Mükellefi müsterileri olan kagitlara ait damga vergisinin gümrük müsavirligi tarafindan tutulan damga vergisi defterlerine kaydedilerek, müsterileri adina tahakkuk eden vergilerin gümrük müsaviri tarafindan beyan edilip edilemeyecegi hk. - Mükellef Hizmetleri KDV ve Diger Vergiler Grup Müdürlügü

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


 T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-482                                                  27/09/2011

Konu : Mükellefi müşterileri olan kağıtlara ait damga vergisinin

           gümrük müşavirliği tarafından tutulan damga vergisi defterlerine

           kaydedilerek, müşterileri adına tahakkuk eden vergilerin gümrük

           müşaviri tarafından beyan edilip edilemeyeceği hk.

 

 

                …

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; firmanızın, dolaylı temsil suretiyle vekili olduğu birçok şirketin gümrük müşavirliğini yaptığı ve ayrıca gümrükleme hizmetlerini yürüttüğü, sürekli damga vergisi mükellefiyetinin olmadığı, müşterilerinizin yurt dışından gelen mallarla ilgili olarak düzenledikleri transit beyannamelerinden dolayı damga vergisi ödedikleri, ancak müşterilerinizin bu ödemeleri zamanında yapamadıklarından dolayı sorunlar yaşandığı, gümrük müşavirlerinin imzalayarak takip ettikleri beyannamelerden doğacak işlemlerden ve gümrük vergilerinden sorumlu olduklarından ödenmeyen damga vergilerinin cezalı olarak firmanızdan istendiği belirtilerek, damga vergisinin hatasız olarak takibi açısından firmanız tarafından damga vergisi defteri tutulmasının ve mükellef adına tahakkuk eden vergilerin yasal süresi içinde firmanızca yatırılarak daha sonra mükellefine KDV de ilave edilmek suretiyle fatura edilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanunun 22 nci maddesinde, “Makbuz karşılığı ödemelerde damga vergisi;

a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü (371 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca ertesi ayın başından yirmiüçüncü günü) akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı akşamına kadar ödenir.

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeşgün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tabi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum ve kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında, gümrük idarelerine verilen beyannamelerin 24,00 TL tutarında maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi tutarı 40,10TL olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde sürekli mükellefiyet tesis ettirecek olan ve ihtiyarilik sağlanan kurum ve kuruluşlar belirtilmiş olup limited şirketler de ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirebilecek kurumlar arasında sayılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, mükellefi şirketiniz olan kağıtlara ait damga vergisinin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak ihtiyarilik hakkından yararlanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeniz mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, söz konusu transit beyannameler için müşterileriniz olan mükellef şirketler adına tahakkuk eden damga vergilerinin, şirketinizce beyan edilerek ödenmesi mümkün bulunmamakta olup, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde kağıdın mükellefi müşterileriniz tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü