11 2933.69.80 Benzoik asit, 4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimetiletil)amino]karbonil]
fenil]amino]1,3,5-triazin-2,4-diyyl]bis(2-etilhekzil)ester
Kozmetik ürünlerin üretiminde saç ve deri koruyucusu olarak
977320/11 2933.99.80  5-metil-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoik asit İlaç sanayiinde
979311/11 2933.99.80 Candesartan etil ester Hipertansiyon ilaçlarının üretiminde
1019081/11 2933.99.80 Poli[[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]
[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]-1,6-
hekzandiyl[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]
Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak
1019088/11 2933.99.80 Bis-(N-metil 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) sebakat ve 
Metil-(N-metil,2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) sebakat
Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak
977341/11 2934.99.90 (7R)-4-(5-klor-1,3-benzokzasol-2-yl)-7-metil-1,4-diazepan-1-ium klorür İlaç sanayiinde
980058/11 2934.99.90 Thieno[3,2-c]pirid-5-ylasetikasit,α-(2-klorofenil)-6,7-dihidro,hidroklorür(1:1)) Clopidogrel sentezinde
981838/11 2934.99.90 2-Metil-4-(4-metil-1-piperazin)-1OH-thieno[2,3-b][1,5]
benzodiazepin hidratehemi-2-propansolvate
Olanzapine sentezinde
981844/11 2935.00.90 1-[ ( R )-4 klorofenil)fenilmetil]piperazin(1:1) karışımlı 6-Heptenoikasit,7-
[4-(4-florofenil)-6-(1-metiletil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-5-pirimidinil]
-3,5-dihidroksi-,(3R,5S,6E).
Rosuvastatin sentezlenmesinde
968611/11 2941.20.30 Dihidrostreptomisin sülfat (steril olsun olmasın) Veterinerlikte
989532/11 3204.12.00 C.I Asit Mavi 9 boya
Sıvı temizleyiciler için
987021/11 3204.17.00 C.I Pigment Sarı 12 boya Mürekkep üretiminde
987033/11 3204.17.00 C.I Pigment mavi 15:2 boya Boya ve plastik sanayinde renklendirici olarak
987040/11 3204.17.00 C.I Pigment kırmızı 104 boya Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak
987058/11 3204.17.00 C.I Pigment kırmızı 188 boya Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak
987065/11 3204.17.00 C.I.Pigment sarı 34 boya Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak
987076/11 3204.17.00 C.I.Pigment sarı 74 boya Boya, mürekkep, kırtasiye ve plastik sanayinde renklendirici olarak
987080/11 3204.17.00 Pigment mavi 15:3 Mürekkep üretiminde hammadde olarak
987087/11 3204.17.00 Rubine WTA Mürekkep üretiminde hammadde olarak
989554/11 3204.17.00 C.I.Pigment kırmızı 57 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
989551/11 3204.17.00 C.I Pigment menekşe 23 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
989558/11 3204.17.00 C.I Pigment kırmızı 176 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
989564/11 3204.17.00 C.I Pigment kırmızı 184 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
991704/11 3204.17.00 C.I Pigment yeşil 7 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
991712/11 3204.17.00 C.I Pigment menekşe 19 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
991718/11 3204.17.00 C.I Pigment sarı 139 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
991729/11 3204.17.00 C.I. Pigment sarı 14 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
991732/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 202 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994048/11 3204.17.00 C.I Pigment kırmızı 179 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994055/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 188 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994059/11 3204.17.00 C.I.Pigment sarı 12 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994071/11 3204.17.00 C.I. Pigment sarı 65 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994079/11 3204.17.00 C.I.Pigment sarı 181 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994086/11 3204.17.00 C.I.Pigment sarı 174 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994091/11 3204.17.00 C.I.Pigment menekşe 27 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994121/11 3204.17.00 C.I.Pigment kırmızı 122 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994127/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 23 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
994130/11 3204.17.00 C.I.Pigment kırmızı 63:1 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1003515/11 3204.17.00 C.I. Pigment sarı 95 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1004886/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 48:2 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1004928/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 208 boya Sıvı mürekkep üretiminde
1008117/11 3204.17.00 C.I.Pigment turuncu 34 boya Yazıcı mürekkepleri ve endüstriyel koruyucular için
1008824/11 3204.17.00 C.I.Pigment turuncu 5 boya Mürekkep, plastik koruma ve boyada
1008842/11 3204.17.00 C.I.Pigment kırmızı 146 boya Mürekkep,plastik, boya, kauçuk ve tekstilde kullanılmak üzere
1008858/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 268 boya Mürekkep,boya ve plastik sanayinde renklendirme amacıyla
1008877/11 3204.17.00 C.I.Pigment kırmızı 48:3 boya Mürekkep,plastik, boya, kauçuk ve tekstilde kullanılmak üzere
1013616/11 3204.17.00 Bakır fitolokinin Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1013628/11 3204.17.00  C.I.Karbon karası 7 lake boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1004895/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 254 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1008952/11 3204.17.00 C.I. Pigment kırmızı 170 boya Mürekkep, plastik kaplama ve boyada kullanılmak üzere
1010696/11 3204.17.00 C.I.Pigment kırmızı 53:1 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1010706/11 3204.17.00 C.I.Pigment sarı 74 boya Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde
1004877/11 3204.20.00 C.I. Floresan aydınlatıcı 71 boya Deterjan sanayinde optik ağartıcı olarak
1010644/11 3204.20.00 C.I.Floresan aydınlatıcı 351 boya Deterjan sanayinde optik ağartıcı olarak
987419/11 3206.11.00 Ağırlıkça %80 veya daha fazla titanyum dioksit içeren preparatlar Dekoratif amaçlı iç ve dış cephe boya üretiminde, boya, mürekkep ve plastik sanayinde beyaz pigment olarak
1013641/11 3206.49.80 %74 mika, %26 titanyum dioksit içeren preparatlar  
1489/8/1994 3701.30.00.10 Toplam kalınlığı 1 mm'den fazla olmayan ayırıcı bir film ile kaplı olmayan, kalınlığı 0,2 mm veya daha fazla fakat 0,8 mm'yi aşmayan fotopolimer tabaka ile kaplı metal bir alt tabaka içeren gazete kağıdı üzerine basılabilecek tipte kabartma baskı plakası  
237634/09 3701.30.00.20 Toplam kalınlığı 0,43 mm veya daha fazla fakat 3,18 mm'yi aşmayan poliester bir folyo üzerine fotopolimer tabaka içeren fotosensitif tabaka  
982571/11 3801.90.00 Genişleyebilir grafit  
  3805.10.90 Sülfat turpentin  
968627/11 3812.30.80 -2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktiloksi)-fenol ve
-2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N'-bis
(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin, veya
-2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N'-bis
(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin
içeren UV stabilizör
Seracılıkta kullanılmak üzere
1013632/11 3812.30.80 α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]
-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oxo-1,2-ethandiyl); α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)
-5-(1,dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)
-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksil]poli(oksi-1,2-ethandiyl) karışımı
Kaplama üretiminde
1013685/11 3812.30.80 Benzenpropionik asit,3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-, C7-dallanmış ve lineer alkil esterli+1-metil-2-propilasetat Boya üretiminde
1019064/11 3812.30.80 [3-[3-(2H-Benzotriazol-2yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]
-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-ethandiyl)
Kaplama üretiminde
1019066/11 3812.30.80 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzenpropionik asit oktil esterler Boya üretiminde
963132/11 3812.30.80 Plastik materyaller için
-%25 (± %80) ağırlıklı 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil
-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat ve
-%20 (± %60) ağırlıklı 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]
-2-oksoetil]thio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat
-1 (± %2,5) ağırlıklı 2-etilhekzil mercaptoasetat
dan oluşan stabilizatör
Vinil kopolimer formülasyonlarında ısı sabitleyici olarak
631120/10 3815.12.00.20 Ağırlıkça %9,5 veya daha fazla fakat %10,5'den fazla olmayan platinyum içeren karbon destekli platinyum katalizör tozu Yakıt pili için katalizör olarak
631125/10 3815.12.00.30 Ağırlıkça %11 veya daha fazla fakat %12,6'yı geçmeyen platinyum içeren karbon destekli platinyum alaşımlı katalizör Yakıt pili için katalizör olarak
968510/11 3815.19.90 Nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş gözenek hacmi 2cm³/g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine fikslenmiş kromun organo-metalik bileşikleri içeren katalizör Polimer üretiminde katalizör olarak
968549/11 3817.00.80 Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş naftalin Havacılıkta, otomotiv, yel değirmeni makine teçhizatında
1013676/11 3824.90.97 %50 kalsiyum, yüksek kaynama noktasında mürekkep yağı çözücüsünde aluminyum şelatlar içeren karışım. 120-190 ºC sıcaklıkları aralığında reaksiyon gösteren litografik mürekkeplerin üretiminde
1019093/11 3824.90.97 -%55 veya daha fazla fakat %78'den fazla olmayan dimetil gluterat
-%10 veya daha fazla fakat %28'den fazla olmayan dimetiladipat
-%25'den fazla olmayan dimetilsuksinat içeren preparatlar
Kaplama, boya, dökümcülük, çözücü geri dönüşümü, petrol sahası kimyasalları, yapışkanlar, poliester poliol alanlarında çözücü uygulamalarında
963122/11 3824.90.97 Zirkonyum bazik karbonat ve seryum karbonat karışımı Taşıt araçları için katalitik değiştiriciler
968687/11 3824.90.97 Trihekzilfosfin oksit, mono-oktildihekzilfosfin oksit, dioktilmonohekzilfosfin oksit ve trioktilfosfin oksit karışımını içeren preparat  
976906/11 3824.90.97 Tanecik büyüklüğü dağılımı
X10 ≤ 1 mikron
X50 ≤ 1,5 mikron
X90 ≤ 1,8 mikron
X100 ≤ 4 mikron ve yoğunluğu >2kg/l ve viskozitesi > 400 cps kimyasal içeriği %17 su (H2O), %76 Silisyum karbid(SiC), %4,6 Aluminyum Oksit(Al2O3) ve %2,4 İtrium Oksit (Y2O3) maksimum 3mS iletkenlikte deiyonize olmuş farklı oksit ve nonoksitlerin karışımı
 Otomobillerin seramik parçalarının ısı rezistanları için
1013664/11
984135/11
3901.10.10
3901.20.90
Ağırlıkça 95 (± %1) veya daha fazla etilen %5 den fazla olmayan hekzan içeren özgül ağırlığı %0,92 veya daha fazla fakat %0,96'dan fazla olmayan alçak yoğunluk lineer polietilen Boru ve kalıplarda kullanılmak üzere
265520/11 3901.10.90.30 Ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %25'i aşmayan bakır içeren polietilen granüller  
1261/1/1986 3901.20.90.20 Ağırlıkça % 35 veya daha fazla fakat %45'i aşmayan mika içeren polietilen  
1019113/11 3901.30.00 Vinil asetat-etilen kopolimer Boya sanayiinde
977359/11 3903.90.90 Pul veya toz formunda ortalama molekül ağırlığı 4500'ü geçmeyen kısmen esterifiye edilmiş veya tamamen kimyasal olarak modifiye edilmiş maleik anhidritli stiren kopolimeri Mürekkep, kağıt ve kaplama üretiminde katkı maddesi olarak
1123/2009
1637/2/1999
3904.30.00.20 Ağırlıkça;
-%80,5 veya daha fazla fakat %81,5'i aşmayan vinil klorür,
-%16,5 veya daha fazla fakat %17,5'i aşmayan vinil asetat
-%1,5 veya daha fazla fakat %2,5'u aşmayan maleik asit içeren
maleik asit ve vinil asetatlı vinil klorür kopolimeri
 
1/1/1987 3904.40.00.91 39. fasılda belirtildiği şekilde ağırlıkça;
-%87 veya daha fazla fakat %92'yi aşmayan vinil klorür,
-%2 veya daha fazla fakat %9'u aşmayan vinil asetat ve
-%1 veya daha fazla fakat %8'i aşmayan vinil alkol içeren vinil asetat ve vinil alkollü vinil klorür kopolimeri
Yiyecek ve içeceklerde saklama amaçlı koruyucu üretiminde veya 3215 veya 8523 GTP'lerde yer alan ürünlerin üretiminde
1019107/11 3906.90.90 Ağırlıkla butil akrilat ve alkil metakrilattan oluşmuş partikül büyüklüğü 5 ve 10 µm aralığında çekirdek kabuk kopolimer Plastik üretiminde katkı maddesi olarak
987434/11 3906.90.90 % 60 katı içerikli ve 140 ±5 hidroksi değerli hidroksi akrilik reçine çözeltisi. Boya reçinesi olarak
964227/11 3908.10.00 Ağırlıkça %25 veya daha fazla poliamid 6,6/6 kopolimeri içeren poliamid 6,6 Sentetik kumaş üretiminde
1270/1/1983 3908.90.00.10 39. fasılda belirtilen şekillerden birinde poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoyl)  
987481/11 3912.20.19 Nitroselüloz Mürekkep ve reçineli sıvı üretiminde
987490/11 3912.90.10 Selüloz Asetat Butirat Boya üretiminde
276977/11 3919.10.80
3919.90.00
-Bir tarafı kendinden yapışkanlı
-toplam kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,25 mm'den fazla olmayan
-toplam genişliği 5 mm veya daha fazla fakat 1205 mm'den fazla olmayan
rulolar halinde plastik bant
 
978961/11 3919.90.00 Bir tarafı uzaklaştırılabilen polietilen tabaka ile ve diğer tarafı basınca duyarlı akrilik yapıştırıcı ve silikon kaplanmış poliester kaplama maddesi ile kaplanmış, ASTM G173-03'e göre belirlenmiş % 93,5 minimum reflektansa sahip çok tabakalı PMMA film ve bakır ve gümüşün metalize tabakaları Güneş ışığı kollektörlerinde
978954/11 3919.90.00 -Kalınlığı 20 µm veya daha fazla fakat 70 µm'den fazla olmayan akrilik yapışkan tabakalı
-poliüretan bazlı kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 300 µm'den fazla olmayan geçirgenliği %90'dan daha fazla ve bulanıklığı %3'den daha az (ASTM D 1003'e göre tanımlanmış) olan pek çok tabaka içeren kendinden yapışkanlı şeffaf film.
Otomotiv sanayiinde
1215/08 3920.10.28.91 Aşağıdaki karakteristik grafik çizimlerine sahip:
-Film boyunca eşit aralıklı ve tekrar eden
-Filmin arka ve önünden eşit olarak görünebilen
-Filmin bir tarafında sekiz değişik renk içeren grafik şekilleri basılmış ve arka yüzünde tek renk içeren, kalınlığı 19 µm (± 1) olan poli(etilen) film
 
967272/11 3920.20.21 Tüm yüzeyleri çeşitli özel kaplamalar ile baskılanarak kaplanmış ve görsel güvenlik özellikleri içeren kalınlığı 0,1 mm'den az olan iki eksenli olarak oryente edilmiş polipropilen film (BOPP) Kıymetli kağıt üretiminde
328870/11 3920.20.29
8507.90.30
ASTM D882 ile uyumlu kalınlığı 30 µm'den fazla olmayan genişliği 210 mm'den fazla olmayan polipropilen levha  
2492/1/1997
3114/13/04
3920.91.00.93 Aşağıdaki karakteristiklere sahip olan;
-Görünür ışığı transmisyonu % 50 yada daha fazla
-Bir yada iki yüzü poli(vinil butiral) tabaka ile kaplanmış fakat poli(vinil butiral) haricinde diğer herhangi bir madde veya bir yapışkanla kaplı olmayan
-Poli(vinil butiral)'i dikkate almadan toplam kalınlığı 0,2 mm'yi aşmayan sadece dış yüzü metalize edilmiş poli(etilen teraftalat) filmler ile lamine edilmiş lamine film veya bir yada her iki yüzü metalize olsun olmasın poli(etilen teraftalat) film
Isıyı yansıtan veya dekoratif lamine edilmiş cam üretiminde
978197/11 3921.14.00 100 (±10) cm x 100 (±10) cm x 40 (±5) cm ölçülerinde su içerikli magnezyum klorür ve kuaterner amonyum emdirilmiş yenilenmiş selülozun selüler bloğu Sünger üretiminde
1010631/11 3923.10.00 -Karbon kaplı polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren karışımı, bayon, polipropilen veya özel elektrostatik deşarj özellikleri sağlayan karıştırılmış termoplastikler gibi antistatik materyal veya karışımlar içeren
-85 mm veya daha fazla fakat 270 mm'den fazla olmayan ölçekli
-gözenekli olmayan, aşınma dirençli ve darbeye dayanıklı yüzey özellikli
-fotomaskı yüzey yada estetik hasardan korumayı sağlayan özel tasarımlı sabitleyici bir sistem ile donatılmış
-contalı yada contasız
fotomask kompaktlar
Yarı iletkenlerin veya entegre devrelerin üretiminde
969500/11 3926.90.97 Akrilonitril-butadien-stiren veya akrilonitril-butadien-stiren ve polikarbonat karışımından yapılmış galvanize halkalar, bordürler, çıkıntılar, topuzlar ve jantlar
Galvanizasyon işlemi sırasında:
-Kalınlığı minimum 3,0 µm ve maksimum 15,0 µm olan bakır tabaka
- Kalınlığı minimum 2,5 µm ve maksimum 7,0 µm olan nikel tabaka
- Kalınlığı minimum 0,04 µm ve maksimum 0,3 µm olan krom tabaka
Araba radyolarının ön panel üretiminde
771/05 5205.31.10 Her bir katı 925 desiteks veya daha fazla fakat 989 desiteks'i aşmayan, tamponların imaları için, ağartılmış pamuktan altı katlı iplik Tampon üretiminde
1973/1/1998 5208.11.10 Tıbbi sargı bezleri ve bandajların üretiminde kullanılan kumaş Tıbbi sargı bezleri ve bandajların üretiminde
1013652/11 6210.10.92 Cerrahi prosedürler esnasında cerrahlar yada hastalar tarafından kullanılan türden tek kullanımlık elbiseler Tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere
1013659/11 6307.90.92 5603 başlığındaki dokumadan yapılmış cerrahi işlemler esnasında kullanılan türden tek kullanımlık kumaşlar Tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere
982640/11 7318.14.99 Madencilikte destek amaçlı kullanılan türden kaya civata Madencilikte
967384/11 7601.10.00 Alaşımsız aluminyum Rulo ve ekstrude aluminyum ürünlerinin üretiminde
961260/11 7601.20.10 -%0,41 ve %0,44 silikon
-%0,16 ve %0,21 demir
-%0,01 ve %0,10 bakır
-%0,00 ve %0,03 manganez
-%0,45 ve %0,48 magnezyum
-%0,00 ve %0,01 krom
-%0,00 ve %0,01 çinko
içeren çapı 178 mm (±2mm) birincil aluminyum çubuk
Aluminyum alaşımlarda ekstrüzyon kalıpları üretiminde hammadde olarak
961277/11 7601.20.10 -%0,41 ve %0,44 silikon
-%0,16 ve %0,21 demir
-%0,01 ve %0,10 bakır
-%0,00 ve %0,03 manganez
-%0,45 ve %0,48 magnezyum
-%0,00 ve %0,01 krom
-%0,00 ve %0,01 çinko
içeren çapı 228 mm ve 405 mm (±2mm) birincil aluminyum çubuk
Aluminyum alaşımlarda ekstrüzyon kalıpları üretiminde hammadde olarak
961245/11 7607.11.90 Kalınlığı 0.021 mn'ye eşit yada daha fazla fakat 0.20 mn'ye eşit veya daha az, genişliği 500 mm2 olan, yüzey oksit tabakası 3 nanometreden 4 nanometreye kadar olan ve kübik özelliği 95'den büyük olan 99.99 saflıkta aluminyum folyo rulolar Otomotiv, taşımacılık, enerji sistemleri ve elektronik sanayiinde
295829/11 7607.11.90.30 -%99 veya daha fazla aluminyum ile
-silika ve su camı içermeyen hidrofilik kaplama ile
-toplam kalınlığı 0,120 mm'den fazla olmayan
-gerilme direnci 100N/mm2 veya daha fazla olan (ASTM E8 test metodu ile belirlenmiş)
-kopma esnasındaki uzaması %1 veya daha fazla olan
lamine edilmiş aluminyum folyo
 
982694/11 8108.90.30 Ağırlıkça
-%22 (±20-23) vanadyum ve
-%4 (±3,5-4,5) aluminyum
içeren vanadyum ve aluminyumlu titanyum alaşımlı tel
 
982185/11 8108.90.50 Ağırlıkça
-%0,25'den fazla olmayan demir
-%0,20'den fazla olmayan oksijen
-%0,08'den fazla olmayan karbon
-%0,03'den fazla olmayan nitrojen ve
-tabaka, levha, çubuk içinde % 0,013'den fazla olmayan hidrojen içeren
ekstra soğutulmuş rulo titanyum alaşım
Motosiklet ve motorlu araçlar için egzos sistemleri parçalarının üretiminde
982750/11 8108.90.50 Ağırlıkça
-%15 (± %1) vanadyum
-%3 (± %0,5) krom
-%3 (± %0,5) kalay
%3 (± %0,5) aluminyum
içeren vanadyum, krom, aluminyum ve kalaylı çubuk titanyum alaşım
Gözlük çerçeveleri ve bağlantıları için
979263/11 8108.90.50 Ağırlıkça %0,3 veya daha fazla fakat %0,7'den fazla olmayan aluminyum ve %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan fazla olmayan silikon içeren aluminyum ve silikonlu tabaka, levha, çubuk ve folyo titanyum alaşım Motosiklet ve motorlu araçların egzos sistemlerinde
982936/11 8108.90.90
9003.90.00
Gözlük çerçevelerinde ve bağlantılarında kullanılmaya mahsus civataları içeren titanyum alaşımdan gözlük çerçeveleri ve bağlantı parçaları Gözlük çerçeveleri ve bağlantıları için
984106/11 8113.00.20 Ağırlıkça %60 veya daha fazla aluminyum ve %5 veya daha fazla boron karbid içeren seramik bloklar Radyasyona karşı koruyucu levha ve tabaka üretiminde
969542/11 8409.91.00
8409.99.00
Egzoz manifoldu; DIN EN 13835 standardına ve EN-JS3061 malzeme tanımlama numarasına uygun, türbin mahfazalı olsun ya da olmasın, dört emme ağızlı, ileri işlemeye tabi tutulmak için.  
964127/11 8414.80.22 Mini kompresörler;
- bir elektrik motorlu,
- bir soğutma fanlı,
- bir piston pompalı,
- boyutları 200x200x100 mm'den fazla olmayan plastik mahfazalı,
- 2.5 kg'dan ağır olmayan,
- bir doldurma hortumlu,
- 12 V konektör ile otomobil aküsüne bağlanan bir elektrik kablosu içeren.
Araç lastiği tamir kitlerinde kullanılan.
969066/11 8414.90.00 Çapraz akım fanı (cross-flow fan);
- yüksekliği 575 mm (± 1 mm) veya daha fazla olan ancak 850 (± 1 mm)'yi geçmeyen,
- çapı 95mm (±0, 6 mm) ya da 102 mm (±0, 6 mm) olan,
- anti-statik, anti-bakteriyel, ve ısıya dayanıklı % 30 cam lifi destekli, en az +70°C (± 5°C) ısıya dayanıklı plastikten mamül,
split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
969048/11 8415.90.00 Ana baskılı devre (PCB) grubu;
- bir mikroişlemci entegre içeren,
- beyan gerilimi 470V veya daha fazla olan ancak 620V 'u geçmeyen varistörler içeren,
- 250V veya 275V beyan gerilimi olan X2 tip kapasitörler içeren,
- en az 4MHz veya daha fazla olan ancak 16MHz'i geçmeyen bir kristal osilatör içeren,
- cam veya seramik tip akım değeri 3,15A veya 15A veya 20A olan bir sigorta içeren,
- 12VDC bir röle olsun veya olmasın,
- bir gürültü filtre trafosu olsun veya olmasın,
- bir SMPS trafosu olsun veya olmasın,
- bir elektronik zil (buzzer) olsun veya olmasın,
- boyutları 120mm (± 1,0mm) x 93mm (± 1,0mm) veya daha fazla olan ancak 265mm (± 1,0mm) x 122mm (± 1.0mm)'yi geçmeyen,
split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
969088/11 8415.90.00 Gösterge baskılı devre (PCB) grubu, plastik mahfaza içinde olsun olmasın;
- bir baskılı devre grubu (PCB) içeren,
- bir IR(Infrared) alıcı içeren,
- en fazla 5 LED içeren,
- yedi-segment LED göstergesi olsun veya olmasın,
- uzunluğu en fazla 200mm (± 1,0mm) olan,
- genişliği en fazla 40mm (± 1,0mm) olan,
split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
984128/11 8482.80.00
8803.30.00
7318.15.90
7616.99.90
Helikopter kuyruk rotor millerinde kullanılan türden bağlantı parçaları.

 
969114/11 8501.31.00 Fırçasız DC motor, saat yönünün tersine (CCW) dönüş yapabilen;
- giriş gerilimi 264V veya daha fazla olan ancak 391V'u geçmeyen,
- dış çapı 81mm (± 2,5mm) veya daha fazla olan ancak 150mm (± 0,8mm)'yi geçmeyen,
- çıkış gücü 125 W'tan fazla olmayan,
- E veya B tip sargı izolasyon sınıfına sahip,
split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
984111/11 8504.40.82 Köprü devre rektifiyeri (doğrultmaç) ve diğer aktif ve pasif bileşenlerle mücehhez baskı devre kartı;
- iki çıkış konektörü olan,
- paralel olarak kullanıma uygun iki giriş konektörü olan,
- parlak (bright) ve sönük (dim) çalışma modları arasında geçiş yapabilen,
- giriş voltajı parlak çalışma modunda 40V (+25% -15%) veya 42V (+25% -15%), sönük çalışma modunda 30V (± 4V) olan veya
- giriş voltajı parlak çalışma modunda 230V (+20% -15%), sönük çalışma modunda 160V (± 15%) olan veya
- giriş voltajı parlak çalışma modunda 120V (+15% -35%), sönük çalışma modunda 60V (± 20%) olan,
- giriş akımı 20 ms içerisinde nominal değerinin %80'ine ulaşan,
- giriş frekansı 45 Hz veya daha fazla olan ancak 42 V ve 230 V versiyonları için 65 Hz den, 120 V versiyonu için 45-70 Hz'den fazla olmayan,
- ani akım aşımı giriş akımının en fazla %250'si olan,
- ani akım aşım periyodu 100 ms'yi aşmayan,
- giriş akımı alt aşımı (undershoot) giriş akımının %50'sinden daha az olmayan,
- ani akım alt-aşım (undershoot) periyodu 20 ms'den fazla olmayan,
- önceden ayarlanabilen çıkış akımlı,
- çıkış akımı önceden ayarlanmış nominal değerin %90'ına 50 ms'de ulaşabilen,
- giriş voltajı kesildikten sonra 30 ms'de çıkış akımı sıfıra ulaşan,
- yüklenmeme veya çok fazla yüklenme durumlarında tanımlanmış çöküş sistemi (kullanım ömrü sonu fonksiyonu) olan,
trafik sinyalizasyon teçhizatı üretiminde kullanılmaya mahsus.
Trafik sinyalizasyon teçhizatı üretiminde kullanılmaya mahsus.
1138/09 8504.40.82.20 Elektrikli adaptör; kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, tüy alma (hair removal) aparatlarının üretiminde kullanılmaya mahsus. Tüy alma (hair removal) aparatlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.
300372/11 8506.90.00 Düğme tipi çinko hava pili (işitme cihazı pilleri) için katod.  
968718/11 8507.60.00 Silindir lityum iyon pil;
- 3,5 Vdc'den fazla olan ancak 3,8 Vdc'yi geçmeyen,
- 300 mAh'den fazla olan ancak 900 mAh'yi geçmeyen,
- çapı 10,0 mm'den fazla olan ancak 14,5 mm'yi geçmeyen.
 
984116/11 8507.60.00 Dikdörtgen biçiminde lityum iyon akümülatör;
- metal mahfazalı,
- uzunluğu 173 (± 0,15) mm olan,
- genişliği 21 (± 0,1) mm olan,
- yüksekliği 91 (± 0,15) mm olan,
- nominal voltajı 3,3 V olan,
- nominal kapasitesi 21 Ah olan,
motorlu taşıtlarda kullanılan yeniden doldurulabilir pillerin üretiminde kullanılmaya mahsus.
Motorlu taşıtlarda kullanılan yeniden doldurulabilir pillerin üretiminde kullanılmaya mahsus.
328883/11 8507.90.80 Polimer metal kompozit levhalar;
- polietilen tereftalat katmanına sahip,
- alüminyum katmana sahip,
- polipropilen katmanına sahip,
- genişliği 275 mm'yi geçmeyen,
- toplam kalınlığı 165 mikronu geçmeyen.
 
328894/11 8507.90.80 Bakır ruloya bağlanmış, %90 veya daha fazlası grafit olan levha;
- genişliği 610 mm veya daha fazla olan, ancak 620 mm'yi geçmeyen,
- çapı 690 mm veya daha fazla olan, ancak 710 mm'yi geçmeyen,
ortam sıcaklığında 1000 devir veya daha fazla yaptıktan sonra kapasite kaybı %20'yi geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Ortam sıcaklığında 1000 devir veya daha fazla yaptıktan sonra kapasite kaybı %20'yi geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
328900/11 8507.90.80 Alüminyum ruloya bağlanmış, toplamda %65 veya daha fazla lityum ve manganez içeren levha;
- genişliği 595 mm veya daha fazla olan, ancak 605 mm'yi geçmeyen,
- çapı 690 mm veya daha fazla olan, ancak 710 mm'yi geçmeyen,
ortam sıcaklığında 1000 devir yaptıktan sonra kapasite kaybı %10'u geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Ortam sıcaklığında 1000 devir yaptıktan sonra kapasite kaybı %10'u geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
328918/11 8507.90.80 Nikel kaplı bakır folyodan kesilmiş tabaka;
- genişliği yaklaşık 70 mm olan,
- kalınlığı yaklaşık 0.4 mm olan,
lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
328932/11 8507.90.80 Alüminyum folyodan tabaka;
- genişliği yaklaşık 70 mm olan,
- kalınlığı yaklaşık 0.4 mm olan,
lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
Lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
1019102/11 8528.71.90 Dijital TV standartlarını destekleyen TV tuner çubuğu;
- frekans aralığı 48-860 MHz olan,
- ölçüleri 82x32x15 mm'yi geçmeyen,
- ağırlığı 30 g'ı geçmeyen,
- merkezi işlem birimi, demodülatör, rasgele erişimli bellek, USB 2.0 bağlantı noktası, eş-eksenli konektör ve IR uzaktan kumanda sensörüne sahip.
Otomatik bilgi işlem ünitesine monte edilmek için.
977954/11 8529.90.92 Plastik TV ayağı; TV kabin kutusu/gövdesini sabitlemek için metal üst parçası olan. Plazma ve LCD televizyonlar için.
605694/10 8529.90.92.50

85.28 başlığı altındaki LCD monitörler için renkli LCD görüntü paneli;
- ekran köşegen uzunluğu 14,48 cm veya daha fazla olan ancak 31,24 cm'yi geçmeyen,
- arka ışıklandırma ve mikrokontrolör ihtiva eden,
- LVDS (Low-voltage differential signalling) arayüzlü ve CAN/güç kaynağı soketi ihtiva eden CAN (Controller area network) kontrolör ve veya APIX (Automotive Pixel Link) arayüzü olan APIX kontrolör ihtiva eden,
- arkasında alüminyum ısı alıcısı ihtiva eden bir mahfaza içinde,
- sinyal işleme modülü olmayan,
87.03 başlığı altında yer alan taşıt araçlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.
87.03 başlığı altında yer alan taşıt araçlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.
963587/11 8708.80.99 Piston kolu.  
984123/11 8803.30.00


Alüminyum-bakır-magnezyum alaşımlı tüpler ve borulardan müteşekkil [birleştirilmemiş (pre-formed) helikopter rotor milleri];
- yuvarlak yatay kesitli,
- boyu 1.249,68 mm veya daha fazla olan ancak 1.496,06 mm'yi geçmeyen,
- dışçapı 81,356 mm veya daha fazla olan ancak 82,2198 mm'yi geçmeyen,
- her iki tarafta 63,8683 mm veya daha fazla dış çapa kadar bombeli, ancak 66,802 mm'yi geçmeyen,
- MIL-H-6088, AMS 2770 veya AMS 2772 standartlarına göre ısıl işlem uygulanmış.
 
1013674/11 9001.10.90
Polimer Optik Fiber (POF);
-poli metil metakrilat (PMMA) çekirdekli ve flüorlu polimer plakajlı,
-çapı 3.0 mm'yi geçmeyen ve boyu 150 m'den kısa olmayan.

Endüstriyel otomasyon; otomotiv, ticari ve yerli ürünlerin üretimi ve bunlara ek olarak ışıklandırma ve veri iletişim amaçları için.