Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)

Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)


Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatı -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)

 

 

Ekonomi Bakanlığından:

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6972 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı UygulanmasıHakkında Karar uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2014/6972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Diğerleri”  [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan 450.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günüiçerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısıesas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olmasıdurumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkûr ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on gün içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslıEkonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii

MADDE 6 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanıve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1)  22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1)  Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc