Gümrükler Genel Müdürlügünün 08.01.2015 tarihli ve 5090562 sayili yazisi (YGM Sözlesmesi Yapmayan Antrepo Isleticileri hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.01.2015 tarihli ve 5090562 sayılı yazısı (YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/131.99 -
Konu : YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri
08.01.2015/5090562
DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Danıştay 15 inci Dairesinin No: 9839 sayılı, 18.12.2014 günlü Kararı ile 02.12.2014 tarihli 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve anılan Tebliğin yürütmesinin durdurulması Kararı sonrasında; antrepo işleticilerince yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapmaktan imtina edildiği ve sözleşme yapmayan antrepoların işlemlerinin sadece memur eliyle yürütülmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Danıştay 15 inci Dairesinin söz konusu yürütmeyi durdurma kararı neticesinde, Gümrük Genel Tebliği’nin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) tüm maddeleriyle halen yürürlükte olup, antrepolarda işlemlerin anılan tebliğ uyarınca ifa edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 30.12.2014 tarihli, 2014/30 sayılı Genelge ile de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin gümrük mevzuatı uyarınca kendilerine yüklenen iş ve işlemleri yerine getirmeye devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, YGM'lerin yanı sıra antrepolarda memurların yetki ve sorumluluklarına ilişkin işlemler 2014/1 sayılı İç Genelge ve 2014/30 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞÇI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri