Gümrükler Genel Müdürlügü Credit Note"(Alacak Belgesi) ile tamamlanmak istenmesi durumunda yurt disina transfer edilmeyen kisim için Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu alinmadan ve KDV matrahina dahil edilmeden...

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Credit Note  -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :85593407/663.05
Konu :İnceleme Raporu
26.12.2014 / 4843134
DAĞITIM


Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Uğur GÖKÇE tarafından düzenlenen 23.10.2014 tarihli
232-A/03 sayılı İnceleme Raporu ekte gönderilmiştir.


Söz konusu Raporun "Değerlendirme ve Sonuç" bölümünde;


"7- Gümrük İdarelerinde tescil olunmak istenen, ödeme şekli peşin olarak beyan edilen (Ya da mal
mukabili olsa da) serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde (İthalat) yurt dışına ödeme yapıldığına dair
banka belgesi ibraz edilememesi ya da kısmi belge ibrazıyla geri kalan kısmın yurt dışındaki firmalardan
alınacak "Credit Note"(Alacak Belgesi) ile tamamlanmak istenmesi durumunda yurt dışına transfer
edilmeyen kısım için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu alınmadan ve KDV matrahına dahil edilmeden
işlem yapılmamasıyla geçerli bir vekaletname olmadan gümrük idarelerinde iş takibinin önlenmesi
yönünden tüm gümrük idarelerinin hassas ve dikkatli olmaları yönünden uyarılması" ifadesi yer
almaktadır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: İnceleme Raporu