Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügünün 05.01.2015 tarih ve 5009930 sayili tasarruflu yazisi (Türkiye Iran Tercihli Ticaret Antlasmasi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Türkiye İran Tercihli Ticaret Antlaşması - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 05.01.2015 tarih ve 5009930 sayılı tasarruflu yazısı (Türkiye İran Tercihli Ticaret Antlaşması)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :16934678/724.01.02/IR

Konu : Türkiye İran Tercihli Ticaret Antlaşması

 

05.01.2015 / 5009930

DAĞITIM

29 Ocak 2014 tarihinde Tahran'da imzalanan ve 10 Eylül 2014 tarihli ve 6555 sayılı Kanunla uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması" (TTA), 4 Kasım 2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Ekim 2014 tarihli ve 2014/6916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranları, İthalat Rejim Kararına ek 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

Anılan TTA'ya ek "Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II"nin hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" taslağı Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu TTA'nın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2015 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden TTA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

- Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (İran resmi makamlarınca, ekte örneği yer alan belgeye uygun düzenlenmiş bir menşe ispat belgesi) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

- Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması

gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

Hasan KÖSEOĞLU

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

 

EK: 1 adet Menşe İspat Belgesi örneği

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri