Sanayi Ürünleri Güvenligi ve Denetimi Genel Müdürlügünün 2015/2 Sayili Genelgesi (CE Muafiyet Yazilarinin Düzenlenmesi hk.)

Sanayi Ürünleri Güvenligi ve Denetimi Genel Müdürlügünün 2015/2 Sayili Genelgesi (CE Muafiyet Yazilarinin Düzenlenmesi hk.)


 ce Muafiyet Yazılarının Düzenlenmesi - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 2015/2 Sayılı Genelgesi (CE Muafiyet Yazılarının Düzenlenmesi hk.)

 

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 97979254 - 120.0707/01/2015
Konu : Muafiyet Yazılarının Düzenlenmesi
 
GENELGE
(2015/2)

31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2015/9 Sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin ekinde yer alan yönetmelikler kapsamında bazı ürünler ithalat aşamasında denetlenmektedir.

Söz konusu Tebliğin 6. maddesinin 2. fıkrasında; " Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, ithalata konu girdi ürünün anılan Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edilebileceğine dair muafiyet yazısı, başvuru yapılan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yıllık bazda düzenlenecek olup inceleme süreci ve bildirimler aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

1. Yıllık muafiyet için başvuran sanayici veya sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi; Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne, ithalata konu ürün/ürünlerin hangi nihai ürüne girdi olarak kullanacağını, GTİP numarasını ve ithalat miktarını belirten bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde;

a. Sanayi Sicil Belgesinin bir fotokopisi,

b. Geçerli kapasite raporu,

c. Sanayici adına ithalatı yapan tedarikçinin (varsa), sanayici tarafından yetkilendirildiğine dair belge, bulunur.

2. Ürüne ait gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) 2015/9 sayılı Tebliğin Ek-2 Denetime Tabi Ürün Listesinde olup olmadığı kontrol edilir.

3. Firma tarafından beyan edilen nihai ürünün (ithal edilecek ürünün girdi olarak kullanılacağı ürün) geçerli Sanayi Sicil Belgesi ve geçerli Yıllık İşletme Cetvelinde yer alıp almadığı kontrol edilir.

4. Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan nihai ürünün ithalata konu girdisinin, firmanın geçerli Kapasite Raporunda bulunup bulunmadığı ve kapasite raporunun geçerlilik tarihi kontrol edilir.

5. Yukarıda belirtilen şartların sağlanması durumunda; ithalatçı firmaya hitaben muafiyet istenen ürünlerin ayrı ayrı isimleri ve her bir GTİP için yıllık azami muafiyet miktarları (kapasite raporunda belirtilen miktar) belirlenerek Ek-1 de örneği bulunan yillık muafiyet yazısı düzenlenir. Ancak, firma aynı GTİP altında birden fazla ürün ithalatı yapacaksa her bir ürün için yıllık azami muafiyet miktarı (kapasite raporunda belirtilen miktar) belirlenerek yıllık muafiyet yazısı düzenlenir.

6. Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi firmaya düzenlenecek olan muafiyet yazılarındaki mükerrerliğe engel olunması açısından gerekli tedbirler Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri'nce alınır.

7. Nihai ürünün ithalata konu girdisinin; 2015/9 sayılı Tebliğin Ek-2 Denetime Tabi Ürün Listesi ve/veya Kapasite Raporunda yer almaması durumunda muafiyet yazısı düzenlenmeyip firmaya, gerekçe açıkça belirtilerek yazılı bilgi verilir.

8. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

a. 2015/9 sayılı Tebliğin 6. maddesi kapsamında verilen muafiyetler, Ek-2'de verilen formata uygun olarak,

b. 2015/9 sayılı Tebliğin 6. maddesi kapsamında olumsuz değerlendirilen başvurular Ek-3'de verilen formata uygun olarak,

bir sonraki ayın ilk on günü içinde, Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne iletilir.

Bu kapsamda verilen muafiyetler, üreticinin/ithalatçının 4703 sayılı Kanun kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Genel Müdürlüğümüzün 07.01.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Gereğini rica ederim.

 Muhsin DERE
 Bakan a.
 Genel Müdür

 
EKLER:
1. Muafiyet Yazısı (1 sayfa)
2. Muafiyet Verilen Başvurular (1 sayfa)
3. Olumsuz Değerlendirilen Başvurular (1 sayfa)

DAĞITIM:
81 İl Müdürlüğü

 

EK-1

 

Muafiyet Yazısı
 
T.C.
..................................VALİLİĞİ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)
 
 Tarih
Sayı: 
Konu: 
(Firmanın Ünvanı ve Açık Adresi)

İthalatı yapılmak üzere firmanız tarafından beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler 2015/9 sayılı Tebliğin 6. maddesi uyarınca, sanayicinin ürettiği ürünlerin bünyesine girdi olarak kullanılmak üzere ithal edileceğinden ithalatında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu muafiyet ....../..... /2015 tarihine kadar geçerlidir.

Ancak bu muafiyet, ürünün 4703 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi gereklerini ortadan kaldırmaz.

Gereğini rica ederim.

Nihai Ürün AdıGirdi Ürün GTİP'iGirdi Ürün GTİP'i Kapsamındaki Ürün AdıKapasite Raporundaki Miktar
    
    
    

 


EK-2

2015/9 SAYILI EKONOMİ BAKANLIĞI TEBLİĞİNİN 6. MADDESİ KAPSAMINDA .................................. AYINDA
YILLIK MUAFİYET VERİLEN BAŞVURULAR
...............................Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 

S/NSANAYİCİVARSA SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN TEDARİKÇİNİHAİ ÜRÜNÜN ADIGİRDİ OLARAK KULLANILACAK ÜRÜNÜNKAPASİTE RAPORUNDAKİ MİKTAR
ÜNVANIADRESİÜNVANIADRESİGTİP'İADI
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


EK-3

2015/9 SAYILI EKONOMİ BAKANLIĞI TEBLİĞİNİN 6.MADDESİ KAPSAMINDA ..........................AYINDA
OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLEN YILLIK MUAFİYET BAŞVURULARI
.................................... Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 

S/NSANAYİCİVARSA SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN TEDARİKÇİNİHAİ ÜRÜNÜN ADIGİRDİ OLARAK KULLANILACAK ÜRÜNÜNOLUMSUZLUK NEDENİ
ÜNVANIADRESİÜNVANIADRESİGTİP'İADI
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc