Gümrükler Genel Müdürlügü Genelge No: 2015/5 (Akaryakit Ürünlerinde GTIP tespiti hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Akaryakıt Ürünlerinde GTİP tespiti  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Genelge No: 2015/5 (Akaryakıt Ürünlerinde GTİP tespiti hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :17474625/010.06
Konu :Akaryakıt Ürünlerinde GTİP tespiti
GENELGE
(2015/5)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 27.10 tarife pozisyonunda 2015 yılı itibariyle ihdas edilen GTİP'lerde sınıflandırılacak eşyanın ayrımında tereddüt yaşandığı; bu GTİP'lere konu akaryakıt tanımlarının tarife mevzuatında mevcut olmadığı, bu tanımların ilgili TSE standartlarında mevcut olmakla birlikte gümrük laboratuvarlarının yapılanmasının GTİP tespitine yönelik olması, standartlara uygunluk analizine yönelik bir yapılanmanın bulunmaması dolayısıyla, akaryakıt tanımlarının bulunduğu ilgili TSE standartlarında analizi gümrük laboratuvarlarında yapılamayan kriterlerin bulunduğu, yapılabilen analizlerin ise uzun zaman alması nedeniyle GTİP tespitlerinde gecikmelerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

10.09.2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 31.12.2014 tarihli 29222 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik dokuzuncu fıkrasında; "Numunenin alındığı depo ve mühür bilgilerinin de kaydedildiği analiz raporu; laboratuvar yetkilileri ve raporu ibrazla yükümlü kişilerce imzalanır. Analiz raporları veya üçüncü fıkrada yer alan belgeler; gümrük girişinde, gümrük beyannamesine, diğer hallerde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tanzimi gereken ilk belgeye eklenir..." denilmektedir.

Bilindiği gibi, Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, TGTC'nin 27.10 tarife pozisyonunda 2015 yılı itibariyle ihdas edilen GTİP'lerin tespitine yönelik olarak;

1. Gümrük Laboratuvarlarına analiz için akaryakıt numunesi gönderecek gümrük idarelerince; tahlil talep formu ile birlikte EPDK tarafından yukarıda belirtilen Yönetmelik uyarınca yurt içindeki akredite laboratuvarlara yaptırılan analiz raporunun da eklenmesinin sağlanması,

2. Gümrük Laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin, tarife mevzuatındaki Kombine Nomanklatür Kodunun (8'li kod) belirlenmesine yönelik analizlerin yapılması, GTİP tespiti için laboratuvar tahlil raporu formu ile birlikte gelen akredite laboratuvar analiz raporunda yer alan tahlil sonuçlarının gözönünde bulundurulması,

Bu bilgiler çerçevesinde eşya GTİP'inin belirlenmesi aşamasında, TSE standartları tarafından oluşturulan ayrım kriterleri kullanılarak 12'li bazda GTİP tespiti yapılması,

Yapılan değerlendirme sonucunda eşyanın 27.10 tarife pozisyonunda bir "Diğerleri" GTİP'ine denk gelmemekle birlikte, aynı Kombine Nomanklatür Kodu altındaki birden fazla GTİP'de kayıtlı eşya tanımına uyması halinde, GTİP tespitinin tarifenin yorumuna ilişkin 3 (c) kuralı dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri