Gümrükler Genel Müdürlügünün 16.01.2015 tarihli ve 5285495 sayili yazisi (Antrepolarda kamera sistemi hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 16.01.2015 tarihli ve 5285495 sayili yazisi (Antrepolarda kamera sistemi hk.)


Antrepolarda kamera sistemi  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2015 tarihli ve 5285495 sayılı yazısı (Antrepolarda kamera sistemi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 40216608/169.99
Konu : Antrepolarda kamera sistemi
16.01.2015 / 5285495
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin "Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler" başlıklı 534 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir." hükmü; aynı fıkraya 02/12/2014 tarihinde 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile eklenen (l) bendinde ise "Ek-81/B'de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması" hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin "Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin özel hükümler" başlıklı 552 nci maddesinin ikinci fıkrası "Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışına ilişkin Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmünü amirdir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde gümrüksüz satış mağazaları ve depolarında da Gümrük Yönetmeliğinde sayılan özelliklere sahip kamera sisteminin bulunması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc