Gümrükler Genel Müdürlügü -Antrepolarda Memur Görevlendirilmesi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


 T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 40216608/010.06.01

Konu : Antrepolarda Memur Görevlendirilmesi

 

 

İÇ GENELGE (2014/...)

 

Gümrük Genel Tebliği'nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış olup anılan tespit kodlarına konu işlemler gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

 

Bu itibarla, bu kapsamda yapılacak işlemlere aşağıda yer verilmektedir:

 

1-  Antrepolara memur görevlendirmeleri yapılırken antrepodaki işlemlerin aksamadan mevzuata uygun yürütülmesini sağlayacak ve denetim zafiyetine yol açmayacak şekilde ve sayıda görevlendirme yapılacaktır. Antrepoda yapılan işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinden gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumludur.

2-   Antrepoda görevli memurun görevini sağlıklı bir şekilde ifa etmesini sağlayacak fiziki şartlar ile gümrük sistemine ulaşımını sağlayacak bilgisayar gibi teknik donanımların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir.

3-   Görevli memurca, antrepoda yer alan kamera sistemlerinin ve teknik donanımların belirlenen niteliklere uygunluğu sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır.

4-   Görevli memurca, antrepo açma ve işletmeye ilişkin tüm şart ve yükümlülükler kontrol edilecek; taahhütlerine uymayan veya Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.

5-   Antrepoların devri sırasında antreponun bulunduğu mahal, antreponun giriş-çıkışları, mevcut fiziki durumu, teknik donanımları, kilit mahalleri, rezerve yerleri gibi noktalar eksiksiz bir şekilde kamera ile kayıt altına alınarak gümrük idaresince muhafaza edilecektir.

6-    Antrepolar çift kilit altına alınarak bir kilit ilgili antrepo işleticisine, diğeri de antrepoda görevli memura teslim edilecektir.

7-    Antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemleri, görevli memurun nezaretinde yapılacaktır.

8-    Antrepoya eşya girişinde eşya, belirlenen usullere uygun olarak antrepoya alınacaktır.

9-    Eşyaya ilişkin eksiklik ya da fazlalık tespit edilmesi halinde bu durum tutanakta belirtilecek ve gümrük idaresince de ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

10-    Antrepoya eşya giriş-çıkışında Sistem üzerinde (TIR-Transit takip programı, NCTS veya BİLGE) gerekli işlem bulunması durumunda, görevli memurca bu işlemler yerine getirilecektir.

11-    Gümrük antrepo rejimini sona erdiren işlemlerin bitirildiğinin tespiti halinde, görevli memurun nezaretinde eşya antrepodan çıkarılacaktır.

12-    Tutanak düzenlenmesini gerektiren durumlarda tutanaklar, görevli memurun yanı sıra antrepo işleticisince de imzalanacaktır.

13-    Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesi için izin alınması durumunda buna ilişkin faaliyetlerin takibi antrepoda görevli memurca yapılacaktır.

14-    Gümrük Kanununun 105 inci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca antrepo işleticilerince verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle gümrük müdürlüklerince antrepolardaki eşya düzenli sayılacaktır. Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

15-    Suiistimal ve kaçakçılık gibi yolsuzluk hallerinin tespiti durumunda ise antrepolar gümrük müdürlüklerince derhal tam tespit yöntemiyle sayılacak ve gerekli cezai işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır.

16-    Antrepo işleticileri tarafından tutulan antrepo stok kayıtlarının, mevzuat hükümlerine uygun tutulup tutulmadığı ile antrepodaki mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı hususları antrepoda görevlendirilen memurlarca kontrol edilecek ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

 

17-    Antrepoda görevli memurlarca, antrepo işleticisi tarafından tutulan stok kayıtlan ile gümrük idaresi kayıtlan düzenli olarak karşılaştırılacak ve her iki kaydın da uyumlu olup olmadığı, mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilecek, uyumsuzluk olması durumunda sebebi araştırılarak gereği yapılacaktır.

 

18-    Antrepoda görevli memurlarca yapılacak olan antrepolara eşya girişi, antrepolardan eşya çıkışı, antrepoların sayımı ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı, memurların görevi başında bulunup bulunmadığı, görevlendirmelerin işleri aksatmayacak şekilde makul sayıda yapılıp yapılmadığı ve benzeri hususlar düzenli aralıklarla Bölge Müdürlüklerince kontrol edilecek; görevini tamamen ya da gereği gibi yapmayan personel hakkında idari ve cezai işlem uygulanacaktır.

 

Bilgi ve gereğim rica ederim.

 

Nurettin CANİKLİ

Bakan