Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2015/3 Sayili Genelgesi (Emniyet Genel Müdürlügü tarafindan düzenlenen uygunluk yazilarinin Tek Pencere e-belge kapsamina alinmasi hk.)Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygunluk yazılarının Tek Pencere e-belge  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/3 Sayılı Genelgesi (Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygunluk yazılarının Tek Pencere e-belge kapsamına alınması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi
 
GENELGE
(2015/3)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” Hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dökümanlar" alanında beyan edilen, 2015/1 sayılı ithalat tebliği Ek: 4 (e) maddesi ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İthalat Uygunluk Yazıları ile İhracat Uygunluk Yazılarının, 19.01.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0432 (yeni kod 0860) belge kodlu ithalat uygunluk belgeleri ve ihracat uygunluk belgeleri (yeni kod 0861) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (örn: Referans No: 15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Müsteşar V.