2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek Idari Para Cezalarina Iliskin Teblig (2015/1) (28.12.2014 t. 29219 s. R.G.)

2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek Idari Para Cezalarina Iliskin Teblig (2015/1) (28.12.2014 t. 29219 s. R.G.)


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para  -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) (28.12.2014 t. 29219 s. R.G.)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2015/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc