Takviye Edici Gidalarin Ithalati, Üretimi, Islenmesi ve Piyasaya Arzina Iliskin Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (31.12.2014 Tarihli 29222 sayili 4.Mükerrer Resmi Gazete)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİİŞLENMESİ VE

PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdalarıİthalatı,Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.