Gümrükler Genel Müdürlügünün 20.01.2015 tarihli ve 5366123 sayili yazisi (Kilit ve menteselerin AB kapsamindaki ülkelerden ithalatinda, mense sahadetnamesi aranilmasi hususunda azami dikkat gösterilmesi hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 20.01.2015 tarihli ve 5366123 sayili yazisi (Kilit ve menteselerin AB kapsamindaki ülkelerden ithalatinda, mense sahadetnamesi aranilmasi hususunda azami dikkat gösterilmesi hk.)


Kilit ve menteşe ithalatı   - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.01.2015 tarihli ve 5366123 sayılı yazısı (Kilit ve menteşelerin AB kapsamındaki ülkelerden ithalatında, menşe şahadetnamesi aranılması hususunda azami dikkat gösterilmesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 20117910
Konu : AB'den Kilit ve Menteşe İthalatı Hk
DAĞITIM

İLGİ: 24.10.2014 tarih ve 3509191 sayılı yazımız.

Ekonomi Bakanlığından alınan örneği ekli 15.04.2013 tarihli 220000286 sayılı yazıda özetle; 8301.40.11, 8301.40.19 ve 8302.60.90 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan "kapı kilitleri" ile 8302.10.00, 8302.42.00 ve 8302.50.00 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan "menteşeler, askılıklar, çekmece rayları" nın ÇHC menşeli olarak ithalinde uygulanan ticaret politikası önlemleri (dampinge karşı önlem) hakkında bilgi verilmekte; bu ürünleri bahse konu İspanyol firmalarından ithal eden firmalarımızın Form Ticari ve Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş. ile Demet Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. olduğunun görüldüğü belirtilerek, İspanya'da mukim GDK Dankami S.L. ve Iberdoor S.L. firmalarının üretici olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla ülkemizin Barselona Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan yerinde inceleme ziyareti sonucunda düzenlenen raporun bir örneği gönderilmektedir.

Anılan yazıda devamla söz konusu inceleme ziyareti çalışması kapsamında elde edilen bilgi ve tespitler sonucunda inceleme kapsamındaki ürünlerin ithalat işlemlerinde önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan Bakanlığımıza intikal eden NBA Danışmanlık firmasının 02/12/2014 tarihli dilekçesinin incelenmesinden söz konusu menşe sapması sorununun halen devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik girişimlerin engellenmesini teminen, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19, 8301.60.00.00.00, 8302.10.00.00.11, 8302.10.00.00.19, 8302.50.00.00.00, 8302.42.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan "kapı kilitleri" ile "menteşeler, askılıklar, çekmece rayları" eşyasının Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerden ithalatında, menşe şahadetnamesi aranılması hususunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

EK: Yazı örneği

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı : 76399154-220.0
Konu : İspanya'dan Kilit ve Menteşe İthalatı Hk.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

İlgi :a) 07/13/2012 tarih ve 2200000686 sayılı yazımız.

b) 27/04/2011 tarih ve 16963 sayılı yazımız.

c) 18/06/2010 tarih ve 2441S sayılı yazımız.

d) 03/11/2008 tarih ve 40728 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, 8301.40.11, 8301.40.19 ve 8302.60.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında tasnif edilen kapı kilitleri ve kilit aksam ve parçalarının Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalinde 30/07/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Diğer taraftan, 8302.10.00.00.11, 8302.10.00.00.19, 8302.50.00.00.00 ve 8302.42.00.00.00 GTİP Teri altında tanımlanan "menteşeler / sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekleri / çekmece rayları" nın ÇHC menşeli olanlarının ithalinde ise 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmi Gazetc'de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/18 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından anılan önlemlerin etkinliğinin takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında söz konusu ürünlerin ihracatçıları olarak tespit edilen ve ispanya'da mukim GDK Dankami S.L. firması ile IBERDOOR S.L. firmalarının üretici olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla anılan firmalara T.C. Barselona Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından bir yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ihracatçı firmalara ilişkin olarak Ticaret Ataşeliğince yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin yazının bir örneği ekte sunulmaktadır. (Ek:1)

Anılan Ataşelikçe söz konusu iki firmaya yapılan yerinde inceleme ziyareti çalışması kapsamında elde edilen, bilgi ve tespitler ile Valencia Ticaret odasının anılan firmalara ilişkin tutumu birlikte değerlendirildiğinde söz konusu firmaların Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünlerin İspanyol menşeli olmadığı, inceleme kapsamında yer alan ürünlerin ithalat işlemlerinde önlemleri etkisiz kılmak amacıyla işlemler gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, bahse konu ihracatçılardan dampinge karşı önleme tabi ürünleri ithal eden ithalatçı firmanın İlgi (b) ve İlgi (c)'de kayıtlı yazılanınızda da belirtilen Form Ticari vc Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş. ve Demet Dış Ticaret Pazarlama. LTD. ŞTİ. firmaları olduğu görülmektedir.

Bilgileri ile konunun Bakanlıkları uhdesindeki mevzuat kapsamında da değerlendirilmesi ve varsa ilgili ithalatçılar hakkında yapılan işlemlerden ve yapılacak işlemlerin sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 Mehmet AZGIN
 Bakan a.
 İthalat Genel Müdürü V.

EK:1
- Yerinde İnceleme Ziyaretine İlişkin İnceleme Raporu (3 sayfa)

T.C.
BARSELONA BAŞKONSOLOSLUĞU
TİCARET ATAŞELİĞİ
Sayı : 87162367/2.00.491.698
Konu : İnceleme Raporu
 2/04/2013
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

Müsteşarlık Makamının 18/03/2013 tarih ve 2013/430 saydı Onayı ile Valenciya/İspanya'da yerleşik GDK DANKAMI S.L. ve IBERDOOR S.L. firmaları hakkında yapılması talimatlandırılan incelemeye ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

 Bekir ASLANER
 Ticaret Ataşesi


 

T.C.
BARSELONA BAŞKONSOLOSLUĞU
TİCARET ATAŞELİĞİ
 02Nisan 2013
 
İSPANYA'DA YERLEŞİK IBERDOOR S.L. ve GDK DANKAMI S.L.
ÜNVANLI FİRMALARA İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

Kapsam;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/21 ve 2010/18 sayılı Tebliğler kapsamında yer alan eşyanın Ispanya'dan Türkiye'ye ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen IBERDOOR S.L. vc GDK DANKAMI S.L. unvanlı firmalara ilişkin olarak Müsteşarlık Makamının 18/03/2013 tarih ve 2013/430 sayılı onayı kapsamında yapılan incelemenin sonuçları aşağıda arz edilmektedir.

IBERDOOR S.L.'ne ilişkin tespitler:

Iberdoor S.L. firması ile internet sayfasında kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak irtibata geçilmiştir. Firmaya sözlü ve yazılı olarak Türkiye'ye ihraç etlikleri ürünlerin İspanyol menşeli olmadığına dair Türkiye makamlarında belirmiş olan bir şüphenin giderilebilmesi için firmalarının Ticaret Ataşesi tarafından ziyaret edilmek islendiği bildirilmiş, gösterecekleri şeffaflığın ve pozitif yaklaşımın söz konusu şüphenin en kısa ve etkin şekilde giderilmesine yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Bu talep sözlü ve yazılı olarak (Carmen Pardo tarafından) reddedilmiştir.

25 Mart 2013 tarihinde firmanın yazışmalarda kullandığı ve Valencia Ticaret Odasında kayıtlı adresine (Camino) Viejo de Ruzafa)/ Verada , El Romani, Sollona Valencia) gidilmiştir. Söz konusu adreste ve adresin bulunduğu sanayi sitesinde yapılan incelemede Iberdoor S.L. unvanı ile yerleşik bir işletmeye rastlanmamıştır Sanayi sitesinde bulunan üçüncü kişilere görüşülerek sitede inceleme konusu ürünleri üreten bir işletme bulunmadığı, sanayi sitesindebulunan firmaların ahşap işleme ve ahşap palet imalatı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır.

