Tibbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yili Ihraç Kotasinin Tahsisi Hakkinda Teblig (No: 2015/1) (08.01.2015 t. 29230 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotası - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2015/1) (08.01.2015 t. 29230 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen, doğadan toplanacak tıbbi sülüğün 2015 yılı ihracat kotasının kullandırılmasına ilişkin uygulamaları kapsar. (Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında değildir.)

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

c) Tıbbi Sülük: Hirudo verbana türünü

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 4 – (1) Tıbbi sülüğün 2015 yılı ihracat kota miktarı gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre tabloda verilen miktardır.

G.T.İ.P.Madde İsmiLatince İsmiKota Miktarı(kg)
0106.90.00.90.19Tıbbi sülük (canlı)Hirudo verbana2000
0511.91.90.00.19Tıbbi sülük (dondurulmuş)

Başvuru

MADDE 5 – (1) 2015 yılı için tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren yirmi gün içerisinde ihracat kotası için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler

MADDE 6 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) İhracat kota talep dilekçesi (ek-1),

b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge,

c) 2014 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez).

İhracat kotasının dağıtımı

MADDE 7 – (1) 2015 yılı ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle yapılarak www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilir. Ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıda verilen kriterler esas alınır.

Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan KriterlerPuanAlınan Puan
1) Firmanın tıbbi sülük ihracatı yaptığı  toplam yıl0-2 yıl1A
3 yıl ve üzeriToplam yıl / 2
2) Firmanın son dört yılda yapmış olduğu  tıbbi sülük ihracat miktarı0-99 kg1B
100-249 kg2
250-499 kg3
500-999 kg4
1000 kg ve üzeri5
3) Firmanın son dört yıldaki toplam ihracat miktarının, firmaya son dört yılda tahsis edilen toplam kota miktarına oranı0-5 yıllık firmalarİhracat gerçekleşme oranı X 2C
6 yıllık ve üzeri firmalarİhracat gerçekleşme oranı X 20
FİRMANIN TOPLAM PUANIA+B+C

 (3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup, bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.

Tahsis edilen kotanın iptali

MADDE 8 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,

b) Yasadışı yollardan tıbbı sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,

firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Ayrıca bu maddedeki suçları işleyenler bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.

İtiraz

MADDE 9 – (1) Kota dağıtım raporunun Genel Müdürlüğün www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde yayımlanmasından itibaren itiraz süresi 15 gündür.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/65) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 


Ek-1

TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASI TALEP DİLEKÇESİ
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2015 yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ kapsamında, aşağıda bilgileri verilen firmamız adına 2015 yılı için tıbbi sülük ihracat kotası tahsisi yapılmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim. …../…../2015

Firma Adı:
Vergi No:
Adresi:
Telefon No:
Faks No:

 İmza/Kaşe
Adı Soyadı

EKLER:
1- Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine üye olunduğuna dair belge.
2- 2014 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri.