Kamu kurum ve kuruluslarina çesitli mevzuatla verilmis yetkilerin kullaniminda ithalat ile ilgili politikalarin uygulanmasi ile esyalarin ithalatina yönelik bazi usul ve esaslari düzenlendi.

images/carton_resimler/duyuru.jpg


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalata yönelik usul ve esaslar

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile eşyaların ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlendi.

 

Ekonomi Bakanlığı'nın "İthalat Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'nin ikinci mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğde, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların kapsamı, ithalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşyalar, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithali, ithalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya, ithalatı bankalar tarafından yapılacak eşya, uygunluk yazısına tabi eşya, gübre, uluslararası anlaşmalar uyarınca ithalatı özel koşullara tabi eşya, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ithalatı, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı, kimyasal silahlar sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithali, harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithali, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithaline ilişkin kurallar yer aldı.

Bununla birlikte Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Hassas ürünlerde, maktu gümrük vergileri yüzde 30 azaltıldı, nispi gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı eki II ve III sayılı listelerde Diğer Ülkeler (D.Ü.) sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden 3,5 puan indirildi. Ancak 50 ila 63'üncü fasıllar arasında yer alan hassas ürünlerde, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden yüzde 20 indirim yapıldı.

Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranlarının yüzde 1 veya daha az olması, maktu vergilerin 2 avro veya daha az olması durumunda, Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) için gümrük vergileri askıya alındı.

GTS kapsamında tavizden faydalanan ülke menşeli bir eşyanın ithali benzer ya da doğrudan rakip bir eşyanın yerli üreticisi için ciddi zorluk ya da ciddi zorluk tehdidi yaratır ise ilgili ülke menşeli bu eşya için bazı gümrük vergisi oranları yeniden yürürlüğe konulabilecek.

Bakanlıkça dış ticaretteki gelişmeler göz önüne alınarak ülke/ürün bazında tavizler kaldırılabilecek.

Türkiye, Gümrük Birliğinin etkin işleyişini teminen, GTS kapsamında gerekli düzenlemeleri yapma hakkını saklı tutmak kaydıyla, AB’nin konu hakkındaki düzenlemelerini esas alacak ve bu çerçevede, mevzuatında gerekli uyumlaştırmayı yapacak,

Tebliğde yer alan "Askıya Alma Sistemi" ile de Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamayı amaçlanıyor.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan söz konusu tebliğ ile yürürlükten kaldırılan düzenlemeler ise şöyle:

"Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1), Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3), Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5), Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7), Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8), Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9), Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10), Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11), Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12), İş Sağlığıve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13), Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14), Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15), Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16), Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17), Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ(İthalat: 2014/18) ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)"

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Bununla birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar da, bugünkü Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

20 Aralık 1995 tarihli 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırıldı.

Aynı karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listelerle (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave edildi. Ancak ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik ithalat rejimi kararına ek kararların uygulanmasına devam edilecek.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler Sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilecek.

Söz konusu karar 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girdi..