GDK DANKAMI S.L.'ne ilişkin tespitler:

GDK. Dankamı S.L. firması ile internet sayfasında kayıtlı iletişim bilgileri kul]anılarak irtibata geçilmiştir. Firmaya sözlü ve yazılı olarak Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünlerin İspanyol menşeli olmayabileceklerine dair Türkiye makamlarında belirmiş olan bir şüphenin giderilebilmesi için firmalarının Ticaret Ataşesi tarafından ziyaret edilmek istendiği bildirilmiş ve gösterecekleri şeffaflığın ve pozitif yaklaşımın söz konusu şüphenin en kısa ve etkin şekilde giderilmesine yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Bu talep firma tarafından sözlü ve yazılı (Julio Raimundo tarafından) olarak reddedilmiştir.

25 Mart 2013 tarihinde internet sitesinde ve Valencia Ticaret Odasında kayıtlı adresine (Camino Verada Sur, 33 Beniparrel Valencia) gidilmiştir. Söz konusu adreste GDK Dankami S.L. unvanı ile yerleşik bir işletme
bulunmuştur. İşletme sekreteri ile alıcı sıfatı ile yapılan görüşmede firmanın üretim yapmadığı, kapı kolu ve benzeri eşyanın ithalat ve ihracatım gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Sanayi sitesinde bulunan diğer kişilere görüşülerek sitede inceleme konusu eşyanın üretimini yapan bir işletme olmadığı, GDK Dankami firmasının da sadece ticaret yaptığı bilgisi alınmıştır.

Diğer tespitler:

Yapılan incelemede, Iberdoor firmasının internet sitesinde kayıltlı adresinin (Camino Viejo de Ruzafa, s/n, 46430, El Romani, Sollana Valencia), GDK Dankami S.L. firması tarafından da kullanıldığı gözlenmiştir (GDK Dankami firmasının internet sitesinde yer verdiği kalite belgelerinin üzerinde ve çeşitli internet kaynaklarında). Dolayısıyla inceleme konusu iki firmanın birbiri ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca Valencia Ticaret Odası ile de sözlü ve yazılı olarak irtibata geçilmiş ve söz konusu firmaların İnceleme ziyareti talebimize olumlu cevap vermelerinin sağlanması için yardımcı olmaları istenmiştir. Ancak Valencia Ticaret odası firmalar nezninde yardımcı olmamış, inceleme yapmak için varsa Odalarınca düzenlenmiş menşe sertifikalarının gönderilmesini ve gümrük İşbirliği protokollerinin kullanılınasını önermiştir.

Sonuç ve değerlendirme:

İnceleme konusu firmalar Ticaret Ataşeliğinin üretim tesislerini ziyaret etmç talebini kabul etmemişlerdir. Yurtdışı pazarlara ihracat yapmak isteyen firmaların üretim tesislerinin ziyaret edilmesini özellikle istedikleri, ülkemiz pazarına girmek isteyen yerleşik firmalarının zaman zaman pazarlama faaliyetleri kapsamında Ataşeliğimizi üretim tesislerini ziyaret etmeye davet ettikleri dikkate alındığında, firmaların bu tutumundan gösterebilecekleri faal bir üretim tesisine olup olmadıklarını işaret etmektedir.

Valencia Ticaret Odası söz konusu firmaların fiilen üretim gerçekleştirdiklerine dair bir bilgi vermemiş ve cevap vermekten kaçınmak için bürokratik prosedürlere sığınmıştır. Bu tutum da söz konusu firmaların Ticaret Odası tarafından tanınan ve tereddütsüz savunulabilecek firmalar olmadığına işaret etmektedir.

Söz konusu iki firmaya ilişkin olarak yukarıda detayları verilen yerinde inceleme çalışmasında yapılan tespitler gözününe alındığında, söz konusu firmaların Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünlerin İspanyol menşeli olmadığı anlaşılmaktadır.

Arz olunur.

 Bekir Aslaner
 Ticaret Ataşesi

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc