Bazi Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Içerigine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine Iliskin Teblig (14.01.2015 t. 29236 s. R.G.)

Bazi Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Içerigine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine Iliskin Teblig (14.01.2015 t. 29236 s. R.G.)


Tehlikeli Kimyasal Madde ithalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ (14.01.2015 t. 29236 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen veek-1’de yer alan tüketici ürünlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Tehlikeli kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip madde ve müstahzarları

ifade eder.

Sınırlamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı, karşılarında belirtilen ürünler ve bu ürünler için belirlenen kullanım limitleri itibari ile sınırlandırılmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.

Yaptırım

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda bu Tebliğin ek-1’inde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;

a) ek-1’inde yer alan tablonun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü satırları yayımı tarihinde,

b) ek-1’inde yer alan tablonun diğer satırları 21/5/2015 tarihinde,

c) diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

KISITLAMAYA TABİ MADDELER KISITLAMA ŞARTLARI VE KAPSAMDAKİ ÜRÜNLER

 MADDENİN, MADDE GRUBUNUN VEYA KARIŞIMIN ADIKISITLAMALARÜRÜNLER
1AZORENKLENDİRİCİLER VE AZOBOYARLARİnsan cildi veya ağız boşluğuyla doğrudan veya uzun süreli temas edebilen tekstil ve deri ürünler, bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle ayrılan, ek-2’de yer alan aromatik aminlerin bir veya daha fazlası tespit edilebilen nihai ürünlerde veya bunların boyalı kısımlarında 30 mg/kg’ın(ağırlıkça %0,003) üzerinde azoboyar içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.Tekstil veya deri oyuncaklar ile tekstil veya deri kıyafet içeren oyuncaklar 

Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

Giyim eşyaları, yatak takımları, havlu, şapka, uyku tulumları, çocuk bezi ve diğer hijyenik kağıt ürünler

Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, boyna takılan para çantası

Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş

Sandalye örtüsü, mobilyaların tekstil ve deri içeren bölümleri

2FİTALATLAR 

(a) Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

CAS No: 117-81-7

(b) Dibütil fitalat (DBP)

CAS No: 84-74-2

(c) Benzil butyl fitalat (BBP)

CAS No: 85-68-7

Plastik materyali içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda sayılan fitalatları içeren ürünler piyasaya arz edilemez.Çocuk kullanım ve bakım ürünleri 

Oyuncaklar

Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

Ayakkabılar

 

(ç) Di-‘izononil’ fitalat (DINP) 

CAS No: 28553-12-0 ve 68515-48-0

(d) di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

CAS No: 26761-40-0 ve 68515-49-1

(e) di-n-oktil fitalat (DNOP)

CAS No: 117-84-0

Plastik materyali içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda sayılan fitalatları içeren çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünler piyasaya arz edilemez.Çocuk kullanım ve bakım ürünleri 

Oyuncaklar

Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

3ALEV GECİKTİRİCİLER 

(a) Tris(aziridinil)

Fosfinoksit (TEPA)

CAS No: 545-55-1

(b) Polibromobifeniller (PBB’ler)

CAS No: 59536-65-1

(c) Tris(2,3dibromopropil) fosfat (TRIS)

CAS No: 126-72-7

Ciltle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil ürünleri sayılan alev geciktiricileri içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil ürünleri
4KADMİYUM 

CAS No: 7440–43–9 ve bileşikleri

-Vinil klorür polimerleri veya kopolimerleri (PVC) 

-Poliüretan (PUR)

-Renkli masterbeç üretimi haricinde kullanılan düşük yoğunluklu polietilen hariç olmak üzere düşük yoğunluklu polietilen

-Selüloz asetat (CA)

-Selüloz asetat bütirat (CAB)

-Epoksi reçine

-Melamin-formaldehid (MF) reçineleri

-Üre-formaldehid (UF) reçineleri

-Doymamış polyesterler (UP)

-Polietilen terefitalat (PET)

-Polietilen terefitalat (PBT)

-Saydam/genel amaçlı polistiren

-Akrilonitril metilmetakrilat (AMMA)

-Çapraz bağlı polietilen (VPE)

-Yüksek-etkili polistiren

-Polipropilen (PP)

Yukarıda sıralanan sentetik organik polimerlerden (Bundan sonra plastik malzeme olarak anılacaktır.) üretilen karışımlar ve ürünler, plastik malzemenin ağırlıkça %0,01’ine eşit veya yüksek konsantrasyonda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

Boyanmış ürünler, boyanmış kısımlarının ağırlıkça %0,1’e eşit veya yüksek konsantrasyonlarda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

Ambalaj malzemeleri 

Okul ve büro malzemeleri

Mobilya, karoser ya da benzerleri için tasarlanmış bağlantı malzemeleri

Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler dahil)

Emprenye edilmiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine edilmiş tekstil kumaşları

Suni deri

Yanda sayılan ürünler, metal ağırlığının %0,01’ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.Takı yapımında kullanılan metal boncuk veya diğer metal parçaları 

Bilezik, kolye, yüzük, kulağa ve vücudun diğer kısımlarına delinerek takılan takılar, kol saati, saat kordonu, broş ve kol düğmeleri de dahil olmak üzere mücevherat veya imitasyon takı eşyaları ile saç aksesuarlarının metal parçaları

5NİKEL 

CAS No: 7440–02–0 ve bileşikleri

-Takı eşyalarından nikel salınma oranının 0.2 mikrogram / cm² /hafta’dan (göç sınırı) daha az olmaması halinde delinmiş kulaklara ve insan bedeninin başka delinmiş kısımlarına takılan tüm takı eşyaları, 

-Eğer ürünlerin deriyle doğrudan ve uzun süreli temas eden kısımlarından nikel salınma oranı 0.5 µg/cm²/hafta’dan daha fazla ise yanda sayılan ürünler ve benzerleri,

-Eğer nikel dışındaki kaplama, ürünün normal bir biçimde kullanıldığı en az iki yıllık süre boyunca ciltle doğrudan ve uzun süreli temas halindeki kısımlardan nikel açığa çıkışının 0.5 µg/cm²/hafta’dan az olmasını sağlamıyorsa nikel dışındaki bir kaplamaya sahip yanda sayılan ve benzeri ürünler

piyasaya arz edilemez.

Küpe 

Kolye, bilezik ve zincir, halhal, yüzük

Kol saati, saat kayışı ve sıkılaştırıcısı

Giysilerde kullanılmaları halinde perçin düğmesi, sıkılaştırıcı, perçin, fermuar ve metal damga

6ORGANOSTANİK BİLEŞİKLER Tekstil ve deri ürünleri, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek tributiltin (TBT) ve trifeniltin (TPT) gibi üç grup bağlı organostanik bileşikler içermeleri halinde piyasaya arz edilemez. 

Tekstil ve deri ürünleri; karışım, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek dibutiltin (DBT) bileşikleri içermeleri halinde halka satılmak üzere piyasaya arz edilemez.

Tekstil ve deri ürünleri
Sayılan ürünler; karışım, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek dioktiltin (DOT) bileşikleri içermeleri halinde halka satılmak üzere piyasaya arz edilemez.Tene temas etmesi öngörülen tekstil ürünleri 

Eldivenler

Tene temas etmesi öngörülen ayağa giyilen ürünler ya da ayağa giyilen ürünlerin parçaları

Çocuk kullanım ve bakım ürünleri

Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler

7PERFLOROOKTAN SÜLFANATLAR1 µg/m² ve daha yüksek konsantrasyonlarda perflorooktan sülfanat içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.Tekstil ve diğer kaplanmış ürünler
8NONİL FENOL VE NONİL FENOL ETOKSİLATLAR 

NONİL FENOL

CAS No: 25154-52-3

NONİLFENOL ETOKSİLATLAR

Aşağıdaki amaçlar için madde veya karışımın ağırlıkça %0,1’ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda nonil fenol ve nonil fenol etoksilat içermeleri halinde, sayılan ürünler piyasaya arz edilemez. 

- Yıkama sıvılarının geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yok edildiği kontrollü kapalı kuru temizleme sistemleri ya da yıkama sıvılarının geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yok edildiği özel işlemli temizleme sistemleri hariç olmak üzere endüstriyel veya kurumsal temizlik,

Ev temizliği,

Atık suya herhangi bir salınım yapılmaksızın işleme veya biyolojik atık su arıtması yapılmadan önce işlem suyundan organik kısmı tamamen ayırmak için ön işleme tabi tutulduğu özel işlemli sistemler (koyun derisinin yağının alınması) hariç olmak üzere tekstil ve deri işlemede,

Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde.

Deterjanlar 

Tekstil ve deri ürünleri

Kağıt ürünler

9Cıva Bileşikleri Ahşabın korunması amacıyla kullanılan madde veya karışımlar, cıva bileşikleri içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.Ahşap Ürünler
10Arsenik BileşikleriAhşabın korunmasında, arsenik bileşikleri içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.Ahşap Ürünler

 


Ek-2

AZORENKLENDİRİCİLER - AROMATİK AMİN LİSTESİ

 CAS NoIndex NoEC NoMadde Adı (İngilizce)Madde Adı (Türkçe)
1.92-67-1612-072-00-6202-177-1biphenyl-4-ylamine 

4-aminobiphenyl xenylamine

bifenil-4-ilamin 

4-aminobifenil ksenilamin

2.92-87-5612-042-00-2202-199-1benzidinebenzidin
3.95-69-2 202-441-64-chloro-o-toluidine4-kloro-o-toluidin
4.91-59-8612-022-00-3202-080-42-naphthylamine2-naftilamin
5.97-56-3611-006-00-3202-591-2o-aminoazotoluene 

4-amino-2',3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidine

o-aminoazotoluen 

4-amino-2',3-dimetilazobenzen;

4-o-tolilazo-o-toluidin;

6.99-55-8 202-765-85-nitro-o-toluidine5-nitro-o-toluidin
7.106-47-8612-137-00-9203-401-04-chloroaniline4-kloroanilin
8.615-05-4 210-406-14-methoxy-m- phenylenediamine4-metoksi-mfenilendiamin
9.101-77-9612-051-00-1202-974-44,4'-methylenedianiline 

4,4'- diaminodiphenylmethane

4,4'-metilendianilin; 

4,4'-diaminodifenilmetan

10.91-94-1612-068-00-4202-109-03,3'-dichlorobenzidine 

3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamin

3,3'-diklorobenzidin; 

3,3'-diklorobifenil-4,4'ilendiamin

11.119-90-4612-036-00-X204-355-43,3'-dimethoxybenzidine 

o-dianisidine

3,3'-dimetoksibenzidin; 

o-dianisidin

12.119-93-7612-041-00-7204-358-03,3'-dimethylbenzidine 

4,4'-bi-o-toluidine

3,3'-dimetilbenzidin; 

4,4'-bi-o-toluidin

13.838-88-0612-085-00-7212-658-84,4'-methylenedi-o- toluidine4,4'-metilendi-o-toluidin
14.120-71-8 204-419-16-methoxy-m-toluidine 

p-cresidine

6-metoksi-m-toluidin; 

p-kresidin

15.101-14-4612-078-00-9202-918-94,4'-methylene-bis-(2- chloro-aniline) 

2,2'-dichloro-4,4'- methylene dianiline

4,4'-metilenbis(2-kloroanilin); 

2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilin

16.101-80-4 202-977-04,4'-oxydianiline4,4'-oksidianilin
17.139-65-1 205-370-94,4'-thiodianiline4,4'-tiyodianilin
18.95-53-4612-091-00-X202-429-0o-toluidine 

2-aminotoluene

o-toluidin; 

2-aminotoluen

19.95-80-7612-099-00-3202-453-14-methyl-m- phenylenediamine4-metil-m-fenilendiamin
20.137-17-7 205-282-02,4,5-trimethylaniline2,4,5-trimetilanilin
21.90-04-0612-035-00-4201-963-1o-anisidine 

2-methoxyaniline

o-anisidin; 

2-metoksi-anilin;

22.60-09-3611-008-00-4200-453-64-amino azobenzene4-aminoazobenzen

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc