Gümrük Ve Ticaret Bakanligi'ndan Antrepolarda Yapilacak Islemler Için Genelge

images/depolar/imagescaepxlz3.jpg


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Antrepodaki işlemlere düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, antrepolarda yapılacak işlemleri yeniden düzenledi.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli tarafından yayımlanan genelgeye göre,antrepolardaki tespit işlemleri alınan yargı kararına da uygun olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük memurları tarafından müştereken yerine getirilecek.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, antrepolarda mevzuatın kendilerine yüklediği iş ve işlemleri yürütmeye devam edecek. Antrepolarda devletin gözetim ve denetim sorumluluk ve yetkisi çerçevesinde gümrük memurları da görevlendirilecek.

Antrepolarda eşya alımı, antrepolardan eşya çıkarılması ve sevk işlemleri görevli memurlar tarafından gerçekleştirilecek. Görevli memur tarafından antrepoda yapılacak işlemler, belirtilen kurallar dahilinde yapılmaya devam edilecek. Antrepodaki tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumlu olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük mevzuatı uyarınca kendilerine yüklenen iş ve işlemleri yerine getirmeye devam edecek.

Memurun yanı sıra yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin bulunduğu antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri de antrepoya ilişkin kilitlere sahip olacak.

Antrepoya eşya giriş ve çıkışı başta olmak üzere tutanak düzenlenmesi gereken tüm işlemlerde işletici, görevli memurlar ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri müştereken tutanakları imzalayacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından antrepoların gümrük mevzuatı uyarınca yeterliliği teknik donanımları kontrol edilecek, tespit edilen eksiklikler gereğinin yapılması için gümrük idaresine bildirilecek.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince antrepoda yer alan kamera sistemlerinin ve teknik donanımların belirlenen niteliklere uygunluğu sürekli olarak kontrol altında tutulacak.

Antrepo Şikayet Hattı kuruldu

Antrepolar konusundaki yeni düzenlemeler sonrasında, işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, bölge müdürlükleri bünyesinde yeni şikayet hatları oluşturuldu.


 Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Bakanlığın gümrük antrepoları üzerindeki denetim ve gözetim yetkisi ve görevi çerçevesinde bu tarihe kadar antrepolarda görevlendirilmiş memurlar görevlerini yapmaya devam edeceğini, henüz görevlendirme yapılmamış antrepolarda ise memur görevlendirmesinin bugün tamamlanacağını belirtti.

Canikli, “Antrepolarda Yapılacak İşlemler” için yayımladığı genelgede, Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 02 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. “Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışma, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, anılan tespit kodlarına konu işlemler gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilmeye başlanmıştır” denilen Genelgede, şu ifadeler yer aldı:

“-Bakanlığımızın gümrük antrepoları üzerindeki denetim ve gözetim yetkisi ve görevi çerçevesinde bu tarihe kadar antrepolarda görevlendirilmiş memurlar görevlerini yapmaya devam edecek, henüz görevlendirme yapılmamış antrepolarda ise memur görevlendirmesi 31.12.2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

-Antrepoda görevli/görevlendirilecek memurların yeni düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkacak sorumluluklarının belirlenmesi ve netleştirilmesini teminen görevlendirmelerde antrepoların sayımı muhakkak surette yapılmaya devam edilecek ve 31.12.2014 tarihine kadar işlemler tamamlanacaktır.

-Antrepolara eşya alımında, antrepolardan eşya çıkarılmasında ve antrepodan sevk işlemlerinde, sistem (TIR-Transit takip programı, NCTS) üzerinde yapılması gereken işlemler görevli memurlarca yerine getirilecektir.

-Görevli memurca antrepoda yapılacak işlemler 2014/1 sayılı İç Genelgede belirtilmiş olup bu işlemler gümrük memurlarınca yapılmaya devam edilecektir.

-Antrepodaki tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumludur.

-YGM'ler gümrük mevzuatı uyarınca kendilerine yüklenen iş ve işlemleri yerine getirmeye devam edeceklerdir.

-Memurun yanı sıra YGM'nin bulunduğu antrepolarda YGM'ler de antrepoya ilişkin kilitlere sahip olacaklardır.

-Antrepoya eşya giriş ve çıkışı başta olmak üzere 2012/33 sayılı Genelge eki rehber uyarınca antrepoda tutanak düzenlenmesi gereken tüm işlemlerde işletici, görevli memurlar ve YGM müştereken tutanakları imzalayacaktır.

-YGM tarafından, antrepoların gümrük mevzuatı uyarınca yeterliliği teknik donanımları kontrol edilecek, tespit edilen eksiklikler gereğinin yapılması için gümrük idaresine bildirilecektir.

-YGM'lerce de antrepoda yer alan kamera sistemlerinin ve teknik donanımların belirlenen niteliklere uygunluğu sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır

Kaynak : AA