Ithalat Tebligi (Ithalat: 2015/1) (31.12.2014 tarihli 29222 sayili 2.Mkerrer Resmi Gazete)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


2015 ithalat teblii - Uurlu Gmrk Mavirlii

31  Aralk 2014  ARAMBA

Resm Gazete

Say :  29222 (2.  Mkerrer)

THALAT  TEBL  (THALAT:  2015/1)

 

 

 

Ekonomi Bakanlndan:

THALAT  TEBL

(THALAT:  2015/1)

 

 

BRNC KISIM

Ama,  Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

 

BRNC BLM

 

Ama,  Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

 

Ama ve  kapsam

 

MADDE 1  (1)  Bu Tebliin  amac,  ithalatn  uluslararas anlamalar  ile kalknma  planlar ve  yllk  programlardangrlen  ilke, hedef ve politikalar erevesinde  yrtlmesini  salamak  ve kamu kurum ve kurulularna eitli  mevzuatla verilmi yetkilerin  kullanmnda  ithalat ile ilgili politikalarn  uygulanmas ile  Tebli kapsam eyann  ithalatna  ynelik  baz usul  ve esaslar dzenlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2  (1)  Bu Tebli; 3/6/2011 tarihli  ve 637 sayl Ekonomi  Bakanlnn  Tekilat  ve Grevleri  Hakknda  Kanun Hkmnde  Kararnamenin  8 inci maddesinin birinci fkrasnn  (c) bendine, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 saylKanunlar  ile onaylanmalar uygun  bulunan ve 90/733 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  onaylanan Ozon Tabakasnn  Korunmasna  Dair Viyana Szlemesi  ve Ozon Tabakasn ncelten  Maddelere Dair Montreal Protokolne,  27/9/1994 tarihli ve 4042 sayl Kanun  ile onaylanmas uygun  bulunan ve 94/6214 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  onaylanan Ozon Tabakasn ncelten  Maddelere Dair Montreal Protokol Londra  Deiikliklerine,  7/7/1995 tarihli ve 4118 saylKanun  ile onaylanmas uygun  bulunan ve 95/7184 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  onaylanan Ozon Tabakasn ncelten  Maddelere Dair Montreal Protokol Kopenhag  Deiikliklerine,  4/6/2003 tarihli ve 4871 sayl Kanun  ile onaylanmasuygun  bulunan ve 2003/6072 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  onaylanan Ozon Tabakasn ncelten  Maddelere Dair Montreal Protokol Montreal  Deiikliklerine,  10/6/2003 tarihli ve 4880 sayl Kanun  ile onaylanmas uygun  bulunan ve 2003/6077 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  onaylanan Ozon Tabakasn ncelten  Maddelere Dair Montreal ProtokolPekin  Deiikliklerine,  4/4/1997 tarihli ve 4238 sayl Kanun  ile onaylanmas uygun  bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  onaylanan Kimyasal Silahlarn  Gelitirilmesinin, retilmesinin,  Stoklanmasnn  ve Kullanlmasnn  Yasaklanmas ve  Bunlarn mhas ile lgili  Szlemesine,  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  yrrle  konulan thalat  Rejimi Kararna  ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mkerrer  sayl Resm Gazetede  yaymlanan thalat  Ynetmeliine  dayanlarak  hazrlanmtr.

 

Tanmlar

 

MADDE 3  (1)  Bu Teblide  geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Askya  Alma: Askya  Alma Sistemi kapsamnda  snrsz  miktarda tannan  gmrk  vergisi muafiyetini,

c) Askya  Alma Sistemi: 64 nc maddenin  ikinci fkrasnda  belirtilen rnlere,  snrl veya  snrsz  miktarlarda, geici  bir dnem  iin  geerli  olmak zere  tannan  gmrk  vergisi muafiyetine ilikin  dzenlemeler  btnn,

)  Ayrcalkl Ticari  Anlama:  Belirli bir rnn  ticaretini sadece anlamaya  taraf firmalara mnhasr  klan  her trl anlamay,

d) Bakanlk:  Ekonomi Bakanln,

e) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunlar Grubunu,

f) Genel Mdrlk:  Bakanlk thalat  Genel Mdrln,

g) G.T.P:  Gmrk  Tarife Pozisyonunu,

 G.T..P:  Gmrk  Tarife statistik  Pozisyonunu,

h) GTS: Genelletirilmi Tercihler  Sistemini,

) tiraz:  Ekonomik Tarife Sorunlar Grubunda  (ETSG) yaplan  mzakereler  srasnda  askya  alnmas ya  da tarife kontenjan almas istemiyle  yaplan  bavurulara,  AB veya Trkiyede  sz  konusu rnn retiminin  yapldgerekesiyle  yaplan  itiraz,

i) Ksmi  Askya  Alma: Askya  Alma Sistemi kapsamnda  snrsz  miktarda tannan  gmrk  vergisi indirimini,

j) Otonom Tarife Kontenjan:  Askya  Alma Sistemi kapsamnda  snrl miktarda  tannan  ve ulusal mevzuata gre  dzenlenen  gmrk  vergisi muafiyetini,

k) TAREKS: D Ticarette  Risk Esasl Kontrol  Sistemi,

l) TGTC: Trk  Gmrk  Tarife Cetvelini,

ifade eder.

 

KNC KISIM

 

Kullanlm veya  Yeniletirilmi Olarak thal  Edilebilecek Baz Maddelere likin  Usul ve Esaslar

 

BRNC BLM
 

Kullanlm veya  Yeniletirilmi Olarak thal  Edilebilecek Baz Maddeler

 

Kullanlm veya  yeniletirilmi olarak  ithal edilebilecek eyalarn  kapsam
 

MADDE 4  (1)  Tebliin  bu ksm;  Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-2deki  listelerde G.T..P.leri gsterilen  eyann  kullanlm veya  yeniletirilmi olanlarna  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  yrrle  konulan thalat  Rejimi Kararnn  7 nci maddesi erevesinde  verilecek izne ilikin  usul ve esaslar kapsar.
 

zin  belgesi alnmayacak  eya

MADDE 5  (1)  Ek-1/Ada yer  alan liste kapsam kullanlm veya  yeniletirilmi eyann;  Ek-2de  yer alan listede G.T..Pleri verilen  kullanlm veya  yeniletirilmi eyann  karsnda  gsterilen  birim CIF kymetinden  daha fazla birim CIF kymete  (dier  yurt d giderler  kalemi hari)  haiz olanlarnn;  Ek-2de  yer alan listede G.T..Pleriverilen  kullanlm veya  yeniletirilmi eyann,  bir beyannamede yer alan 12li  G.T..Pler baznda  10 adet ve 50 kg. (her iki art birden  salayarak)  veya daha az miktarda olmas kaydyla  (CIF kymetine  baklmakszn),  ithalatna, thalat  Rejimi Kararnn  7 nci maddesi erevesinde  izin verilmitir.

lgili  kurumlardan uygunluk yazs alnacak  eya
 

MADDE 6  (1)  Ek-1/Bde yer  alan liste kapsam kullanlm veya  yeniletirilmi eyann  ithalatnda  listede belirtilen kurumdan alnan  uygunluk yazs aranr.  Uygunluk yazsnn  bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.
 

(2) Ek-1/A veya Ek-2de  yer alan eya,  Ek-1/Bde yer  almas ve  sivil hava tatlarnda  kullanlmak  kaydyla  ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fkras hkmlerine  tabi olup sz  konusu rnler  iin  ayrca  7 nci madde  kapsamnda  Genel Mdrlk  izni aranmaz.
 

zin  belgesi alnacak  eya
 

MADDE 7  (1)  Ek-2de  yer alan listede G.T..Pleri verilen  kullanlm veya  yeniletirilmi eyann  karsnda  gsterilen  birim CIF kymetinden  daha az birim CIF kymete  (dier  yurtd giderler  kalemi hari)  haiz olanlarnn  gmrk  beyannamelerinin tescilinde Genel Mdrlkten  alnan  izin belgesi aranr. zin  belgesinin bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.
 

KNC BLM

Bavuru,  Denetim ve Dier  Hususlar

 

zin  belgesi bavurular
 

MADDE 8  (1)  Ek 2de  yer alan ve belirtilen CIF kymetlerin  altnda  kalan kullanlm veya  yeniletirilmi eyann  ithal izni iin  Genel Mdrle  yaplacak  mracaatlarda  aranacak belgeler http://ith7.ekonomi.gov.tr genel  a  adresinde ilan edilir. Genel Mdrlk  burada ilan edilen belgelerde deiiklik  yapmaya yetkilidir.

 

(2) Ek-2de  yer alan liste kapsam kullanlm veya  yeniletirilmi eyay ithal  etmek isteyen ithalatlar,  Genel Mdrle  aada  belirtilen belgelerle birlikte zin  Belgesi bavurusunda  bulunurlar.

 

a) thalat  Genel Mdrlne  hitaben yazlm dileke,

b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel  a adresinden  ulalan  elektronik bavuru  formu,

c) Tebliin  ek-3nde  yer alan Beyan ve Taahhtname,

 http://ith7.ekonomi.gov.tr genel  a adresinde  belirtilen dier  ilgili belgeler.

 

Bavurularn  sonulandrlmas

 

MADDE 9  (1)  Usulne  uygun olarak yaplan  bavurular  Genel Mdrlke  deerlendirilerek  sonulandrlr.  Deerlendirmede  eyann  i piyasadan  tedarik artlar,  ekonomik mr,  verimlilii  gibi etkenler gz nne  alnr.

 

Beyanlarn  ve ithal eyann  denetlenmesi

 

MADDE 10  (1)  Tebliin  bu ksm kapsamnda  yaplan  beyan ve sunulan belgelerin geree  uygunluundan  bavuru  sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

 

(2) Bu ksm  kapsamnda  yaplan  bavurularda  yer alan belge, bilgi ve beyanlarn  doruluuna  ilikin  ve ithal eyas ile  ilgili olarak ithalat ilemi ncesinde  veya sonrasnda  inceleme yapmaya ya da yaptrmaya  Bakanlk  yetkilidir.

 

zin  belgesinin sresi

MADDE 11  (1)  7 nci madde erevesinde  verilen izin belgesi  ay  geerlidir. zin  belgesinin geerlilik  sresi  ierisinde  mracaat  edilmesi kaydyla,  izin belgesi sresi  aya  kadar uzatlabilir.

(2) zin  belgesi nc kiilere  devredilemez.

Gmrk  kymeti  ve dier  hususlar

MADDE 12  (1) zin  belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk  Kanununun eyann  gmrk  kymetine  ve dier  hususlara (G.T..P.  tespiti dahil) ilikin  hkmlerinin  uygulanmasn engellemez.  Bu Teblide  belirtilen kymetler,  Gmrk  Kanununun eyann  gmrk  kymetine  ilikin  hkmlerinin  uygulanmasna  esas tekil  etmez.

Dier  mevzuat

MADDE 13  (1)  Tebliin  bu ksm kapsamnda  verilen izinler ve uygunluk yazlar, rn  Gvenlii  ve Denetimi mevzuat ve  dier  mevzuat kapsamnda  alnmas gereken  izin ve belgelerin yerine gemez  ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllklerin  yerine getirilmesine engel tekil  etmez.

TAREKS

MADDE 14  (1)  Bu Tebliin  Ek-1/A ve Ek-1/B listeleri kapsam eya  ile CIF birim kymetleri  Ek-2de  belirtilen deerlerin stnde  olan eyann  ithaliyle ilgili tm  ilemler  TAREKS zerinden  yaplr.

(2) Yukarda  belirtilen eyay kullanlm olarak  ithal etmek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli  ve 28157 saylResm Gazetede  yaymlanan  D Ticarette  Risk Esasl Kontrol  Sistemi Teblii  (rn  Gvenlii  ve Denetimi: 2011/53)erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve  firma adna TAREKSte ilem  yapacak en az bir kullancnn  yetkilendirilmiolmas gerekir.  TAREKS zerinden  CIF birim kymetlere  ilikin  yaplan  beyanlar, Gmrk  ve Ticaret Bakanltarafndan  yaplan  CIF birim kymetlere  ilikin  denetim ve kontrollerin yerine gemez.

(3) Bu eyann  ithal edilebileceine  dair 15 haneli TAREKS referans numarasnn  gmrk  beyannamesinin 44nolu hanesinde  yer alan Bakanla  ait alana firma tarafndan  kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eyann  ithaline izin verilmez.

 

NC KISIM

thalinde Belirli Kurumlarn zni  Aranacak Eya

 

BRNC BLM

thalinde  Belirli Kurumlarn zni  Aranacak Muhtelif Eya

 

thalinde  belirli kurumlarn  izni aranacak muhtelif eya

MADDE 15  (1)  Ek-4te G.T.P.leri ve  tanmlar belirtilen  eyann  karlarnda  gsterilen  gmrk  rejimlerine ilikin  gmrk  beyannamelerinin tescilinde, belirtilen kurumlarn  dzenleyecei;  belge, uygunluk yazs,  izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gmrk  idarelerince aranr.  Bu yaznn  bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.

(2) Ek-4te G.T.P.leri ve  tanmlar belirtilen  ve gmrk  beyannamelerinin tescilinde Emniyet Genel Mdrlnn  uygunluk yazs aranaca belirtilen  eyann,  Milli Savunma Bakanl veya  bu Bakanlka  yetki verilen kurum veya kurulular  tarafndan  gerekletirilecek  ithalatnda  Emniyet Genel Mdrlnn  uygunluk yazs aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 G.T..P.inde  yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnzca arjrler,  Milli Savunma Bakanl,  Emniyet Genel Mdrl,  Jandarma Genel Komutanl,  Sahil Gvenlik  Komutanl ve  Millistihbarat  Tekilat Mstearl tarafndan  veya bu kurulular  tarafndan  yetki verilen kurum ve kurulularca  Tebliin  bu blm kapsamnda,  Emniyet Genel Mdrlnden  ayrca  izin alnmakszn  ithal edilebilir.

 

KNC BLM

Banknot ve Benzeri Kymetli  Evraka Mahsus Ktlarn thali

 

thalat  ilemleri

MADDE 16  (1)  4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11  ve 4802.56.80.99.11 G.T..P.li banknot  ve benzeri kymetli  evraka mahsus katlarn  (yalnz  banknot katlar,  devlet iborlanma  senetleri ile zelletirme  idaresince karlan  menkul kymetlerin  basmnda  kullanlan  katlar,  yalnz  hisse senedi, tahvilat ve dier  sermaye piyasas aralarnn  basmnda  kullanlan  katlar  ile yalnz ek  katlar hari)  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Dhilde leme  Rejimi, Harite leme  Rejimi ve Geici thalat  Rejimine tabi tutulmas halinde  gmrk  beyannamelerinin tescilinde, gmrk  idarelerince, Bakanln  uygunluk yazs aranr.  Bu yaznn  bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.

thalat Trkiye  Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan  yaplacak  eya

MADDE 17  (1)  4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11  ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli yalnz  banknot katlar,  devlet i borlanma  senetleri ile zelletirme  idaresince karlan  menkul kymetlerin  basmnda  kullanlan  katlarn  ithali sadece Trkiye  Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan  yaplr.

thalat bankalar  tarafndan  yaplacak  eya

MADDE 18  (1)  4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11  ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli yalnz ek  katlarnn  ithali sadece bankalar tarafndan  yaplr.

Uygunluk yazsna  tabi eya

MADDE 19  (1)  4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11  ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli yalnz  hisse senedi, tahvilat ve dier  sermaye piyasas aralarnn  basmnda  kullanlan  katlar  (06/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye  Piyasas Kanunu  kapsam dnda  kalan ve halka ak  ortaklk  statsolmayan irketlerin  hisse senetlerinin basmnda  kullanlacak  filigranl katlar  hari)  ile 4907.00 G.T.Pli yalnz  halka arz ve sat yaplmak zere  yurt dnda  bastrlan  sermaye piyasas aralarnn  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Dhildeleme  Rejimi, Harite leme  Rejimi ve Geici thalat  Rejimine tabi tutulmas halinde  gmrk  beyannamelerinin tescilinde, gmrk  idarelerince, Sermaye Piyasas Kurulunun  uygunluk yazs aranr.  Bu yaznn  bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.

zin  belgesi alnacak  eya

MADDE 20  (1)  4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11  ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli dier  ktlarn  ithali iin,  ek-5te  yer alan mracaat  formu ve aranacak dier  belgeler ile birlikte Genel Mdrle  bavurulur.  Ancak, Sermaye Piyasas Kanunu  kapsam dnda  kalan ve halka ak  ortaklk  stats olmayan irketlerin  hisse senetlerinin basmnda  kullanlacak  sz  konusu G.T..Pli filigranl kat  ithali iin  bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Gmrk  ve Ticaret Bakanlndan  alnacak  uygunluk yazs ile  birlikte Genel Mdrle  bavurulur.

 

NC BLM

Gbre thalat

 

Uygunluk yazs alnacak  eya

MADDE 21  (1)  Ek-6/Ada G.T.P.leri ve  tanmlar belirtilen  eyann  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Dhildeleme  Rejimi, Gmrk  Kontrol Altnda leme  Rejimi ve Geici thalat  Rejimine tabi tutulmas halinde  gmrk  beyannamelerinin tescilinde, gmrk  idarelerince Gda,  Tarm  ve Hayvanclk  Bakanlnn  uygunluk yazs aranr.  Bu yaznn  bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.

thalat  ilemleri

MADDE 22  (1)  Ek-6/Bde G.T.P ve  tanmlar belirtilen  ve Avrupa Birliinde  serbest dolamda  bulunmayan eyann  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Dhilde leme  Rejimi, Gmrk  Kontrol Altnda leme  Rejimi ve Geici thalat  Rejimine tabi tutulmas halinde  gmrk  beyannamelerinin tescilinde, gmrk  idarelerince Gda,  Tarm  ve Hayvanclk  Bakanlnn  uygunluk yazs aranr.  Bu yaznn  bir rnei  gmrk  beyannamesine eklenir.

(2) Avrupa Birliinde  serbest dolam  stats kazanm eyann  gmrk  ilemlerinin  ksmen  ya da tamamen gereklemesini  mteakip;  sz  konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas  alnarak  dzenlenen  analiz raporu, ithalattarafndan  on be i gn iinde  Bitkisel retim  Genel Mdrl veya  bal bulunduu l  Mdrlne  verilir.

Uygunluk yazs alnmayacak  eya

MADDE 23  (1)  2834.21 G.T.Pli potasyum  nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T..P.li arlka  %16 veya daha az azot ieren,  2834.29.80.12.00 G.T..Pli tablet,  pastil ve dier  benzeri ekillerde  olanlar ile ambalajl brt  arl en  fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T..Pli dierleri,  3824.90.92.00.39 G.T..Pli dierleri  3824.90.93.00.19 G.T..Plidierleri  ve 3824.90.96.90.68 G.T..Pli dierleri  adl maddelerin,  gbre  olarak kullanlmayacak  olmas halinde,  burnlerin  ithali srasnda  uygunluk yazs ibraz zorunlu  deildir.

Uygunluk yazsnn  iadesi

MADDE 24  (1)  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Dhilde leme  Rejimi, Gmrk  Kontrol Altnda leme  Rejimi ve Geici thalat  Rejimi kapsamnda  ithalatn  ksmen  ya da tamamen gereklemesini  mteakip  on be i gniinde  gmrk  beyannamesinin ilgili gmrk  idaresince onaylanm bir  sureti ve her halkarda  uygunluk yazsnn  geerlilik  sresinin  bitimini mteakip  on be i gn iinde  uygunluk yazsnn  asl,  ithalat gerekletiren  firmalarca Gda,  Tarm  ve Hayvanclk  Bakanlna  verilir.

Gbre  harici eyann  ithalat

MADDE 25  (1)  Tebliin  bu blm kapsamnda  yer alan eyadan  gbre  olarak kullanlmayacak  olanlar iin  (Madde 23 kapsam G.T..Pler altnda  yer alan maddeler hari),  bu ksmda  belirtilen uygunluk yazs yerine  geerli  olmak zere,  Gda,  Tarm  ve Hayvanclk  Bakanlnca  dzenlenecek  belgeye istinaden ilem  yaplr.

thalatnn  ykmll

MADDE 26  (1)  Tebliin  bu blm kapsamnda  yaplacak  ilemlerde  uygunluk belgelerinin, gmrk  idaresine sunulmasndan  ithalat ya  da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmedii  durumlarda gmrk  idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

Dier  mevzuat

MADDE 27  (1)  Tebliin  bu blmne  aykr hareket  edenler ve yanl veya  yanltc beyanda  bulunanlar hakknda, 21/3/2007 tarihli  ve 5607 sayl Kaaklkla  Mcadele  Kanununun ilgili hkmleri  ve dier  ilgili mevzuat hkmleri  uygulanr.

 

DRDNC KISIM

Uluslararas Anlamalar  Uyarnca thalat zel  Koullara  Tabi Eya

 

BRNC BLM

Yurt inde  Dzenlenen  Uluslararas Fuarlarda  Sergilenecek Eya

 

 

Yurt iinde  dzenlenen  uluslararas fuarlar

MADDE 28  (1) lkemizde  dzenlenen  uluslararas fuar  veya sergilere yabanc lke  veya firmalar sadece tehir  amacyla  katlabilirler.  Perakende sat yapamazlar.

(2) Fuar bitiminden sonra, yabanc lke  veya firmalarn  tehir  ettikleri mallarn  gmrk  mevzuat erevesinde  kati ithali yaplabilir.

KNC BLM

ift  Kullanml Malzeme  ve Teknolojilerin thalat

thalat  ilemleri

MADDE 29  (1)  Kitle imha silahlarnn  gelitirilmesinde  kullanlabilecek  malzeme ve teknolojinin ihracatnn  kontrol kapsamnda, ift  kullanml malzeme  ve teknolojilerin dier lkeler  tarafndan  Trkiye'ye  ihracat iin  ihracatlke/ihracat tarafndan  ithalatdan  talep edilen nihai kullanm  sertifikalarnn  Genel Mdrlke  kayda alnmaszorunludur.

(2) thalatlar,  birinci fkrada  belirtilen sertifikann  kayda alnmasn teminen,  Ek-7de  bir rnei  yer alan bavuru  dilekesiyle,  beyan sahibine ait imza sirklerinin  bir rnei  ve beyan sahibi ithalatdan  farkl ise  ayrca  vekletname rnei  ile mracaat  ederler.

(3) Genel Mdrlke,  kayda alnan  nihai kullanm  sertifikalarnn  birer rnei  muhafaza edilir.

 

NC BLM

Ozon Tabakasn ncelten  Maddelerin thalat

 

thalata  ilikin  usul ve esaslar

MADDE 30  (1)  Tebliin  bu blm ile  Ek-8, Ek-9/A ve Ek-9/Bde G.T..P.leri ve  tanmlar belirtilen  eyann  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Dhilde leme  Rejimi, Harite leme  Rejimi, Geici thalat  Rejimi ve Gmrk  KontrolAltnda leme  Rejimine ilikin  usul ve esaslar dzenlenmektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotalarn  datmna  ilikin  usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli  ve 2010/339 saylBakanlar  Kurulu Karar ile  yrrle  konulan thalatta  Kota ve Tarife Kontenjan daresi  Hakknda  Karara dayanlarak  33 nc maddede  belirlenmitir.

thalat  ilemleri

MADDE 31  (1)  Ek-8de GTPleri ile  tanmlar belirtilen  eyann  ithalat yasaktr.

(2) Ancak, Ek-8de GTPleri ile  tanmlar belirtilen  eyadan  aadaki  tabloda yer alanlarn,  Ek-9/Dde belirtilenLaboratuvar Amal Kullanm  Alanlar ve  Zorunlu Kullanm  Amalar ile  Servis Amac iin  gerek duyulan, Ek-9/C ve Ek-9/ǒde yer  alan lkelerden  yaplacak  ithalat evre  ve ehircilik  Bakanlnn  iznine tabidir. Sz  konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T..P.'li klorodiflorometan isimli  eyann  servis amal yaplacak  ithalat Genel  Mdrln  iznine tabidir. Bakanlka  2015 yl iin  verilecek toplam izin miktar 500  tonu geemez.  Bu miktarn  datm Genel  Mdrlke  tespit edilen usul ve esaslar erevesinde  yaplr.

 

G.T..P.

EYANIN TANIMI

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil  bromr) ierenler

 

(3) Ek-8de GTPleri ile  tanmlar belirtilen  eyadan  aadaki  tabloda yer alanlarn  zirai karantina, tama ncesi  kullanm  ve laboratuvar amal ithalat Gda,  Tarm  ve Hayvanclk  Bakanlnn  iznine tabidir.

 

G.T..P.

EYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil  bromr)

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil  bromr) ierenler

 

thali  yasak eya

MADDE 32  (1)  Ek-8de  belirtilen eyadan  herhangi birini ieren,  Ek-9/Ada GTP  ve tanmlar belirtilen  eya  ile sz  konusu tabloda belirtilen eyadan  herhangi biri ile alan,  ek-9/Bde GTP  ve isimleri belirtilen eyann  ithalatyasaktr.

Kotalarn  datm  esaslar

MADDE 33  (1)  Bu Tebliin  31 inci maddesinde belirtilen ve ithalat Genel  Mdrln  iznine tabi olan eya  ile ilgili ithal taleplerinin deerlendirmeye  alnabilmesi  iin,  firmalarn  bu Tebliin  yrrle  girdii  tarihten itibaren yirmi be gn  ierisinde  Ek-9/Ede yer  alan mracaat  formu ve aranacak dier  belgelerle birlikte Genel Mdrle  bavurmalar gerekmektedir. Taleplerin  deerlendirilmesinde  genel evrak giri tarihi  esas alnr.

(2) Talep edilen miktarn  toplam kota miktarndan  daha dk  olmas durumunda,  talepler aynen karlanr.  Ancak talep edilen miktarn  toplam miktardan daha fazla olmas durumunda  datm,  geerli  bavuru  says,  toplam talep miktar ve  ithalat performanslar dikkate  alnarak  gerekletirilir.

(3) Bavuru  sresi  sonrasnda  olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eya  iin  talep edilen miktarn  tespit edilen miktardan daha dk  olmas halinde,  artan miktar iin  deerlendirmeye  alnr.  Bu kapsamdaki datm,  firma talepleri dikkate alnarak  bavuru  srasna  gre  yaplr.

(4) Bavuruda  bulunacaklarn evre  ve ehircilik  Bakanlna  servis amal kayt  olmalar zorunludur.

thal  lisans

MADDE 34  (1)  Tebliin  31 nci maddesi  kapsamnda  verilecek ithal izinleri iin  Bakanlka  ithal lisansdzenlenir.  Gmrk  beyannamelerinin tescilinde gmrk  idarelerince sz  konusu ithal lisansnn  ithalatya  verilen nshas aranr.  Bu belgenin bir sureti gmrk  beyannamesine eklenir.

(2) Dzenlenen  ithal lisanslar evre  ve ehircilik  Bakanlndan  temin edilen servis amal kontrol  belgesi ile birlikte ilerlik  kazanr.

(3) Tebliin  bu blm erevesinde  yaplacak  ithalat iin  Genel Mdrlke  dzenlenen  ithal lisanslar,31/12/2015 tarihine  kadar geerli  olup bu sre  uzatlmaz.

(4) thal  lisanslar nc kiilere  devredilemez.

(5) thal  lisansnn  geerlilik  sresi  ierisinde  ilgili firmalarn  talep etmesi halinde, ithal lisans zerinde  Bakanlka  uygun grlebilecek  deiiklikler  yaplabilir.  Ancak miktarn  artrlmasna  ve lisans sresinin  uzatlmasna  ynelik  talepler deerlendirmeye  alnmaz.

(6) thal  lisansnn  geerlilik  sresinin  bitmesini mteakip  on gn  ierisinde  sz  konusu lisansn  firmaya verilen nshasnn  asl Bakanla  iade edilir. thalattan  vazgeilmesi  durumunda, ithal lisansnn  aslnn 3/8/2015 gn mesai  bitimine kadar Bakanla  iade edilmesi gerekmektedir.

 

DRDNC BLM

Kimyasal Silahlar Szlemesi  Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin thali

 

thalat  ilemleri

MADDE 35  (1)  Tebliin  bu blm ile  Ek-10, Ek-11 ve Ek-12de  yer alan listeler kapsam kimyasal  maddelerin ithalat aada  belirtilen usul ve esaslar erevesinde  dzenlenmitir.

(2) Ek-10da  yer alan listede kaytl eyann  ithalat yasaktr.  Ancak sz  konusu listede yer alan eyann  aratrma,  tbbi, farmastik veya  koruyucu amalarla,  Ek-13/Ada belirtilen  bu Szlemeye  taraf lkelerden  yaplacak  ithalat izne  tabidir. Buna ilikin  bavurular,  ilgili kurululardan  alnacak  sz  konusu amalar tevsik  eden belgelerle birlikte Genel Mdrle  yaplr. thaline  izin verilen eyann  tekrar nc bir lkeye  ihracat yaplamaz.

(3) Ek-11de  yer alan listede kaytl eyann  Ek-13/Ada yer  almayan lkelerden  ithalat yasaktr.

(4) Ek-11de  yer alan liste kapsam eyann  Ek-13/Ada belirtilen lkelerden  yaplacak  ithalat ile  Ek-12de  yer alan liste kapsam eyann  ithalat Genel  Mdrln  iznine tabidir.

zin  belgesi alnacak  eya

MADDE 36  (1)  Ek-10, Ek-11 ve Ek-12de  yer alan eyann  Serbest Dolama  Giri Rejimi,  Gmrk  Antrepo Rejimi, Dhilde leme  Rejimi, Harite leme  Rejimi, Gmrk  Kontrol Altnda leme  Rejimi ve Geici thalat  Rejimine ilikin  gmrk  beyannamelerinin tescilinde, gmrk  idarelerince, izin belgesinin ithalatya  verilen nshasaranr.  Bu belgenin gmrk  idarelerince onayl bir  sureti gmrk  beyannamesine eklenir.

(2) zin  belgesine ilikin  bavurular  Ek-13/Bde yer  alan mracaat  formu ve aranacak dier  belgelerle birlikte Genel Mdrle  yaplr.

zin  belgesine ilikin  ilemler

MADDE 37  (1)  Bakanlka  verilen izin belgelerinin birer rnei  ilgili kurululara  gnderilir.

(2) zin  belgesinin asl ithalatn  tamamnn  gereklemesini  mteakip  on be i gn iinde  izin belgesi kapsamnda  gerekletirilen  ithalata ait bilgiler ilgili gmrk  idaresince ilenmi ve  onaylanm olarak  veya geerlilik  sresi  iinde  ithalatn  gereklememesi  durumunda, geerlilik  sresinin  bitimini mteakip  on be i gn iinde  firmalarca Bakanla  intikal ettirilir.

(3) Bu madde hkmlerine  aykr hareket  edilmesi durumunda, mteakip  izin belgesi talepleri, ykmllklerin  tam olarak yerine getirilmesinden sonra deerlendirmeye  alnabilecektir.

Devir ilemleri

MADDE 38  (1) thal  edilen Ek-10 ve Ek-11de  yer alan liste kapsam eyann  yurt iinde nc ahslara  devri Bakanln  iznine tabidir.

(2) thal  edilen Ek-12de  yer alan liste kapsam eyann  yurt iinde nc ahslara  devri serbeste  yaplabilir.

zin  belgelerinin geerlilii  ve deiiklik  koullar

MADDE 39  (1) zin  belgeleri takvim yl iinde  geerlidir.  Ek-11 ve Ek-12de  yer alan liste kapsam eya  iin  dzenlenen  izin belgelerine ilikin  sre  uzatm  talepleri Genel Mdrlke  sonulandrlr.

(2) Ek-10daki  listede yer alan eya  iin  dzenlenen  izin belgelerinin sresi  aydr  ve bu sre  uzatlamaz.  Bu belgedeki her trl deiiklik,  yeni belge alnmasn gerektirir.

(3) Ek-11 ve Ek-12de  yer alan liste kapsam eya  iin  dzenlenen  izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun grlen  deiiklikler  Bakanlka  belge zerinde  yaplabilir.  Ancak firma deiiklii  talebi kabul edilmez.

 

BENC KISIM

thalat Belli  Kurumlarca Yaplabilecek  Baz Eya

 

BRNC BLM

Harp Silahlar ile  Bunlarn  Aksam ve Paralarnn thali

 

thalat  ilemleri

MADDE 40  (1)  Ek-14te G.T..P.leri ve  tanmlar belirtilen  eya,  Milli Savunma Bakanl,  Jandarma Genel Komutanl,  Sahil Gvenlik  Komutanl,  Milli stihbarat  Tekilat Mstearl ve  Emniyet Genel Mdrltarafndan  veya bu kurulularca  yetki verilen kurum ve kurulularca  ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlndan  izin alan firmalar da Ek-14te  belirtilen eyay ithal  edebilir.

 

ALTINCI KISIM

Baz Tekstil  ve Konfeksiyon rnlerinin  Denetimi

 

BRNC BLM

Baz Tekstil  ve Konfeksiyon rnlerinin  Denetimi

 

Usul ve esaslar

MADDE 41  (1)  Tebliin  bu ksm ile  Ek-15deki  listede yer alan ithal eyann  karlarnda  gsterilen  mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile  etiket ve isimlendirilmelerine ilikin artlara  uygun olup olmadnn  riske dayal denetim  sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatlmas,  dzeltilmesi  ve imhasna  ilikin  usul ve esaslar dzenlemektedir.

Risk deerlendirmesi

MADDE 42  (1)  Tebliin  bu ksm kapsamnda  risk, Ek-15deki  listede gsterilen  ithal eyann,  karlarnda  gsterilen  mevzuatta yer alan artlara  uygun olmama olasldr.

(2) Ek-15deki  listede G.T..P.leri ile  fasl  numaralar yer  alan eya  Genel Mdrlke  risk deerlendirmesine  tabi tutulur. Bu rnlere  ilikin  risk deerlendirmesi,  ihracat,  ithalat,  ithal eya,  ithalat koullar,  datm  kanallar ve  gerekli grlebilecek  dier  hususlara ilikin  ulalabilen  bilgiler zerinden  yaplr.

Numune alnmas

MADDE 43  (1)  Risk deerlendirmesi  sonucunda gerekli grlmesi  halinde, eyann  gmrk  gzetimi  sona erdirilmeden nce,  Bakanlka  eyadan  numune aldrlabilir.

(2) Numune alnmasndan  ithalat veya  temsilcisi sorumludur.

(3) Alnan  numuneler, uluslararas akreditasyona  sahip laboratuvarlarda test  ettirilir.

Gmrk  gzetiminin  sona erdirilmesi

MADDE 44  (1)  Gmrk  ykmll sona  eren eyann  gmrk  gzetiminin  sona erdirilebilmesi iin  onay belgesinin elektronik ortamdaki kayd aranr.

(2) Gmrk  gzetimi  sona erdirilmeden nceki  gnlk  sre,  Gmrk  ve Ticaret Bakanlnca  gmrk  ykmllnn  sona erdiinin  Genel Mdrle  elektronik olarak bildirilmesiyle balar.

(3) Bu kapsamdaki eyann  gmrk  gzetiminin  sona erdirilmesine ilikin  i ve  ilemler  ilgili gmrk  mevzuathkmlerine  tabi olup, onay belgesi dzenlenmeyen  veya aksine bildirimde bulunulan eyann  gmrk  gzetimi  sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 45  (1)  Onay belgesinin elektronik kayd,  http://www.ebirlik.org adresinden gmrk  beyannamesi tescil numaras ile  sorgulanabilir.

(2) Genel Mdrlk,  onay belgesinin dzenlenmesi  aamasnda  gerekli grmesi  halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) thalatnn  onay belgesi srecindeki  ykmllklerini  yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamndaki  ithalat ilemleri  iin,  ykmllklerini  yerine getirene kadar onay belgesi dzenlenmez.

Dorudan  ve dolayl temsil  edilen eya

MADDE 46  (1)  Numune alnarak  test edilen eya  ile ayn fiziksel zelliklere  sahip eya  dorudan  temsil edilen eya  kabul edilir.

(2) Numune alnarak  test edilen eya  ile benzer zellikteki  eya  dolayl temsil  edilen eya  kabul edilir.

n  tespit ve duyuru

MADDE 47  (1)  Yaplan  testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan artlara  uygun olmad anlalan  numunenin dorudan  ve dolayl temsil  ettii  tespit edilen eyaya  ilikin  bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eyaya  ilikin  bildirim

MADDE 48  (1) thalat ve/veya  eyay piyasaya  arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiiler  47 nci madde  kapsamnda  duyurusu yaplan  eyaya  ilikin  Ek-16nn Aklamalar blmnde  yer alan bildirim formunu eksiksiz birekilde  doldurarak Ek-16nn Aklamalar blmnde  yer alan adrese iletirler. Gerekli grlmesi  halinde bildirimlere konu eyaya  ilikin  ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim  formunun I. blm ile  bildirimin satn  alnan  eyaya  ilikin  olmas halinde  II. blmn,  sat yaplan  eyaya  ilikin  olmas halinde  III. blmn,  sat yaptklar ya  da duyuru konusu eyay satn  aldklar piyasaya  arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiilere  en ge bildirimi  gnderdikleri  tarih itibariyle noter kanalyla  veya elden iletirler. Bu  ileme  ilikin  noter belgeleri veya taraflarca dzenlenecek  elden teslim tutana bildirimi  yapan tarafndan  bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yaplan  eyann  bildirimi ithalatlar  tarafndan  en ge duyuru  tarihinden itibaren on gn  ierisinde,  ithalat dnda  eyay piyasaya  arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiiler  tarafndan  en ge kendilerine  sat yapan  satcnn  ya da kendilerinin al yapt alcnn  yapt bildirimin  I. blm ile  II. veya III. blmlerinin  kendilerine ulamasn takip  eden on gn  ierisinde  yaplr.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 49  (1)  Duyuru tarihinden itibaren altm gn  ierisinde,  ithalat veya  eyay piyasaya  arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiilerce  bildirimi yaplmayan  veya yaplan  bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatlacak,  dzeltilecek,  imha edilecek veya bu ilemlere  tabi tutulmak zere  ilan yoluyla geri arlacak  dorudan  veya dolayl temsil  edilen eyann  yerleri ve miktarlar Bakanlka  ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gn  ierisinde  yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatlacak,  dzeltilecek,  imha edilecek eyaya  ilikin  ilemlerin  yaplmamas halinde  ilgili eya  ve firmaya ilikin  bilgiler 47 nci maddede  yer alan internet adresinde ilan edilir.

 

Dorudan  temsil edilen eyann  toplatlmas,  dzeltilmesi  ve imhas

 

MADDE 50  (1)  Eyann  toplatlmas,  mhrl kaplarda  saklanmas anlamna  gelir.

(2) Eyann  dzeltilmesi,  toplatlan  eyann  ilgili mevzuata uygun olmayan zelliklerinin  giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan ksmlarn  bertaraf edilmesi anlamna  gelir.

(3) Eyann  imha edilmesi, toplatlan  eyann  uluslararas akreditasyona  sahip imha merkezlerine imha edilmekzere  teslim edilmesi veya gmrk  mevzuat erevesinde  imha edilmesi anlamna  gelir.

(4) 49 uncu maddeye gre  yerleri ve miktarlar belirlenen  dorudan  temsil edilen eya  nihai bildirim tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen sreler  ierisinde  ithalat ve/veya  eyay piyasaya  arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiilerce  dzeltilir  veya imha edilir.

(5) Toplatlan  eya  gmrk  mevzuat erevesinde  ve ykml talebi  dorultusunda  mahrecine iade edilebilir. Usulne  uygun olarak mahrecine iade edilmi eya  da imha edilmi saylr.

(6) Bu maddede belirtilen ilemlerin  tamam uluslararas gzetim irketi  gzetiminde  gerekletirilir.  Uluslararasgzetim irketince  hazrlanacak  raporlarn  Genel Mdrlke  uygun grlmesi  halinde bu ilemler  yerine getirilmisaylr.

Dolayl temsil  edilen eyann  testi

MADDE 51  (1)  47 nci maddeye  gre  duyurusu yaplan  dolayl temsil  edilen eyaya  ait numuneler uluslararasakreditasyona  sahip laboratuvarlarda teste  tabi tutulur. Testler sonucunda eyann  ilgili mevzuatta bulunan artlara  uygun olmadnn  tespit edilmesi durumunda 50 nci madde  hkmleri  uygulanr.  Dolayl temsil  edilen eyann  ithalats veya  eyay piyasaya  arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiilerce  nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen sreler  ierisinde  teste tabi tutulmamas halinde  bu rnler  dorudan  temsil edilen eya  kabul edilerek 50 ncimadde  hkmleri  uygulanr.

lan

MADDE 52  (1)  50 ve 51 inci maddeler erevesinde  toplatlamad iin  imha edilemeyen veya dzeltilemeyen  eya,  nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen sreler  ierisinde  en son sat yapan  gerek  veya tzel  kiilerce  ilan yoluyla geri arlr.  Bu ilanlar, lke  genelinde datm yaplan  ve Basn lan  Kurumu verilerine gre  birnceki  ayn  en yksek tirajl on  gazetesinden nde  ve lke  genelinde yayn  yapan iki televizyon kanalnda,  her birine en az iki gn  sreyle  ve Genel Mdrlke  belirlenen ekle  ve ierie  uygun olarak yaplmak  zorundadr. lan  ykmlltamamlanan  eya  iin  imha ykmll yerine  getirilmi saylr. lan  yoluyla geri arlan  dorudan  temsil edilen eya  iin  50 nci madde  hkmleri,  dolayl temsil  edilen eya  iin  51 inci madde hkmleri  uygulanr.

Sorumluluk

MADDE 53  (1)  Tebliin  bu ksmnda  bulunan hkmlere  gre  eyann  test edilmesi, toplatlmas,  dzeltilmesi,  imhas ve  ilanna  ilikin  tm  ilemlerin  yaplmasndan  ve bunlardan doacak  tm  masraflardan eyay Trkiyeye  ithal eden ithalat ve  piyasaya arz zincirinde yer alan gerek  veya tzel  kiiler mteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fkrada  belirtilen ykmllklerini  yerine getirmeyen firmalarn  Tebliin  bu ksm ile 31/12/2009tarihli  ve 27449 ikinci mkerrer  sayl Resm Gazetede  yaymlanan thalatta  Gzetim  Uygulanmasna likin  Tebli(Tebli No:  2010/1) kapsamndaki  ilemleri  ykmllklerini  yerine getirene kadar sonlandrlmaz.

htisas  kurulular

MADDE 54  (1)  Tebliin  bu ksmnda  bulunan hkmlere  gre  numune alnmas,  testler, toplatma ve imha ilemleri,  Genel Mdrln  belirleyecei  usul ve esaslar erevesinde  ilgilisi ve stanbul  Tekstil ve Konfeksiyonhracat Birlikleri  Genel Sekreterlii  (TKB)  tarafndan  uluslararas akreditasyona  sahip laboratuvarlara ve  uluslararasgzetim irketlerine  yaptrlr.

Risk deerlendirme  kurulu

MADDE 55  (1)  Tebliin  bu ksm ile  belirlenen i ve  ilemler  konusunda Genel Mdrle  tavsiye venerilerde  bulunmak zere;  Genel Mdrlk, TKB  ve gerekli olmas halinde  ilgili kurumlarn  temsilcilerinin katlmyla  Risk Deerlendirme  Kurulu (RDK) oluturulur. RDKnin oluturulmas,  grevleri  ile alma  usul ve esaslar Genel  Mdrlke  belirlenir.

Yetki

MADDE 56  (1)  Tebliin  bu ksmnda  yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlemleri  almaya ve dzenlemeleri  yapmaya Genel Mdrlk  yetkilidir.

 

YEDNC KISIM

Gmrk  Birliinden  Kaynaklanan Hkmler

 

BRNC BLM

Genelletirilmi Tercihler  Sistemi

 

Genelletirilmi tercihler  sistemi

MADDE 57  (1)  Tebliin  bu blm ile thalat  Rejimi Kararnda  Genelletirilmi Tercihler  Sistemine (GTS) ilikin  tarife tavizlerinden yararlanan eya  ile lkelerin  belirlenmesine esas tekil  eden hususlar dzenlenmektedir.

(2) Trkiye  ile Avrupa Birlii  (AB) arasnda  ihdas edilen Gmrk  Birlii  (GB) erevesinde,  GTS kapsamnda  En Az Gelimi lkeler  (E.A.G..), zel  Tevik  Dzenlemeleri lkeleri  (.T.D..)  ile Gelime  Yolundaki lkelere  (G.Y..) lkemiz  tarafndan  tannan  tek tarafl gmrk  vergisi tavizleri 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar  Kurulu Karar ile  yrrle  konulan thalat  Rejimi Karar ile  belirlenmitir.

Temel ilkeler

MADDE 58  (1)  GTS, lkemizin  bata  Dnya  Ticaret rgt (DT)  olmak zere  uluslararasykmllklerine  uygun olarak, thalat  Rejimi Karar eki  II sayl [93 nc fasl  ve Avrupa Kmr  ve elik  Topluluu  (AKT) rnleri  hari]  ve III sayl listelerde  yer alan eya  iin  tatbik edilmekte olup;

a) Gmrk  vergisi tavizlerinin tek tarafl olmas,

b) Tavizlerin verililerinin  balayc olmamas,

c) Tercihlerin ksmen  veya tmyle  kaldrlabilmesi,

)  Tek tarafl veya  uluslararas mzakereler  sonucunda yaplacak  en ok  kayrlan lke  esasna  dayal tarife  indirimlerini engelleyici olmamas,

temel ilkelerine  dayanmaktadr.

(2) GTS kapsamnda  tannan  tavizli tarifeler, thalat  Rejimi Karar ekinde  yer alan II ve III sayl listelerde GTSlkeleri stununa  der edilerek  yrrle  konulmutur. GTSden yararlanacak  G.Y.., .T.D..  ve E.A.G..lersrasyla thalat  Rejimi Karar Ek:  3A, Ek: 3B ve Ek: 3C sayl listelerde  yer almaktadr.  GTS kapsamnda  tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen lkeler  meneli  eyann  ithalatnda  uygulanr.

(3) E.A.G..  iin thalat  Rejimi Karar Eki  II (93 nc fasl  ile AKT rnleri  hari)  ve III sayl listelerde  yer alan eyann  gmrk  vergisi oran askya  alnmtr. thalat  Rejimi Karar Ek:5'te  yer alan rnlerin  gmrk  vergileri ise.T.D..  iin  askya  alnmtr. G.Y..  iin thalat  Rejimi Karar Ek:4'te  yer alan rnlerin  gmrk  vergileri rnlerin  hassasiyet derecelerine gre  askya  alnm veya  indirimli gmrk  tarifeleri uygulanmtr.

Tercihli tarife kapsam eya  ve indirim oranlar

MADDE 59  (1)  Taviz tannan  eyalar  hassaslk  derecesine gre, thalat  Rejimi Karar Ek-  4te  yer alan listede hassas ve hassas olmayan olarak iki gruba ayrlr.  Eyann  ait olduu  hassaslk  grubu deitirilebilir.

(2) Hassas rnlerde,  maktu gmrk  vergileri % 30 orannda  azaltlm,  nispi gmrk  vergileri ise thalat  Rejimi Karar eki  II ve III sayl listelerde  Dier lkeler  (D..)  stununda  belirtilen gmrk  vergisi hadleri zerinden  3,5 puan indirilmitir.  Ancak 50 ila 63 nc fasllar  (bu fasllar dahil)  arasnda  yer alan hassas rnlerde, thalat  Rejimi Karar eki  II sayl listede  D..  stununda  belirtilen gmrk  vergisi hadleri zerinden  % 20 orannda  indirim yaplmtr.  GTS kapsamnda  tannan  tercihli tarifenin nihai oran 1  inci ondalk  sayya  yuvarlanmtr.

(3) ABnin  yrrlkteki  mevzuat hkmleri  dikkate alnarak,  baz eya  iin  bir st  fkrada  belirtilen tavizlerden daha dk  olan gmrk  tarifeleri uygulanmtr.

(4) Tercihli tarife uygulamas sonucunda  nispi vergi oranlarnn  % 1 veya daha az olmas,  maktu vergilerin 2 EURO ()  veya daha az olmas durumunda, G.Y..  iin  gmrk  vergileri askya  alnmtr.

Hari sektrler

MADDE 60  (1)  GTS kapsam sektrler thalat  Rejimi Kararnn  Ek- 4nde  yer almaktadr. GTSden salanan  tercihli tarifeler, thalat  Rejimi Karar Ek-  3Ada  yer alan listede belirtilen ilgili lkeler  itibariyle hari tutulan  sektrler  iin  uygulanmaz.

Tavizlerin askya  alnmas

MADDE 61  (1)  GTS kapsamnda  salanan  tavizler;

a) Temel insan ve ii  haklar ile evreye  ilikin  uluslararas szlemelerde  belirlenen prensiplerin ciddi ve sistematik bir ekilde  ihlal edilmesi,

b) Trkiye  sanayisi zerinde  olumsuz etki yapan haksz  ticari uygulamalar,

c) Mene  kurallarnn  sistematik bir biimde  ihlal edilmesi,

)  DT tarafndan  haksz  ticari uygulamalarn  tespit edilmesi,

d) GBnin etkin  ileyiine  zarar verecek ekilde  trafik sapmasna  neden olmas,

e) Uluslararas alma rgt Konvansiyonlarnda  belirtilen klelik  ya da angaryann  herhangi bir trnn  uygulanmas,

f) Uyuturucu  ticaretine ilikin  gmrk  kontrollerinin yetersiz olmas,

g) Mahkumlara yaptrlan rnlerin  ihra edilmesi,

)  Dnya  Bankas tarafndan  bir lkenin  yksek  gelir grubunda snflandrlmas,

halinde ilgili lkeler  meneli  eya  iin  belirli veya belirsiz sreyle  geici  veya daimi olarak askya  alnabilir.

Tavizlerin kaldrlmas ve  yeniden dzenlenmesi

MADDE 62  (1)  GTS kapsamnda  tavizden faydalanan lke  meneli  bir eyann  ithali benzer ya da dorudan  rakip bir eyann  yerli reticisi  iin  ciddi zorluk ya da ciddi zorluk tehdidi yaratr  ise ilgili lke  meneli  bu eya  iin thalat  Rejimi Kararnn  eki II ve III sayl listelerde  D..  stununda  belirtilen gmrk  vergisi oran yeniden  yrrle  konulabilir.

(2) GTS kapsamnda  bir eyann  ithali lke  pazarnda  ciddi bir bozulma ya da ciddi bozulma tehdidi yaratr  ise bu eya  iin lke  ayrm gzetmeksizin thalat  Rejimi Karar eki  II ve III sayl listelerde  D..  stununda  belirtilen gmrk  vergisi oran yeniden  yrrle  konulabilir.

(3) Genel Mdrlk,  ciddi zorluk veya zorluk tehdidine ilikin  bavuru zerine  ya da resen inceleme kararalabilir.

(4) Ciddi zorluk ya da zorluk tehdidine ilikin  inceleme srasnda  yerli retimin;  pazar pay, retim, retim  kapasitesi, stok, iflas, krllk,  kapasite kullanm,  istihdam, ithalat ve fiyat faktrlerinden  biri veya birka gz nnde  bulundurulur.

(5) nceleme  alt ay  iinde  tamamlanr.  Gerek grlen  hallerde bu sre  uzatlabilir.

(6) ncelemenin  tamamlanmasnn  ardndan  ilgili lke  meneli  eya  iin  bir ay iinde  karar alnr.

(7) Sektrlerde  belirtilen rnlere  GTS kapsamnda  salanan  tavizler;

a) GTS kapsamnda  tavizden faydalanan bir lkeden,  bir sektr  kapsamnda  gerekletirilen  ithalatn,  aynsektrde  bir nceki  yl  gerekletirilen  ithalata oranla miktar baznda  % 13,5 ve daha fazla oranda artmas veya,

b) Sektrde  belirtilen rnlerin  GTS kapsamnda  tavizden yararlanan herhangi bir lkeden  ithalatnn,  GTS kapsamnda  yer alan lkelerin  tamamndan  herhangi bir on iki aylk  dnem  sresince  gerekletirilen  ithalatn  deer  baznda  % 14,5ini  amas halinde,

kaldrlabilir.

(8) Bakanlka  d ticaretimizdeki  gelimeler  gz nne  alnarak lke/rn  baznda  tavizler kaldrlabilir.

Uyumlatrma

MADDE 63  (1)  Trkiye,  Gmrk  Birliinin  etkin ileyiini teminen,  GTS kapsamnda  gerekli dzenlemeleri  yapma hakkn sakl tutmak  kaydyla,  ABnin  konu hakkndaki  dzenlemelerini  esas alr  ve bu erevede,  mevzuatnda  gerekli uyumlatrmay yapar.

 

KNC BLM

Askya  Alma Sistemi

 

Genel ereve

MADDE 64  (1)  Askya  Alma Sisteminin amac,  Trkiyedeki  sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artrlmasn,  modernize olmalarnn  salanmasn ve  yeni i alanlarnn  oluturulmasn desteklemek, retim  srecinde  ihtiya duyduklar hammadde,  yar mamul  veya zel  imalat nitelii  tayan rnlere  dk  gmrk  vergisi ile eriimlerini  salamaktr.

(2) Tebliin  bu blm,  Trkiye  ile AB arasnda  ihdas edilen 1/95 sayl Ortaklk  Konseyi Karar eki  sanayirnlerinden,  AB Konseyi tarafndan  Askya  Alma Sistemine dhil  edilen ve edilmesi planlanan eya  iin  Askya  Alma Sistemine dair dzenlemeleri  kapsar.

Bavuru

MADDE 65  (1)  Bavurular  Genel Mdrle  yaplr.  Yaplan  bavurularn  Tebliin  bu blmne  uygunluu  Bakanlk  tarafndan  deerlendirilerek  geerli  bavurular  mzakere  edilmek zere ETSGye iletilir.

rn  kapsam

MADDE 66  (1)  Askya  Alma Sistemine konu rnler,  AB veya Trkiyedeki reticilerin retimlerinde  kullanacaklar hammadde,  yar mamul  ya da imalat bileenleri  olmaldr.

(2) Aadaki zelliklerden  en az birini haiz nihai rnler  Askya  Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tketiciye  sata  hazr  olan.

b) Demonte edilmi olan.

c) Asli bir ileme  ya da dnme  tabi tutulmayacak olan.

)  Bitmi rnn  asli zelliklerine  sahip olan.

Bavuru  usul ve esaslar

MADDE 67  (1)  Askya  Alma Sistemi erevesinde  Bakanla  yaplacak  tm  bavurular  ek-17deki  takvime gre  yaplr.  Taleplerin deerlendirilmesinde  genel evrak giri tarihi  esas alnr.

(2) Bavurular;  askya  alma ve otonom tarife kontenjan almas talepleri  iin  Ek-18, askya  almaya itiraz talepleri iin  Ek-19, temdit (askya  almann  uzatlmas)  talepleri iin  Ek-20deki  dileke  ile birlikte srasyla  Ek-21, Ek-22 ve Ek-23de  yer alan ilgili bavuru  formlarndan  biri kullanlarak  yaplr.

(3) kinci  fkrada  bahsedilen bavuru  formu (Ek-21, Ek-22, Ek-23den  uygun olan)  ayrca ngilizce  dilinde doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ekonomi.gov.tr e-posta  adresine ek-17deki  takvime gre  iletilir. Bavuru  formlarnn ngilizce  nshalarna  Bakanlk  internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ithalatPolitikasi)  ulalabilmektedir.

(4) Bavuru  sahipleri, bavuru  konusu rnn  AB ve Trkiyede retimi  bulunmadna  veya yeterli retimi  olmadna  dair yapm olduklar n  incelemeye ilikin  bilgi ve belgeleri bavuru  dokmanlar ile  birlikte Ek-17deki  takvime gre  Genel Mdrle  sunar.

(5) Askya  alma bavuru  srecinde  AB veya Trkiyede  bavuru  konusu rnn retiminin  bulunduunun  ancak bu retimin  yeterli olmadnn  tespit edilmesi durumunda askya  alma talebi tarife kontenjanna evrilebilir  veya ksmi  askya  alma uygulanabilir.

(6) Askya  Alma Sistemi;

a) Bavuru  konusu rnn  aynsnn,  edeerinin  veya ikamesinin AB veya Trkiyede retiminin  olmas,

b) Bavuru  konusu rnn  nihai rn  olmas,

c) Bavuru  konusu rnn  AB ve Trkiyedeki reticilerce nc lkeden  ithal edilmesine engel tekil  edecekekilde  bir ayrcalkl ticari  anlama  kapsamna  girmesi,

) rnn  fikri mlkiyet  haklar kapsamnda  korunuyor olmas,

d) Bavuru  sahibinin ilgili rn sadece  ticari amala  ithal etmesi,

e) Bavurunun  d ticaret  politikas uygulamalarn bozucu  etkiye sahip olmas,

durumlarnn herhangi  birinde uygulanmaz.

(7) Askya  Alma Sistemine tabi olacak rnn  kullanm belirli  bir ama ile  snrlandrlm ise,  sz  konusurnn  askya  alma sistemi kapsamnda  ithal edilmesinde gmrk  mevzuatnn  nihai kullanma  ilikin  hkmleri  esas alnr.

(8) Bavurunun  geerli  olmas iin  bavuru  konusu rnn  ithalatnda,  askya  alma sonras tahsil  edilmeyecek gmrk  vergisi tutarnn  yllk  15.000 Avro karl Trk  Lirasndan  az olmamas gerekir.

(9) Yrrlkte  olan Askya  Alma Sistemine tabi rnlere  ynelik  deiiklik  talepleri, ek-17de  yer alan takvime gre  yeni bavuru  kstaslarna  uygun olarak yaplr.

(10) rn  tanmlamalar yrrlkteki  TGTC esas alnarak  yaplr. Talep  edilen rne  ilikin uygun tanmnTGTCde bulunmamas durumunda  Uluslararas Standart rgt (International Standard Organisation-ISO),  Uluslararas Tescilsiz simleri  (International Non-proprietary Names-INN),  Uluslararas Temel  ve Uygulamal Kimya  Birlii (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC),  Avrupa Kimyasal Maddeler Gmrk  Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS)  veya Renk ndeksi  (Colour Index-CI)  tanmlamalarveya  gmrk  muayenesine esas tekil  edebilecek nitelikte zel  tanmlar kullanlr.

(11) l birimlerinde  TGTC esas alnr. TGTCde uygun  birimlerin bulunmamas halinde  Uluslararas Birim  Sistemi (International Systems of Units-SI)  tanmlar kullanlr.  Tanmlamalarda  kullanlacak  standartlar ve test metotlarnn  uluslararas tannrlnn  olmas gerekir.  Marka, firma ii  kalite standartlar, rnn  teknik zellikleri  ve benzeri terimler tanmlamalarda  kullanlamaz.

(12) Bavurulara  ilikin  olarak, ihtiya duyulmas halinde,  Genel Mdrlke  talep edilen belgelere ek olarak bavuru  sahibinden aklayc bilgi  ve belge talep edilebilir.

(13) Bavurunun  incelenmesi veya mzakere  sreci  iin  gerekli olan her trl bilgi  veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmamas durumunda  bavuru  reddedilir.

Mzakereler

MADDE 68  (1)  Bavurular  ETSG bnyesinde  ylda  iki dnemde  mzakere  edilir ve her dnem  toplantdan  oluur.

(2) Her bir dnemde  mzakere  edilecek rnlere  ilikin  AB Komisyonunca yaymlanan  listenin orijinal nshas,  Bakanlk  internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/  ithalat/ithalat Politikasi) duyurulur.

(3) Mzakerelerin  tamamlanmasn mteakiben  AB Konseyi tarafndan  gmrk  vergisi askya  alnmas  kararlatrlan rnlerin,  AB ile ezamanl olarak  her yl  1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibariyle yrrle  girecek ekilde  thalat Rejimi Karar eki  V Sayl Listeye  yanstlmasna  ilikin  Bakanlar Kurulu Karar tasla hazrlanr.

(4) Bahse konu mzakereler  sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarnn  datm Bakanlar  Kurulu Kararna  istinaden hazrlanan  tarife kontenjannn  datm  usul ve esaslarna  ilikin  tebliler erevesinde  yaplr.

 

SEKZNC KISIM

Yrrlkten  Kaldrlan  Mevzuat, Atflar,  Yrrlk  ve Yrtme

 

BRNC BLM

Yrrlkten  Kaldrlan  Mevzuat ve Atflar

 

Yrrlkten  kaldrlan  mevzuat

MADDE 69  (1) 31/12/2013 tarihli  ve 28868 ikinci mkerrer  sayl Resm Gazetede  yaymlanan;  Yurt inde  Dzenlenen  Uluslararas Fuarlara likin  Tebli (thalat:  2014/1), Harp Silahlar,  Bunlarn  Aksam ve Paralarnn thaline  likin  Tebli (thalat:  2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunlarn  Kullanld Cihazlarn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/3), Yksek  Younluklu  Tatlandrclarn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi eren  Eyann thaline likin  Tebli (thalat:  2014/5), Karayolu Tat  Aralarnn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/7), Sivil Hava Tatlarnn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/8), Kullanlm veya  Yeniletirilmi Olarak thal  Edilebilecek Baz  Maddelere likin  Tebli (thalat:  2014/9), Banknot ve Benzeri Kymetli  Evraka Mahsus Ktlarn thaline likin  Tebli(thalat:  2014/10), Baz Patlayc Maddeler,  Ateli  Silahlar, Baklar  ve Benzeri Aletlerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/11), ift  Kullanml Malzeme  ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanm  Sertifikalarnn  Kayda Alnmasna likin  Tebli (thalat:  2014/12),  Sal ve  Gvenliini  Etkileyen Baz Maddelerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/13), Ozon Tabakasn ncelten  Maddelerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/14), Baz Tekstil  ve Konfeksiyon rnlerinin  Denetimine likin  Tebli (thalat:  2014/15), Gbre thaline likin  Tebli (thalat:  2014/16), Kimyasal Silahlar Szlemesi  Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/17), Askya  Alma Sisteminelikin  Tebli (thalat:  2014/18) ve Genelletirilmi Tercihler  Sistemine likin  Tebli (thalat:  2014/19) yrrlkten  kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 70  (1) 31/12/2013 tarihli  ve 28868 ikinci mkerrer  sayl Resm Gazetede  yaymlanan;  Yurt inde  Dzenlenen  Uluslararas Fuarlara likin  Tebli (thalat:  2014/1), Harp Silahlar,  Bunlarn  Aksam ve Paralarnn thalinelikin  Tebli (thalat:  2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunlarn  Kullanld Cihazlarn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/3), Yksek  Younluklu  Tatlandrclarn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi eren  Eyann thaline likin  Tebli (thalat:  2014/5), Karayolu Tat  Aralarnn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/7), Sivil Hava Tatlarnn thaline likin  Tebli (thalat:  2014/8), Kullanlm veya  Yeniletirilmi Olarak thal  Edilebilecek Baz  Maddelere likin  Tebli (thalat:  2014/9), Banknot ve Benzeri Kymetli  Evraka Mahsus Katlarn thaline likin  Tebli(thalat:  2014/10), Baz Patlayc Maddeler,  Ateli  Silahlar, Baklar  ve Benzeri Aletlerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/11), ift  Kullanml Malzeme  ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanm  Sertifikalarnn  Kayda Alnmasna likin  Tebli (thalat:  2014/12),  Sal ve  Gvenliini  Etkileyen Baz Maddelerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/13), Ozon Tabakasn ncelten  Maddelerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/14), Baz Tekstil  ve Konfeksiyon rnlerinin  Denetimine likin  Tebli (thalat:  2014/15), Gbre thaline likin  Tebli (thalat:  2014/16), Kimyasal Silahlar Szlemesi  Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin thaline likin  Tebli (thalat:  2014/17), Askya  Alma Sistemine likin  Tebli (thalat:  2014/18) ve Genelletirilmi Tercihler  Sistemine likin  Teblie  (thalat:  2014/19) yaplan  atflar  bu Teblie  yaplm saylr.

KNC BLM

Yrrlk  ve Yrtme

Yrrlk

MADDE 71  (1)  Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde  yrrle  girer.

Yrtme

MADDE 72  (1)  Bu Tebli hkmlerini  Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin  tklaynz