Gümrükler Genel Müdürlügünün 05.01.2015 tarihli ve 4995937 sayili yazisi (Ayniyat Tespit Islemleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Ayniyat Tespit İşlemleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.01.2015 tarihli ve 4995937 sayılı yazısı (Ayniyat Tespit İşlemleri)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :41208501/132.04.04
Konu :Ayniyat Tespit İşlemleri
05.01.2015 / 4995937
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :24.04.2013 tarihli, 8280 sayılı yazımız.

 

Dahilde işleme rejimi ayniyat tespit işlemlerine müteallik hususlar, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı ilgi yazımızda açıklanmış olup, mezkur yazımızda,
 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamı işlemlerde, 2006/22 ve 2006/24 sayılı Genelgeler uyarınca ayniyat tespitinin yapılması, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar bölümünde ayniyat şartı bulunması halinde ise yine ayniyat (dahilde işleme rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın işlem görmüş ürünler bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı) tespitine ilişkin önlemlerin, beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın, ilgili gümrük idaresince alınması gerektiği,


Gümrük idarelerince yapılan fiziki muayene işlemleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamül bünyesinde kullanıldığına dair ayniyat tespitinin birbirine karıştırılmaması, söz konusu işlemlerin tekemmül ettirilmesi sırasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği, firmaların ayniyat tespiti için her aşamada gümrük idarelerine başvurmaları mümkün olduğundan, belge kapatmalarında da dikkate alınacak olması nedeniyle, firmaların ayniyat tespitine ilişkin bir talepte bulunmaları halinde, hat ve muayene kriterleri ne olursa olsun karşılanması gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

 

Ayniyat tespit işlemlerine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgi ve belgelerden, DİİB'lerin özel şartında ayniyet şartının yer aldığı durumlarda, ayniyat tespit işlemlerinin, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracatının yapılmasını müteakip firmanın talebi üzerine belge üzerinde gerçekleştirilebildiği, özel şartında ayniyat şartı bulunan DİİB'nin kapatılması aşamasında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince aranan "Ayniyat Tespit Tutanağı"nın Gümrük Müdürlüğünce belge üzerinde yapılan inceleme neticesinde onaylanarak yükümlüye verilebildiği, ilgili DİİB'nin de İBGS tarafından söz konusu tutanağa dayanılarak kapatıldığı, anlaşılmıştır.


DİİB'nin özel şartında ayniyat yapılması yönünde şartın bulunduğu durumlarda, yukarıda belirtildiği üzere, ayniyat tespit işlemlerine ilişkin gerekli önlemlerin ilgili gümrük idarelerince alınması gerekmekte olup, bu çerçevede, ayniyatı yapılması gerekli olan eşya ile ilgili ayniyat tespit işlemlerinin eşya Türkiye Gümrük Bölgesindeyken gerçekleştirilmesi, ayniyat tespit işlemi yapılacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracı sonrasında belge üzerinden ayniyat tespit işlemlerinin yapılmaması ve bu yönde gerekli dikkat ve azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

Dağıtım:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine